banner53

İBB Beşiktaş ve Şişli'de Bulunan Arsalarını Satışa Çıkardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beşiktaş ve Şişli'de bulunan iki dev arsayı ihale usulüyle satışa çıkardı. Arsaların satış ihalesi 14 Ekim 2020 günü saat 11:00'da düzenlenecek.

İBB Beşiktaş ve Şişli'de Bulunan Arsalarını Satışa Çıkardı

Yatırımcılar için büyük fırsat olan arsaların imarı ticaret ve konut alanına açılmış. İstanbul'un merkez ilçelerinde bulunan arsaların satış bedeli ise 575 milyon lira. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleşecek ihale İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu'nda düzenlenecek. 

İHALE DETAYLARI

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekiyor.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf

b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi. 

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,

h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname

i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

j) Şartname satın alındığına dair belge.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER