banner53

Söke Belediyesinden Gayrimenkul Satışı

Söke Belediyesi, Aydın'da yer alan 3 gayrimenkulünü 21 milyon 800 bin lira bedelle satışa çıkardı.

Söke Belediyesinden Gayrimenkul Satışı

İHALE DETAYLARI

Aydın İli Söke Belediye Başkanlığından:

1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile şartname hükümlerine göre satış ihalesi yapılacaktır. İhale; Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Meclis Salonunda 01.12.2020 Salı günü ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a- İhaleye katılacak gerçek kişilerden istenilecek belgeler;

1 - Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ya da Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh belgesi ( Aslı ).

2 - İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi ( Aslı ).

3 - Söke Belediyesine borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak yazı.

4 - Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz ( Aslı ).

5 - İhaleye iştirak eden tarafından ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfasına imza atılması zorundadır.

6- Geçici teminatın Belediye veznesine veya Vakıflar Bankası Söke Şube TR71 0001 5001 5800 7292 2966 74 iban nolu hesaba yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu ( Aslı ) Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu kesin ve süresiz ayrıca teminat mektubunun aslı olacaktır.

7 - İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname.

b- İhaleye katılacak tüzel kişilerden yukarıda istenilen belgelere ek aşağıda belirtilen belgelerde istenilmektedir;

1 - Vergi kimlik numarası ve Tebligat için yasal adres bildirimi ibraz edilmesi gerekmektedir.

2 - Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin ibraz edilmesi gerekmektedir. ( Aslı )

3 - Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi ( Aslı ) ve imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.

4 - İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.

3. İhalelere katılacak olanlar yukarıda istenilen belgeler ile birlikte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklif zarflarını en geç 30/11/2020 Pazartesi günü saat 17:30 ‘a kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğümüze alındı belgesi karşılığında teslim etmek zorundadır. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde ( silinti, kazıntı olmayacak ) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi Encümen huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir.

4. Talep olması halinde satış bedeli taksitle ödenebilecektir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin %25 ‘i peşin, kalan tutar sözleşme tarihini takip eden aydan başlamak üzere 1. Sırada bulunan taşınmaz için 24 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle, 2. Ve 3. Sırada bulunan taşınmazlar 12 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun hükmü uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır.

5. Şartname bedeli 500,00 TL karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

6. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.

7. İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir. İlanen duyurulur.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020, 10:43
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER