banner53

Comfort Elite Hotels İcradan Satışa Çıktı

İstanbul 10 İcra Dairesi, tarafından Fatih'te bulunan Comfort Elite Hotels 32 milyon liraya icradan satışa çıkardı. Fatih'in en gözde konumunda bulunan otel için ilk ihale 14 Aralık 2020 günü, ikinci ihalesi 18 Ocak 2020 günü gerçekleşecek. 

Comfort Elite Hotels İcradan Satışa Çıktı

İHALE DETAYLARI

İmar Durumu : Fatih Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün İstanbul 10. İcra Müdürlüğüne yazmış olduğu 12.06.2019 tarih ve E.184842 sayılı yazısında; Fatih ilçesi, Mimar Kemalettin Mahallesi, 682 ada, 17 parsel sayılı yer, İstanbul IV Numaralı, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan Fatih İlçesi (Tarihi Yanmada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı, 1/1000 ölçekli Koruma Amaç Uygulama İmar Planında, 3. Derece Koruma Bölgesinde, 2. Derece Ticaret Alanında kalmakta olup, H:12.50m. irtifa almaktadır. Parsel Vezneciler - Sultangazi Metro güzergahında kaldığından yeni yapılaşma halinde İBB Raylı Sistemler Daire Bakanlığından görüş alınması gerektiği; Fatih Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü'ne yazmış olduğu 24.01.2019 tarih ve E. 157258 sayılı yazısında ise "Fatih İlçesi, Mimar Kemalettîn Mahallesi, 682 ada, 17 parsel sayılı yere ilişkin 01.06.2013 tarih ve 2013/2053 sayüt yapı ruhsatının ahndtğı ancak herhangi bir yapı kullanma izin belgesinin düzenlenmediği belirtilmektedir.

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.

3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/2430 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER