Keçiören Belediyesi'nden Satılık 7 Gayrimenkul

Ankara Keçiören Belediyesi, Keçiören'de yer alan 7 adet gayrimenkulü toplam 64 milyon 349 bin lira bedelle satışa çıkardı.

Keçiören Belediyesi'nden Satılık 7 Gayrimenkul

İHALE DETAYLARI

Ankara İli Keçiören Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif mahallelerde bulunan toplam 7 adet arsanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

2 - Bahse konu olan 7 adet arsanın bilgileri ekteki tablolarda belirtilmiştir.

3 - İhale konusu arsaların satış işinin Geçici Teminat Bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır. (2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası ya da Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)

4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 40. maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

5 - İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler: 

A) Dış Zarf

- İhaleye iştirak Dilekçesi.

- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

- İkametgâh Belgesi.

- Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.  (İhaleye vekâleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

- Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

- Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

- Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.

- Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.

- Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü

B ) İç Zarf

- Teklif Mektubu. (2886 sayılı D.İ.K.nun 37. maddesine uygun olacak.).

6 - İhaleye Katılamayacak olanlar: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

7 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

8 - Müracaat Belgelerinin Verilmesi: Teklifler; - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 38. maddesindeki hususlara uyulmak kaydıyla - Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir

9 - İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 250,00 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021, 11:21
YORUM EKLE