İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 Arsasını Satışa Çıkardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mülkiyeti belediyeye ait 5 arsayı satışa çıkardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 Arsasını Satışa Çıkardı

İHALE DETAYLARI

Kağıthane

Kağıthane'deki 256 metrekarelik arsa satışa çıkarıldı. 6807 ada 65 parsel üzerindeki arsa için muhammen bedel 2 milyon 816 bin lira olarak belirlendi. İhale için 600 lira şartname bedeli isteniyor.

Eyüpsultan

Eyüpsultan'daki 101 metrekarelik arsa satışa çıktı. Yatırımcılar için satışa sunulan arazi 536 ada, 24 parsel üzerinde bulunuyor. İhale için şartname bedeli 300 lira olarak belirlenirken, satış bedeli 608 bin 340 lira olarak açıklandı.

 Pendik

Pendik'te bulunan 2 bin 977 metrekarelik arsanın satış ihalesi yapılacak. 8014 ada, 4 parsele kayıtlı arsanın satış bedeli 19 milyon 352 bin 970 lira olarak belirlenirken, şartname bedeli için 1.000 lira ödenecek.

 Alibeyköy

Eyüpsultan'ın Alibeyköy mevkinde bulunan 185 metrekarelik arsa yatırımlar için satışa çıktı. İBB'nin mülkiyetinde bulunan arsa için 1 milyon 63 bin 750 lira isteniyor. 

 Mecidiyeköy

Şişli Mecidiyeköy'de bulunan 5 parselin tamamı satışa çıkarıldı. Büyükdere Caddesinin batısında kalan parseller için 472 milyon lira fiyat biçildi. İhaleye katılmak isteyenlerin 5 bin lira şartname bedeli ödemesi gerekiyor.

İHALE ŞARTLARI

1) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonu’na ibraz etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf

b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti ( İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,

h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname

i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

2) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

3) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

4) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 27 Nisan 2021 saat 16:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için en geç 27 Nisan 2021 saat: 16.00’a kadar Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İSTANBUL ) başvurmaları gerekmektedir.

6) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 27 Nisan 2021 saat: 16:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.  

7) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

8) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İhalenin Yapılacağı Yer: Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No:11/1 Fatih/İstanbul

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2021, 14:28
YORUM EKLE