Milli Emlak'tan Yalova'da Satılık Arsa

Yalova Milli Emlak Müdürlüğü, Yalova Merkez'de yer alan arsayı 9 milyon 780 bin liraya satışa çıkardı.

Milli Emlak'tan Yalova'da Satılık Arsa

İHALE DETAYLARI

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden:

1) Aşağıdaki tablonun 1. sırasında bulunan Hazineye ait taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.’inci maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile, hizasında belirtilen tarih ve saatte Milli Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak komisyonca Milli Emlak Müdürü makam odasında yapılacaktır.

İhalelerin süresinin uzaması durumunda sonraki ihale, süresi uzayan ihale bitiminde başlar.

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; Geçici teminatı yatırmaları (Geçici teminat bedelleri, Yalova Milli Emlak Müdürlüğünde gerçekleştirilecek olan ihaleler için T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı adına TR12 0001 0004 0400 0010 0059 70 İBAN numarasında Yalova Ziraat Bankası Şubesine yatırılması halinde Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin veya Muhasebe Müdürlüğünden alınacak teyit yazısı ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır. Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: (1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 2) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri
//ilanyonetim.milliemlak.gov.tr/SiteDocument/GetFile?Id=c014dac9-c0d6-4652-b2f6-c89ede832e62 internet sitesinde bulunan örneğine göre düzenlenmiş süresiz teminat mektupları, (geçici teminat mektuplarının şekil ve içerisinin 2886 sayılı Kanunun 27.maddesi bu Kanun uyarında Yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması), (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir),

Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri, Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile
yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. 

3) Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ den müstesna olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir. Hazineye ait taşınmazların satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme hâlinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.

4) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Yalova Defterdarlığı binasında bulunan Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6) İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.yalova.csb.gov.tr adresinden görülebilir.

7) Satışı yapılacak taşınmazların ve bağımsız bölümün; satış bedelleri üzerinden 5.000.000 TL'ye (Beş Milyon TL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000 TL'den (Beş milyon TL'den) 10.000.000 TL'ye (On Milyon TL'ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş) 10.000.000,00 TL'yi (On Milyon TL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021, 09:52

Emlak Gündemi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER