Muğla Ortaca'da İcradan Satılık Gayrimenkul

Muğla Ortaca İcra Dairesi, Fevziye mahallesi, Akçagöl-Sarısu mevkii'nde yer alan taşınmazı 38 milyon 273 bin lira bedelle 3 Eylül 2020 tarihinde düzenlenecek icra ihalesi ile satışa çıkardı.

Muğla Ortaca'da İcradan Satılık Gayrimenkul

İHALE DETAYLARI

T.C. Ortaca İcra Dairesi 2018/539 TLMT. 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: SATISA KONU ÜST HAKKI ; Hazine adına kayıtlı, Muğla ili, Ortaca ilçesi, Fevziye mahallesi, Akçagöl-Sarısu mevkii, 136 ada, 2 parsel numaralı 79.081,51 m2 yüzölçümlü orman vasıflı taşınmazın üzerinde 496 yatak kapasiteli 1.sınıf tatil köyü yapılmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca 02/09/1997 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle Marmaris Martı Otel İşletmeleri A.Ş. Lehine üst hakkı tesis edilmiş olup, daha sonra söz konusu bu tahsis Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.S.'ne devredilmiş, bu devir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından da uygun görülmüştür. Borçlu Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. lehine devri ile birlikte tapuya tescil işlemi yapılan iş bu üst hakkı tapu kaydına göre 19.06.2006 tarihinden geçerli olmak üzere 02.12.2051 yılına kadar devam edeceği görülmüştür.

Kültür ve Turizm Bakanlığından daha sonra yazıda; anılan taşınmazın üzerinde gerçekleştirilmesi gereken tesise ilişkin yükümlülüklerin şirket tarafından yasal süresi içerisinde yerine getirilmemesi nedeniyle şirket adına yapılan kesin tahsis işleminin, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin “Kesin tahsis” başlıklı 17 nci maddesinin on üçüncü fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verildiğinin bildirmesi üzerine, taşınmazın üzerinde ipotek borçlusu şirket lehine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce tesis edilen üst hakkının asıl dayanağını oluşturan kesin tahsis işleminin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İPTAL EDİLMESİ nedeniyle tapudan terkin edilmesi ile buna bağlı diğer işlemlerin yapılması, bu işlemlerin rızaen yerine getirilmemesi halinde ise gerekli yasal yollara başvurulması Bakanlık Makamının 23/2/2018 tarihli ve 6766 sayılı oluruyla uygun görülmüştür. Bu kapsamda ilgili idare tarafından Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan E:2019/341 sayılı dava derdesttir.

Satışa konu üst hakkının kıymet takdiri Ortaca İcra Hukuk Mahkemesinin 2019/76 esas sayılı dosyasından hazırlanan 05/11/2019 tarihli kök rapor ile, 27/01/2020 tarihli ek rapora göre, 16/03/2020 tarihli 2020/73 sayılı kararı ile kesinleşmiştir.

Satışa konu olan üst hakkının tapu müdürlüğünden alınan tapu kaydına göre, Muğla ili, Ortaca ilçesi, Fevziye mahallesi, Akçagöl-Sarısu mevkii, 136 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde borçlu Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. firmasına 19.06.2006 tarihinden geçerli olmak üzere 02.12.2051 yılına kadar tahsis edilen üst hakkı olduğu ancak 15.01.2018 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan bu tahsisin iptal edildiği anlaşılmıştır.

Satışa konu üst hakkının (Müstakil Ve Daimi Üst Hakkı): Mülkiyeti başkasına ait bulunan bir arazinin üstünde veya altında sürekli kalmak üzere inşaat yapmak veya daha önce yapılmış bir inşaatı muhafaza etmek hakkını ve yetkisini veren, taşınmaz olarak kabul edilen, tapu kütüğünün ayrı bir sayfasına taşınmaz olarak kaydedilen, mirasçılara geçebilen, üçüncü kişilere devir ve temlik edilebilen, üzerinde her türlü ayni ve şahsi hak tesisi mümkün olduğu gibi, yerine üzerinde kat irtifakı veya kat mülkiyeti ve yeni bir üst hakkı tesisi mümkün olabilen, üzerinde kanuni veya sözleşmeye dayalı ipotek, rehin, taşınmaz yükü gayrimenkul mükellefiyeti vb. haklar da tesis edilebilen bir hak olarak kabul edilmektedir.) malikinin Maliye Hâzinesi olduğu, 79.081,51 m2 alanlı orman niteliğinde olduğu, düz bir topoğrafyaya sahip olduğu, sınırlarının taş duvar ile çevrili olduğu keşif zamanında bilirkişi heyetince tespit edilmiştir. Taşınmaz kuzey ve doğu cephelerinde imar yoluna cephelidir. Güney cephesi denize yaklaşık 250 m. uzaklıkta olup deniz ve konu taşınmaz arasında bir parsel daha bulunmaktadır. Ortaca ilçesi, Fevziye mahallesi 2045 sokak üzerinde konumludur. Fevziye mahallesi sınırları içerisinde kalmakta fakat Sarıgerme mahalle merkezine daha yakın konumludur. Yakın çevresinde 5 yıldızlı oteller, apart ve pansiyonlar, turistik işletmeler ve yazlık evler bulunmaktadır.

Taşınmaz tapuda orman vasfında olup Sarıgerme 2.kısım turizm koruma" amaçlı revizyon uygulama imar planında otel alanında kalması nedeniyle arsa vasfında değerlendirilmiştir. Bu nedenle taşınmazın değeri, mevcut arsa fonksiyonları itibariyle emsal karşılaştırma değer yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Harçlar kanunun 64.maddesi 3.fıkrasında;“çıplak mülkiyet ve intifa haklarına ait harçların hesabında, kayıtlı değerin üçte biri çıplak mülkiyete, üçte ikisi de intifa hakkına ayrılır” denildiğinden taşınmazın' değerinin 2/3’ü üst hakkı değeri olarak alınmış ve 2/3 lük değer 45 yıllık üst hakkının karşılığı olup, burada kalan tespit tarihi itibariyle 32 yıllık üst hakkı değeri hesaplanmıştır.

Satışa konu üst hakkının değerlenmesinde kullanılan ve yukarıda belirtilen yöntemin gereği olarak bulunduğu mahallede/lokasyonda satılık meskenlere ait piyasa araştırması yapılmış, bölgeye hakim emlak ofisleri ile görüşmeler yapılarak taşınmazın değeri tespit edilmiştir.

Nüfus, çevre, kamusal hizmetlerden faydalanabilme, pazarlanabilirlik, verimlilik, konum, imar durumu gibi özel durumlar ile emsal taşınmazların satış fiyatları, üstün ve eksik yönleri, pazarlık payları ile dava konusu taşınmazın değerinin etkileyen tüm faktörler dikkate alınmak suretiyle dava konusu taşınmazın arsa m2 fiyatının 1.000 TL/M2 alınması uygun görülmüş olup buna göre taşınmazın üst hakkı değeri: 79.081,51 m2 x 1.000 TL/m2 x 2/3 x(32/45) = 37.490.493,63 TL hesaplanmıştır. Hesaplamada kullanılan 2/3 üst hakkı ' değerini, 45 toplam üst hakkı süresini, tespit tarihi itibariyle 32 yıl kalan üst ' hakkı süresini ifade etmektedir.

Üst hakkı üzerinde 3 adet prefabrik şantiye binası ve 1 adet prefabrik hangar tipi yapı bulunmaktadır. Bu yapılar sökülebilir ve taşınabilir olduğu 1 için değerlendirmeye alınmamıştır. Parselin etrafı ortala 1.50 m yükseklikte ' ve 50 cm. genişliğinde taş duvar ile çevrilidir. Taş duvarın toplam uzunluğu v 1160 m. dir. Taş duvar 2A yapı sınıfında olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı [ 2019 yılı yapı yaklaşık maliyeti 450 TL/m2 dir. Buna göre taş duvarın değeri 1 1160 mx 1.50 m x450 TL/m2 = 783.000,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Satışa konu Muğla ili, Ortaca ilçesi, Fevziye mahallesinde kain tapunun 136 ada 2 parselinde kayıtlı 79.081,51 m2 yüzölçümlü orman vasıflı taşınmazın, Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. lehine müstakil ve daimi nitelikte * olan üst hakkı toplam değeri;

Üst Hakkı Değeri : 37.490.493,63 TL

Yapı Değeri : 783.000,00 TL

TOPLAM : 38.273.493,63 TL olarak takdir edilmiştir

Adresi : Fevziye mahallesi, Akçagöl-Sarısu mevkii, 136 ada, 2 parsel Ortaca / MUĞLA i

Yüzölçümü : 79.081,51 m2 I

İmar Durumu : Satışa konu taşınmaz 11.09.2015 tarih onaylı, 1/1000 ölçekli Sarıgerme 2.Kısım turizm koruma amaçlı revizyon uygulama imar planında kalmaktadır. Ayrık nizam, Hmax:13.50 m,Taks:0.20, Emsal:0.30 yapılaşma şartlarında otel alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 38.273.493,63 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olmakla birlikte;

1 -irtifak (AT)-Müstakil ve daimi nitelikli olan üst hakkı Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Lehine 02/12/2051 tarihine kadar süre ile 673 sahifede 19/06/2006 tarih ve 2059 yevmiye numarası ile tescil edilmiştir. (Başlama Tarihi 9.06.2006)

2- Beyan-Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına yapılan kesin tahsis işlemi 15.01.2018 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı nca 24.07.2018 tarih, 615395 sayı ve 4101 yevmiye numarası ile iptal edilmiştir.

3- Beyan-2.Derecede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır.

4- Serh-Ortaca 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 30.07.2019 tarih ve 2019/341 esas sayılı dosyasından,31.07.2019 tarih ve 4142 yevmiye numarası ile “ irtifak hakkının kaldırılmasına” ilişkin şerh vardır.

1. Satış Günü : 03/09/2020 günü 10:30 -10:40 arası

2. Satış Günü : 30/09/2020 günü 10:30 - 10:40 arası

Satış Yeri : Terzialiler mahallesi Başoğlu sokak 1 nolu Belediye iş hanı zemin kat pasaj içi 5 nolu dükkan Ortaca / MUĞLA

Satış şartları:

1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvap.aov. tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)Satış tarihine kadar tahakkuk etmiş olan irtifak hakkı bedellerinin, Hasılat payı bedelleri satış bedelinden ödenecektir.Üst hakkının alıcıya tahsisi için ödenmesi gerekecek olan teknik ve altyapı katılım bedelleri, döner sermaye bedelleri, üst hakkı tahsis bedelleri, teslim masrafları alıcıya aittir. Bu bedellerin mahiyeti ve tutarları Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve şehircilik Bakanlığı ile Muğla Milli Emlak Müdürlüğünden temin edilebilir. Taşınmazın aynından doğan emlak vergileri, ihale tarihine kadar tahakkuk etmiş üst hakkı kullanım bedelleri satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

 4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas

Kanununun'133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Üst hakkını icra satışı sonucu devralacak olanların, eski hak lehtarı şirketin bu üst hakkı tahsis sözleşmesinden doğan ve ileride doğacak olan mali (mali yükümlülüklerin satış tarihine kadar olanları satış bedelinden ödenmek kaydı ile) ve diğer tüm yükümlülüklerinden sorumlu olacak, bu yükümlülüklerin hiçbir ihtirazı kayıt ya da çekince ileri sürülmeksizin yerine getirmesi gerekecek, bu bağlamda üst hakkını icra yoluyla satışı sonucu devralması durumunda ilgili alıcı tarafından, bu üst haklarından satıştan sonra doğan ancak süresi içerisinde tahsil edilemeyen üst hakkı bedeli, hasılat payı vb. tüm borçların ödenecek olmakla birlikte ayrıca, üst hakkının devrinin yapılacağı tarihten itibaren 1(bir)ay içerisinde yeni bedel üzerinden yeniden sözleşme imzalanması amacıyla ilgili Bakanlıktan talepte bulunulması gerekmektedir.

Buna göre; ANILAN HÜKÜMLERDE DE AÇIKÇA BELİRTİLDİĞİ ÜZERE, KONUNUN ADI GEÇEN YÖNETMELİĞİN EK 4 ÜNCÜ VE GEÇİCİ 7 NCİ MADDESİ HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLEBİLMESİ İÇİN, ÜST HAKKININ İPOTEK ALACAKLISI BİR KREDİ KURULUŞU TARAFINDAN EDİNİLMİŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. Ancak anılan taşınmazın üst hakkının ipotek alacaklısı kredi kuruluşu banka tarafından henüz edinilmemiş olmaması nedeniyle adı geçen yönetmeliğin Ek 4 üncü ve Geçici 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde Kültür Ve Turizm Bakanlığının25.12.2019tarihve1075762 sayılı yazısı itibariyle değerlendirme yapılmasına hukuken imkan bulunmamakta olduğu bildirilmiştir. 136 ada 2 parsel numaralı orman vasıflı Hazine taşınmazının kesin tahsisinin iptaline ilişkin Kültür Ve Turizm Bakanlığı işleminin hukuka uygun olduğunun, Danıştay 14. Dairesinin 9/10/2018 tarihli ve Esas No:2018/3351, Karar No:2018/6076 sayılı sayılı kararı ile kesin olarak onanan Muğla 2. İdare Mahkemesinin 5/7/2018 tarihli ve Esas No:2018/248, Karar No:2018/1413 sayılı kararı ile kesin olarak hüküm altına alınmıştır. 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 8 inci maddesinin (I) fıkrası ve Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası hükümleri gereğince, bahse konu taşınmazın üzerindeki üst hakkının terkin edilmesi için Ortaca 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan E:2019/341 sayılı dava devam etmektedir. SATIŞA İŞTİRAK EDECEKLERİN BU HUSUSU VE MUHTEMEL SONUÇLARINI BİLDİĞİ KABUL EDİLİR.8-IIK. 127. MAD.GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ :ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve üst hakkının tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. 9-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/539 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/07/2020

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER