Kuşadası Belediyesi 13 Gayrimenkulünü Satışa Çıkardı

Aydın Kuşadası Belediyesi, Kuşadası ilçesinde bulunan 13 gayrimenkulünü 19 milyon 999 bin liraya satışa sundu.

Kuşadası Belediyesi 13 Gayrimenkulünü Satışa Çıkardı

İHALE DETAYLARI

KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Madde 1: Mülkiyeti belediyemize ait  taşınmaz listesinin 1. sırasında bulunan Hacıfeyzullah Mahallesi 199 ada 27 parsel nolu taşınmazın 2886  sayılı Devlet İhale Kanunun 1. maddesine kapsamında Kapalı Teklif Usulü ile, taşınmaz listesinin 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ve 13. sırasındaki listede ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların 2886 Sayılı devlet İhale Kanununun 45. maddesi kapsamında açık teklif usulü ile 28.10.2021 tarih, saat 10:00’dan itibaren 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre satış ihalesi yapılacaktır.

Madde 2: İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Kuşadası Belediyesi, Camikebir Mahallesi Emek Sokak No:10’da bulunan “Belediye Düğün Salonında”, Encümen huzurunda yapılacaktır.  Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 3: İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Kuşadası Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

Madde 4: İhale şartnamesi ihalenin ayrılmaz parçasıdır.

Madde 5: İhale Açık Artırma usulü ve Kapalı Teklif usulü ile yapılacağından isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.

Madde 6: İhaleye Katılabilmek için;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1) İkametgâh Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır) veya nüfus müdürlüğünden.

2) Kimlik Sureti (2) adet bir adeti emniyet müdürlüğüne verilmek üzere

3) Noter Onaylı  imza sirküsü  (ASLI)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış 2021 yılına ait tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belgeler ile noter tasdikli imza beyannamesi

2) İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

C) ORTAK BELGELER:

1) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,

2) Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,

3) İdare ve istekliler tarafından onaylı ‘Şartname ve ekleri‘’ ile ‘’Yer Görme Belgesi‘’,

4) Kuşadası Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce onaylanacak Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

5) İhale dosyasının satın alındığına dair belge veya makbuz (ASLI)

6) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan, (Elle Belediye Başkanlığı’na dilekçe şeklinde yazılması)

7) İhale şartnamesinin tamamen okunduğu ve kabul edildiğine ilişkin beyan(Elle Belediye Başkanlığı’na dilekçe şeklinde yazılması)

8) İhaleye katılacak şirket ve kişilerin FETO/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı olmadığına ilişkin beyan. (Elle Belediye Başkanlığı’na dilekçe şeklinde yazılması)

9) Geçici teminatın ihale ilanındaki değer kadar yatırıldığına dair makbuz (ASLI) veya  şartnamenin 10. Maddedeki değerler.

D) Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişiliklerin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E) Yerli veya Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

Madde 7: Şartname bedeli 1.000 TL'dır.

Madde 8: İsteklilerin ihaleye katılabilmek için ihale dosyalarını ihale saatinde Belediye Encümeni’ne (İHALE KOMİSYONU) teslim etmeleri zorunludur.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2021, 15:10
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER