banner53

Gemlik Belediyesi Mülkiyetinde Bulunan 86 Konutu Satışa Çıkardı

Gemlik Belediyesi, mülkiyetinde bulunan 86 konutu satışa çıkardı. Satış ihalesi açık teklif usulü ile 14 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak.

Gemlik Belediyesi Mülkiyetinde Bulunan 86 Konutu Satışa Çıkardı

İHALE DETAYLARI

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1 – Mülkiyeti Belediyemize ait Gemlik İlçesi Cihatlı Mahallesi’nde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile satılacaktır. İhale, 14.07.2020 Salı günü saat 09:30'da başlayarak sıra numarasına göre yapılacaktır. Her taşınmazın müracaatı ayrı olup, ihaleleri de ayrı ayrı yapılacaktır.

Taşınmazların satış ihalesi, Hamidiye Mah. Irmak Sk. Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 Gemlik/Bursa adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binasında Kent Konseyi Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.

2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti

Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)

Tebligat için Türkiye'de adres göstermek

İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği

Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi

Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği

Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü

Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti

Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış, SGK’dan ve Vergi Dairesinden ilişkisiz veya borcunun bulunmadığına dair belge

Yabancı istekliler için; Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve yabancı isteklilerin idareye sunacakları her türlü belgeleri yeminli tercüman bürolarınca Türkçeye çevrilmesi ve onaylanması zorunludur

Şartname alındı makbuzu

Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

Yer görme belgesi

3 - Taşınmazın ihale bedeli peşin ödenecektir. 4 - Tahmini bedel üzerinden % 3 Geçici Teminat alınır.

5 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Taşınmaz ihalesine katılacakların şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları belgelerini 13.07.2020 günü saat 16:00’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri zorunludur.

7 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 100-TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.

8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup , satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER