banner53

Kapadokya Alan Başkanlığı Teklifi TBMM'de

TBMM Genel Kurulunda yapılan görüşmede, Kapadokya Alan Başkanlığının kurulması kanun teklifinin 1. bölümü kabul edildi.

Kapadokya Alan Başkanlığı Teklifi TBMM'de

KAPADOKYA'DA YETKİLER TEK KURUMDA TOPLANIYOR

Teklif, Kapadokya'nın tarihi ve kültürel değerlerinin, jeolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması, yönetilmesi ve denetlenmesini düzenliyor.

Kapadokya'da geçiş dönemi koruma esaslarına, kullanma şartlarına, meri planlara ve komisyon kararlarına aykırı uygulama yapılamayacak.

kapadokya alan başkanlığı

Kapadokya Alan Başkanlığı, bu alanda her türlü aykırı uygulamanın giderilmesini sağlayacak, gerektiğinde aykırı uygulamaya konu olan yapı ve tesisleri yıkacak veya yıktırmaya yetkili olacak.

Kapadokya alanında bulunan Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, ön izin ve kullanma izni gibi işlemler, Kapadokya Alan Başkanlığının uygun görüşüyle yapılacak. Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresi ve denetiminde bulunan mazbut vakıflar ile temsilen yönetilen mülhak vakıflara ait taşınmazlar, bu kapsamın dışında tutulacak.

Kapadokya alanında yapılacak uygulamalar, meri planlar, geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına göre yürütülecek.

YETKİ KARMAŞASI SON BULACAK

Kanunla, alandaki plan hazırlık ve onama sürecinde bugüne kadar yaşanan yetki karmaşası da ortadan kaldırılıyor. Kapadokya alanının bütününe ilişkin üst ölçekli plan, Kapadokya Alan Başkanlığınca hazırlanacak ya da hazırlatılacak. Plan, komisyonun uygun görüşü, Kültür ve Turizm Bakanının onayıyla yürürlüğe girecek. Üst ölçekli planlara uygun olan nazım ve uygulama imar planları ise Kapadokya Alan Komisyonunun uygun görüşü ve idarenin onayıyla yürürlüğe girecek. Bu kanunun yürürlüğünden sonra ilgili diğer idarelerce yeni plan onaylanamayacak.

KOMİSYONDA KİMLER VAR?

Kapadokya Alan Komisyonu, üniversitelerin arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık, şehir/şehir ve bölge planlama, jeoloji, hukuk, biyoloji ve kimya bölümlerinden mezun, en az 10 yıl deneyime sahip 7 üye, Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri veya görevlendirilecek 1 üye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek alanlarında uzman birer üye, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasınca görevlendirilecek bir üye, görüşülecek konuyla ilgili belediye başkalığından görevlendirilecek bir temsilci üye, görüşülecek konu Vakıflar Genel Müdürlüğüyle ilgiliyse Vakıflar Bölge Müdürü veya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden görevlendirilecek bir temsilci üyeden oluşacak.

Kapadokya alanında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile kültür varlıklarını koruma bölge kurulları, tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonlarına verilen yetki ve görevler, komisyonca kullanılacak. Komisyon, Kapadokya alanı içerisinde doğal sit alanlarının tescili, sınır değişiklikleri ve yeniden değerlendirilmesine yönelik karar almaya da yetkili olacak.

Komisyon, Kapadokya alanında geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile meri planlara ilişkin her türlü fiziki ve inşai uygulamaya yönelik karar alabilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, gerçek ve tüzel kişiler komisyon kararlarına uymak zorunda olacak.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2019, 07:34
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER