Manisa Salihli Belediyesi 11 Gayrimenkulünü Satışa Çıkardı

Salihli Belediyesi, 11 adet gayrimenkulü 6 milyon 89 bin lira bedelle satışa çıkardı. 

Manisa Salihli Belediyesi 11 Gayrimenkulünü Satışa Çıkardı

Salihli Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda bilgileri verilen arazi niteliğine sahip taşınmazlar, Belediye Meclisinin 05/02/2018 -11/06/2019 - 03/09/2019 tarih ve 2018/13 -2019/36 -2019/50 Sayılı Kararları gereği 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a ve diğer ilgili maddelerine göre 10/10/2019
tarihi Perşembe günü, saat 13:30’da Belediye Encümeni huzurunda Kapalı Teklif Artırma Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. Arazi satış ihalesine katılacak taliplilerin Kapalı Teklif Artırma Usulüne göre hazırlayacakları belgeler ile geçici ihale teminat makbuzu ile şartname bedel makbuzunun olduğu ihale teklif zarflarını en geç 09/10/2019 tarihi Çarşamba günü, saat 16:30’a kadar belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebileceklerdir. Satış ihalesi nedeniyle isteklilerin hazırlamış oldukları ihale teklif zarflarını iadeli taahhütlü posta ile de belediyemize gönderebilirler. Ancak, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, ihale teklif zarflarının teslim saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir. 2-İhaleye çıkarılan taşınmazların bulunduğu mahalle, ada/parsel, muhammen satış bedeli ile geçici ihale teminatı, gibi unsurlar aşağıdaki tablolarda tespit edilmiştir.

3.1-İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde

3.1.1-Nüfus cüzdan fotokopisi, (Özel kişi, veya Tüzel Kişi yetkilisinin),

3.1.2-Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için Nüfus Müdürlüğünden ya da elektronik ortamda alınmış ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için tebligat adresini belirtir bağlı olduğu odadan alınan belge.)

3.1.3-Gerçek kişiler ya da tüzel kişiliği temsilen katılanlar için Cumhuriyet Savcılığından ya da elektronik ortamda alınacak adli sicil belgesi,

3.1.4-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı ya da bir borcun varlığı halinde Kanun kapsamında mevcut borcunu yapılandırmış ve düzenli ödendiğinin belgelendirilmesi.

3.1.5-İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz.

3.1.6-Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu.

3.1.7-Arazi satış ihalesine katılacak isteklilere ait noter onaylı imza sirküsü

3.1.8-Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı ya da yetkili memur tarafından onaylanmış örneği veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,

3.2-İsteklinin Tüzel Kişilik Olması Halinde,

3.2.1-Tüzel kişiliğin ticari tebligat adres beyanı

3.2.2-İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2019 yılı içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,

3.2.3-Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “şirket yetkilisi yada vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi,

3.2.4-Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

3.2.5-İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.

4-Talipliler,2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7. maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale şartnamesini 250,00.-TL. makbuz karşılığında, mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilecekleri gibi ihale şartnamesini İdarede ücretsiz okuyabileceklerdir.

YORUM EKLE