İzmir Çiğli'de İcradan Satılık Arsa

İzmir Karşıyaka 3. İcra Dairesi Çiğli Büyükçiğli Mahallesi'nde bulunan arsayı 12 milyon 768 bin lira bedelle 2 Eylül 2020 günü düzenlenecek icra ihalesi ile satacak.

İzmir Çiğli'de İcradan Satılık Arsa

İHALE DETAYLARI

T.C. KARŞIYAKA 3. İCRA DAİRESİ 2019/338 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Taşınmazın Özellikleri :İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi, 164 Cilt, 17582 Sayfa, 22386 Ada, 1 Parselde kayıtlı, Bağımsız bölüm Niteliği "ARSA" olan, 4.256,00 m2 yüzölçümlü tam hisseli taşınmaz.

Adresi: Kaklıç Mahallesi, 10006/1 sokak Çiğli / İzmir

İmar Durumu : Bilirkişi raporuna göre; Ana taşınmaz parselin İzmir 1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 21/10/2005 tarih ve 977 sayılı Kararı ile 2. Derece Doğal Sit Alanı olarak belirlenmiştir ve kıymet takdirine esas taşınmazın bulunduğu bölgede koruma amaçlı imar planı çalışmaları devam etmekle birlikte yürürlükte bulunan bir imar planı bulunmamaktadır.

Hali Hazır Durumu : Bilirkişi raporuna göre; İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi, 22386 ada, 1 parsel; AOSB bağlantı yolu olan 10006/1 sokağa cepheli, Caher Dudayev Bulvarına 140m, Mavişehir Tramvay durağına 300m ve İzmir Çevreyoluna 570m mesafede yer almakta olup yakın çevresinde üst gelir gurubuna hitap eden konut, alışveriş merkezleri ve ticaret hacmi yüksek organize sanayi bölgesi yapıları bulunmaktadır. Çiğli Belediyesi 2019 yılı arsa ve arazi m2 birim vergi değerinin 2.769,63TL/m2 olduğu tespit edilmiştir. Topoğrafik olarak düz ve eğimsiz bir arazi yapısı ve kenarlarının doğrusal olması sebebi ile düzgün bir geometriye sahip olan arsa nitelikli taşınmaz cephe aldığı 10006/1 Sokağa 69,90 m cephelidir ve 82,00 m derinliğe sahiptir. Batısında 2 numaralı parsel ile güneyinde 10006/1 sokak ile bitişik, kuzey ve doğusunda ise dere yatağı ve kayıtsız arazi bulunmaktadır. Ana taşınmaz zemin üzerinde herhangi bir yapı, bina, ağaç bulunmamaktadır.

Kıymeti : 12.768.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın üzerinde Doğal Sit Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım beyan şerhi 12/07/2018 tarih ve 9756 yevmiye numara ile İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından konulmuştur. Dosyamızda bulunan tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 02/09/2020 günü 10:45 - 10:55 arası

2. Satış Günü : 06/10/2020 günü 10:45 - 10:55 arası

Satış Yeri : Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No :82/C4. Kat Satış Odası Karşıyaka / İZMİR

SATIŞ ŞARTLARI :

1- Taşınmazın birinci açık arttırması Günü yukarıda belirtilen saat aralığında Karşıyaka 3. İcra Müdürlüğü'nde (Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No :82/C, 4.KAT SATIŞ ODASI, Karşıyaka / İZMİR) açık artırma sûretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada takdir edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderleri toplamını geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da takdir edilen kıymetinin %50'sini ve varsa rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazların tahmin edilen kıymetlerinin %-20'si nispetinde Türk Lirası olarak pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği ve elektronik ortamda teklif vereceklerin taktir edilen kıymetin %20’si nispetinde teminatı Vakıfbank Karşıyaka Şubesi TR890001500158007290494284 no'lu IBAN'ına dosya numarası ve ihale katılımcısının ismi yazılarak yatırılması ve yatırıldığına dair dekontun satış saatinden önce ibraz etmeleri veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. Maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez.Vekaletname ile ihaleye katılacak ilgililerin vekaletname aslı veya noter tasdikli suretini ibraz etmeleri,
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler ve tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. KDV oranlarında bir değişiklik olması halinde bu orandan veya yetkili makamlarca başka bir orandan alınmasına karar verilmesi halinde aradaki fark ile buna ilişkin faiz ve cezaları İhale alıcısı tarafından yatırılacaktır.

3-Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK.m.130. maddeye göre verilen süre içinde nakten ödemek zorundadırlar.

4-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/338 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurabilirler.

7-Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, işbu satışın gazetede yayınlanan ilanı, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresi olmayanlar için İİK.127. Maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere, Tebliğ ve ilan olunur. 
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER