Fatih'de İcradan Satılık 7 Katlı Apartman!

İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından Fatih Tülbentçi Hüsamettin Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartman 8 milyon 50 bin liraya 4 Kasım 2019 tarihinde icradan satılacak.

Fatih'de İcradan Satılık 7 Katlı Apartman!

İHALE DETAYLARI

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ 2018/6300 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İSTANBUL İl , FATİH İlçe , TÜLBENTCİ HÜSAMETTİN Mahalle/Mevki , 789 Ada No , 79 Parsel No , 145,50 Yüz Ölçümü Kargir Apartman Nitelikli taşınmazın Tamamı.

Özellikleri: İstanbul İli, Fatih İlçesi, Katip Kasım (Tülbentçi Hüsamettin) Mahallesi, Mermerciler Caddesi 5 dış kapı numaralı, tapuda 789 ada, 79 Parselde kayıtlı 145,50mz yüzölçümlü, anataşınmaz vasfı 'Kargir Apartman' olan taşınmazın tamamı niteliğindedir. Satış konusu anataşınmaz, Bodrum kat + zemin kat + 5 normal kattan müteşekkil toplamda 7 katlı betonarme karkas statik sistemde inşa edilmiştir. Dış cephesi cam giydirmedir. Keşif esnasında yapı gezilip görülmüştür. Bodrum katına caddeden müstakil giriş bulunmaktadır. Katlara çıkan merpen basamakları mermerdir. Elektrik ve su bağlantısı bulunmaktadır. Zaman içerisinde, bodrum kat zemin kat ve 1. Normal kat arsanın tamamına oturacak şekilde genişletilmiş olup 145'er m2, diğer normal katların alanı yaklaşık ise 95'er m2dir. Katlar mağaza ve ofis amaçlı kullanılmaktadır. Mağaza ve ofislerin zemin kaplamaları parke, bodrum katında kargo/depo olarak kullanılan alan seramik kaplıdır. Mahallen mevcut hali ile (3x145,00) + (4x 95,00) = 815,00 m2 toplam inşaat alanı bulunmaktadır. Satış konusu taşınmaz belediye altyapı hizmetlerinden azami derecede yararlanmakta olup Turistik bir bölgede olup Sultanahmet, Beyazıt, Laleli gibi turistik semtlere, kapalı çarşıya yakın tramvay istasyonuna yürüme mesafesindedir. Bu yönü ile olumlu; Yapı kullanma izin belgesinin olmayışı projesi harici tadilatlar yönüyle menfi olarak değerlendirilmiştir.

İmar Durumu : Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 07.12.2018 tarih ve 7734/E. 146854 sayılı yazılarında özetle; Fatih İlçesi, Tülbentçi Hüsamettin Mahallesi, 789 Ada, 79 parsel sayılı yerin, 5366 sayılı yasaya göre Kentsel yenilenme Alanında kalmakta olup 03.07.2007 tarih ve 12375 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yenileme alanı olarak belirlenmiş oian Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri kentsel Yenilenme Alanı içerisinde yer almakta olup 20.07.2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği, bölgeye ait avan proje hazırlık çalışmalarının devam etmekte olduğu belirtilmektedir.

Kıymeti : 8.050.000,00 TL KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 04/11/2019 günü 15:30 - 15:35 arası

2. Satış Günü : 02/12/2019 günü 15:30 - 15:35 arası

Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.

3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/6300 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

YORUM EKLE