Çeşme'de Satılık 3 Arsa

İzmir Çeşme Belediyesi, Alaçatı Mahallesi'nde yer alan 3 adet arsayı 12 milyon 150 bin lira bedelle satışa çıkardı.

Çeşme'de Satılık 3 Arsa

İHALE DETAYLARI

Aşağıda adresi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve  saati belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar, 2886 Sayılı Kanunun 35/a Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır. İhale Çeşme Belediyesi Meclis Salonunda İhale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

İhaleye katılmak için isteklilerin en geç ihale gün ve saatine kadar İsteklinin kimliği, İkametgah belgesi, tebligat için adres beyanı, Geçici Teminat makbuzu, İhaleye katılacak tüzel kişi ise; ihaleye tüzel kişi adına katılacak kişinin, Ticaret Sicil Gazetesi ve/veya Ticaret Sicil Gazetesi’ne havi noter tasdikli imza sirkülerinde yetkili kişi olduğunu ve yetki süresini gösteren belge, yetkili kişinin kimliği, İstekli adına vekaleten katılınıyor ise vekaletnamesi,İsteklilerin ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ile birlikte Komisyon Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

İstenilen belgelerin tamamı asıl veya noter tasdikli suret olacaktır. Aksi halde istekli ihaleye kabul edilmeyecektir.  

İhale şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak  Müdürlüğünde görülebilir ve aynı adresten 100 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için  ihale şartnamesinin satın alınması zorunludur. 

        

YORUM EKLE