Milli Emlak'tan İstanbul'da Satılık 12 Gayrimenkul

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Eyüpsultan ve Kağıthane İlçelerinde bulunan gayrimenkuller 13 milyon 877 bin liraya satışa çıkardı.

Milli Emlak'tan İstanbul'da Satılık 12 Gayrimenkul

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından satışa sunulan gayrimenkullerin listesi şu şekilde:

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmazların satış, kira ve kullanma izni ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile ve aynı Kanunun 51/g. maddesine göre "Pazarlık Usulü" ile ilanda belirtildiği şekilde yukarıda gösterilen gün ve saatlerde İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara  Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11 Kat: 1 Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır.   

2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;              

a) Geçici Teminat Bedelinin İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler:

1)Tedavüldeki Türk Parası,

2)Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

3)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları -süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir- taşıması gerekmektedir.),        

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisini, İkametgah Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. 

3- Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. Ayrıca kira bedelinin dörtte biri peşin, kalanı üçer aylık dönemler halinde ödenebilir, kiralanacak taşınmazın ihale bedeli üzerinden kati teminat, karar pulu ve damga vergisi bedeli alınacaktır. Kullanma izni bedeli veya ihale sonrasında oluşabilecek ön izin bedeli yıllık peşin olarak tahsil edilir, ayrıca kullanma izni ihale bedeli üzerinden; kati teminat ve süresi uyarınca karar pulu bedeli alınacaktır.

4- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama/irtifak ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün //istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.                

5- İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.

6- Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.              

7- Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 

8- Satışı yapılacak ve kullanma izni verilecek taşınmazların; satış bedelleri ve kullanma izni bedelleri üzerinden  5.000.000 TL'ye (Beş Milyon TL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000 TL'den (Beş milyon TL'den) 10.000.000 TL'ye (On Milyon TL'ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş), 10.000.000 TL'yi (On Milyon TL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.                   

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.      

  

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2021, 11:21
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER