İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Meclis'e sunuldu.

İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Komisyonda görüşmeleri devam eden kanun teklifi ile şantiye şeflerinin aynı anda birden fazla yapım işinin şantiye şefliğini üstlenmesinin engellenmesi, bağlı bulundukları meslek odasından alabilecekleri kayıt belgesi ile şantiye şefliğini üstlenebilmeleri ve bağlı bulundukları meslek odası tarafından belirlenen mühendislik asgari ücretinin altında bir ücretle çalıştırılamamaları amaçlanıyor.

Genel Gerekçe

Topraklarının yüzde 93'ü aktif deprem kuşağı üzerinde bulunan Türkiye'de, yapıların güvenliği ve deprem nedeniyle oluşacak zararların en aza indirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, ertelenemez bir aciliyet arz etmektedir. 

Deprem, sel, toprak kayması gibi herhangi bir doğa olayına karşı mesleğimizin bilgi ve birikimi, yapı üretim sürecinin öznesi durumundadır.

Bu yüzden, nitelikli ve güvenilir yapılar inşa etmek için yeterli ve gerekli mühendislik hizmetlerinin verilmesi olmazsa olmazdır. 

Şantiye Şefliği Hakkında Yönetmeliğe göre şantiye şefliği; yapı üretimi veya mimarlık - mühendislik hizmeti gerektiren herhangi bir imalatın plan, proje, resim ve hesapları ile fen ve sanat kurallarına uyumlu; genel şantiye organizasyonunun da teknik mevzuata uygun olarak yürütülme ve denetlenmesi işidir.

Bu anlamda şantiye şefi bir yandan yapının fene ve tekniğe, ruhsat ve projesine uygun olarak inşa edilmesini sağlarken diğer yandan da işçi sağlığı ve iş güvenliğinin azami ölçüde sağlanması için gerekli her türlü önlemin alınmasını sağlar. 

Mevzuata göre 30.000 metreye kadar 5 ayrı işin şantiye şefliğini tek bir kişi yapabilmektedir. Üstelik yapım işinin tek ruhsata bağlı veya toplu yapı niteliğinde olması halinde yapı inşaat alanı siniri uygulanmamaktadır.

Bir şantiye şefinin beş ayrı şantiyede görevini gerçekleştirebilme imkanı yoktur. Bu koşullarda, nitelikli bir yapım hizmeti sunmak da olanaksız hale gelmektedir. 

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesinin 3. Bendinde, "Şantiye şefliğinin üstlenilmesinde; yapım işinin konusu, niteliği, büyüklüğü ile özel ihtisas gerektirip gerektirmediği ve ilgili imalatların oranı dikkate alınır" ifadesi yer almaktadır. Oysa uygulamada işin niteliğine aykırı şantiye şefliği taleplerinin kabul edildiği, bu konuda idarelerin keyfi kararlar aldığı görülmektedir. 

Yapı üretim sürecinin yöneticisi pozisyonunda olan şantiye şefliği alanı son derece kontrolsüz ve sorunludur. Mevcut durumda işin niteliği ile hiçbir alakası olmayan meslek gruplarının keyfi olarak şantiye şefliği görevini üstlenebildiği, hatta belirli bir kesimin şantiye şefliği görevini yürütecek meslek grubundan olmadığı açıkça görülmektedir. 

Son birkaç yıldır oranları düşse bile, ülkemizde her yıl 100 bin civarında inşaat ruhsatı verilmektedir. Ne yazık ki bu inşaatların büyük çoğunluğunda mühendislik hizmetleri kâğıt üstünde kalıp, göstermelik olmaktan öteye geçememiştir. Türkiye gibi bir deprem ülkesi için, şantiye şefliği çalışma alanının işlevli ve çalışır bir düzene sokulması, şantiye şeflerinin niteliklerinin artırılması çok önem taşımaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1: Bir şantiye şefinin beş ayrı şantiyede görevini gerçekleştirebilme imkanı yoktur. Bu koşullarda, nitelikli bir yapım hizmeti sunmak da olanaksız hale gelmektedir. Şantiye şefliği sürekli eğitime ve mesleki tecrübeye gereksinim duyan bir görevdir. Bu görevi yerine getirecek kişilerin ilgili meslek odalarınca verilen eğitimlere katılıp belgelendirilmeleri zorunlu tutulmalıdır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak şantiye şefliği üstlenilmesinin önüne geçilmesi için şantiye şeflerinden Oda Kayıt Belgesi istenmelidir. Şantiye şefleri bağlı bulundukları oda tarafından belirlenen mühendislik asgari ücretinin altında çalıştırılmamalı, hak ve ücretleri yasal güvenceye 
alınmalıdır.  

MADDE 2: Yürürlük maddesidir. 

MADDE 3: Yürütme maddesidir. 

3194 SAYILI İMAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI  HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1: 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir. 
"Şantiye şefi aynı anda birden fazla yapım işinin şantiye şefliğini üstlenemez. Şantiye şefi bağlı bulunduğu odadan aldığı "Oda Kayıt Belgesi” ile şantiye şefliği üstlenebilir. Şantiye şefleri bağlı bulundukları oda tarafından belirlenen mühendislik asgari ücretinin altında çalıştırılamaz." 

MADDE 2: Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3: Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Emlak Kulisi 

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021, 09:43
YORUM EKLE