İstanbul Sultangazi'de Bulunan Daire Satılacak

İstanbul İli, Sultangazi İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 127. Sokak, No:26/1 de bulunan daire 07.05.2019 tarihinde saat 10.00'da SGK'dan satılacaktır.

İstanbul Sultangazi'de Bulunan Daire Satılacak

İHALE DETAYLARI

DOSYA NO: 2016/425

Kurumumuzca haczedilen ve satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kıymeti ve nitelikleri:

TAPU KAYDI: Satışa konu taşınmaz, İstanbul İli, Sultangazi İlçesi, Atışalanı Mah. 140 ada, 21 parsel, 102,68 m² yüzölçümlü, ana taşınmaz niteliği arsa olan bodrum kat 1 numaralı bağımsız bölümde bulunan 10/100 arsa paylı daire niteliğindeki taşınmazdır.

HALİ HAZIR DURUMU NİTELİKLERİ: Satışa konusu taşınmaz; İstanbul İli, Sultangazi İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 127. Sokak, No:26/1 de bulunur. Satışa konu taşınmazın içerisinde yer aldığı ana gayrimenkul, 102,68 m² alanlı parseli üzerine, bitişik nizamda inşa edilmiş, yaklaşık 10 yıllık betonarme binadır. Kat irtifakına esas mimari projesine göre bodrum, zemin, 3 normal kat + çatı piyesi olmak üzere toplam 5 katlıdır. Her katta 1 er adet daire olmak üzere toplam 5 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. 3. Normal kattaki daire çatı piyeslidir. Vaziyet planında bina giriş yönü gösterilmemiş olup bina girişi, bina kot seviyesi dikkate alınarak tespit edilmiştir. Giriş projesi ile mahallinde zemin katta ve 127. Sokak üzerinde yer almaktadır. Bina dış cepheleri dekoratif dış cephe kaplamalı, giriş kapısı demir doğrama kapıdır. Binada doğalgaz bağlantısı vardır. 10/100 arsa paylı, bodrum Kat, 1 nolu bağımsız bölüm; ana gayrimenkulde kat yer alan tek dairedir. Mimari projesine göre antre, salon, 2 oda, mutfak, banyo ve wc düzeninde bürüt 63 m2 alanlıdır. Sultangazi Belediyesi İmar Müdürlüğünde yer alan imar paftası üzerinde konu mülkün bulunduğu parselin konumu mevcuttur. Sultangazi Belediye İmar Müdürlüğünde imar durumuna göre konu mülkün bulunduğu parsel 1/1000 ölçekli, 30.12.2011 tarih onaylı Sultangazi Uygulama İmar Planına göre; Bitişik nizam, Hmax:12,50 m, 4 kat yapılaşma şartlarına sahip olup Konut Alanında kalmaktadır. Sultangazi Tapu Müdürlüğünde konu mülke ait 21.11.2005 tarih, 2005/2233 sayılı kat irtifakına esas mimari projesi mevcuttur. Sultangazi Belediyesi İmar Arşivinde taşınmaza ait 21.11.2005 tarih 2233 sayılı Yapı Ruhsatı ve 15.05.2007 tarih 158770 sayılı İş Bitirme Tutanağı mevcuttur. Taşınmazın dosyasında olumsuz tutanak vs. yoktur.

MUHAMMEN BEDELİ: 155.000,00-TL (Yüz Elli Beş Bin Türk Lirası)

SATIŞ ŞARTLARI:
1. açık arttırma: 07.05.2019 günü saat: 10:00-10:05 arası Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi
ihale salonu Yenişehir mahallesi Kardelen sokak No:10 Pendik/İstanbul adresinde
2. açık arttırma: 14.05.2019 günü saat: 10:00-10:05 arası Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi
ihale salonu Yenişehir mahallesi Kardelen sokak No:10 Pendik/İstanbul adresinde yapılacaktır.

KDV oranı % 1 dir. Gayrimenkul artırma sonunda, üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedeli gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75 ini bulmak lazımdır. Şayet amme alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar bu gayrimenkul için temin edilmiş ise, artırma bedelinin, bu suretle rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkması ve yapılacak masrafları karşılaması şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere 14/05/2019 günü aynı yer ve aynı saatte ikinci artırmaya çıkartılacaktır. İkinci artırmada rayiç bedelin % 50’ını bulması lazımdır. Ancak rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmek şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Şu kadar ki, birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmez ise ikinci arttırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi uygulanacaktır.
(İlk arttırmaya girip teminat yatırıp teklif verilmez ise veya ilk arttırmaya katılım olmaz ise ikinci arttırma tekrar %75’den açılacaktır.)
Artırmaya katılacaklardan muhammen bedelin % 7,5 u oranında teminat alınır. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun yasanın 10. maddesinin birinci ve dördüncü bentlerinde sayılanlar (Para, Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat ( Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.) kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcı istediğinde 10 güne kadar mehil verilebilir. Tellaliye harcı, DV, KDV, tahliye masrafları, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Gayrimenkulün aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. Gayrimenkulün tahliyesi genel hükümlere göre alıcı tarafından yapılacaktır.
İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca %5 faizden sorumlu olacaklardır. İhale farkı ve faizi ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Merkez Müdürlüğümüzce tahsil edilecektir. Bu fark, varsa önce teminat bedelinden alınacaktır. Teminattan meblağ artması halinde ise kuruma irad olarak kaydedilecektir. Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Müdürlüğümüzde açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği verilir. Satışa iştirak edecekler yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi ve katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir. 6183 sayılı kanunun 108. maddesinde sayılanlar açık arttırmaya katılamazlar. Satış ilan ve şartnamesinde dizgi, baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınır.
Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/425 takip no’lu dosya numarasıyla Müdürlüğümüz Gayrimenkul Satış Komisyonuna başvurmaları gerekmektedir. Satışa katılacak olanların, teminatlarını en geç ihale bitimine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.
Satış ilanı ilgililerin (İlgililer tabirine borçlu ve irtifak hakkı sahipleri de dahildir.) adresine gönderilecek olup, adreste tebligat yapılamaması halinde veya adresleri bilinmeyenlerin de yerinde kaim olacağı İLANEN tebliğ olur.

YORUM EKLE