banner53

Çatalca Belediyesinden Satılık Gayrimenkul

Çatalca Belediyesi, Çatalca'da yer alan ve muhammen bedeli 7 milyon 284 bin lira olan gayrimenkulünü 27 Ekim 2020 tarihinde düzenlenecek ile ile satacak.

Çatalca Belediyesinden Satılık Gayrimenkul

İHALE DETAYLARI

İstanbul İli Çatalca Belediye Başkanlığından:

Aşağıda özellikleri yazılı Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesine göre ''Kapalı Teklif'' Arttırma Usulü ile 27.10.2020 tarihinde saat 10.30’da Belediyemiz Meclis Salonunda satış ihalesi yapılacaktır.

İmar Durumu: 19.04.2013 tarih onaylı Ovayenice Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında tarımsal niteliği korunacak alanda kalmakta olup, bahse konu parseli de kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları bulunmamaktadır. Tarım alanlarında, 15.06.2009 tarih onaylı 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı plan notlarının tarım arazileriyle ilgili maddelerine göre kadastral bir yola cephesi olan ve yüzölçümü 20.000m² üzerindeki tarım arazilerinde ilgili kurumlardan (İSKİ, İl Tarım ve Orman Müd. vb.) görüş alınmak tarımsal amaçlı
yapı izni verilebilmektedir.

Muhammen Bedel: 7.284.480.00 TL

Geçici Teminat: 218.534.40 TL

Şartname Bedeli: 1.000,00 TL

1-) İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri, Çatalca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alabilir, taşınmaz mal şartnamesini ücretsiz görebilir ve 1.000,00 TL ücret karşılığında satın alabilirler.

2-) İhale 27.10.2020 Salı günü saat 10.30' da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre '' Kapalı Teklif '' Arttırma Usulü ile yapılacaktır.

3-) İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler;

a-) Gerçek kişiler için, Nüfus Cüzdan Sureti, İkametgâh Belgesi, Türkiye' de Tebligat Adres Beyanı, Noterden Tasdikli İmza Beyannamesi,

b-) Tüzel kişi olması halinde, Türkiye' de Tebligat Adres Beyanı, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter Tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

c-) Gerçek/ Tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerin, Noter Tasdikli Vekâletname Örneği ve Vekile ait İmza Sirküleri,

d-)Tüzel Kişi olması halinde Mevzuatı gereği tüzel kişiliği siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından ve benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, Ticaret Odası Belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesi.

e-) Taşınmazın ada ve parsel numarası yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu.

f-) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

g-) İhale dosyasını idareden satın aldığına dair (şartname bedeli) makbuzu.

4-) İstekliler tarafından tekliflerin hazırlanması:

Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adres yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve/veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve  istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin ad ve soyadı ile açık adresi ve teklifin ait olduğu iş yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan ve üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılacaktır.

5-) İstekliler tarafından hazırlanan kapalı teklif zarfları 27.10.2020 Salı günü saat 10.00' a kadar sıra numaralı alındı karşılığında, Yazı İşleri Müdürlüğü' ne teslim edilecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

6-) Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalan, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

7-) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8-) İhale Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

9-) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

10-) Çatalca Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER