banner53

Merzifon Belediyesi 9 Gayrimenkulünü Satıyor

Merzifon Belediyesi, Amasya Merzifon Harmanlar'da yer alan 9 gayrimenkulünü 15 milyon 40 bin liralık muhammen bedelle 30 Temmuz 2019 tarihinde ihale ile satacak.

Merzifon Belediyesi 9 Gayrimenkulünü Satıyor

İHALE DETAYLARI

Merzifon Belediye Başkanlığından:

1- İHALE USULÜ: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak Açık Teklif Usulü ile İŞYERİ SATIŞI yapılacaktır.

A- TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELLERİ MİKTARI:

2- İhalenin Yapılacağı Yer ve Tarih: Merzifon Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda 30.07.2019 SALI günü Encümen huzurunda yapılacaktır.

3- İdarenin Adresi Ve Telefon Numaraları: Sofular Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:163 Merzifon -   AMASYA  Tel:  0358-514 69 91 Fax: 0358-513 83 29

4- İhaleye Girebilme Şartları: İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) Kanuni ikametgâh olması;

B) Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.

C) İmza sirküleri vermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki  esaslara  göre  temin  edecekleri belge;

d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye DışişleriBakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

D) Yukarıdaki tabloda yazılı miktarda geçici teminat vermesi;

E) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

F) İdari şartnamenin 13. Maddesinde yazılı esaslara göre teklif verilmesi.

Emlak Gündemi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER