Beykoz Acarkent'te İcradan Satılık 4 Gayrimenkul!

Beykoz İcra Dairesi, Beykoz Acarkent'te yer alan 4 adet gayrimenkulü 9 milyon 69 bin liraya satışa sundu.

Beykoz Acarkent'te İcradan Satılık 4 Gayrimenkul!

İHALE DETAYLARI

BEYKOZ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Beykoz İlçe, ÇAVUŞBAŞI Mahalle/Köy, SAİP MOLLA ÇİFTLİĞİ Mevkii, T5 / 2 BODRUM / 1 Nolu Bağımsız Bölüm Beykoz İcra Müdürlüğü'nün 2020/730 Esas dosyasında kıymet takdiri yapıldığı, tapuda İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çavuşbaşı Mahallesi, Saip Molla Çiftliği Mevkii, 6 parsel sayılı, T- 5 Blok, İLİ İSTANBUL ADA-İLÇESİ BEYKOZ PARSEL 6 MAHALLES ÇAVUŞBAŞI YUZOLÇUMU (m2) 2.291.280,00 MEVKİİ SAİP MOLLA BLOK/KAT/B.B BÖLÜM NO T5/2. Bodrum/1ZEMİN TİPİ Kat Mülkiyeti ARSA PAY/PAYDA 35/615750 ANA TAŞINMAZ NİTELİK Beyanlar Hanesinde BAG. BOLÜM NİTELİK İş Yeri Malik: Ş***r A**A, TAM Hisse, 22.10.2003 tarih ve 4365 yevmiye no ile,

Satış. İpotek: Font Gayrimenkul Yat. Tur. Bil. San. Ve Tic. Ltd. Şti. lehine 1.320.000 T.L. bedelli 1 adet ipotek bulunmaktadır.

Adres Bilgileri: Dava konusu taşınmaz, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Acarlar Mahallesi, Acarkent Sitesi, 9. Cadde, No:1 kapı sayılı yerdedir.

İmar Durumu: Beykoz Belediyesi'nden alınan şifahi bilgide dava konusu taşınmazın, İstanbul 3. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 15.11.1995 tarih ve 7755 sayılı kararı ile Doğal Sit Alanında kaldığı, Koruma Kurulu'nun 05.06.1996 tarih ve 8284 sayılı kararı eki 1/25000 Ölçekli Sit derecelendirme paftasında 2. Derece doğal sit alanında kaldığı bildirilmiştir.

Harita-Plan: Hudutları ve sahası itibariyle dava konusu taşınmazın yerine uygun olduğu tarafımızca belirlenmiştir Çevresel Bilgiler: Taşınmaz, her türlü Belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkanlarından faydalanabilecek konumda, villa tipi konut alanlarının bulunduğu lokasyonda Beykoz-Acarlar semtindedir. Taşınmaz, kamu binaları, alış-veriş alanları, okul, camii, hastane, banka şubesi gibi hizmet alanlarına kısmen yakın mesafededir. Taşınmaz, güney-batısındaki TEM Otoyolu Kavacık Kavşağı'na 3.900 m., kuzey batısındaki Riva Yolu Katılımı'na 700 m. kuş uçuşu mesafededir.

Taşınmaz Bilgileri: Dava konusu taşınmazlar, villa tipi konutlar ile ticari alanların da bulunduğu Acarkent Sitesinde bulunmaktadır. Taşınmazların bulunduğu yapı, betonarme karkas bina olup, iş yeri tefrişlidir. Bina, Arda İş Merkezi adıyla faaliyet gösteren T5 Bloktur. T5 Blok, onaylı mimari projesine göre 2. Bodrum kat+ zemin kat+ 2 normal kat+ çatı katından oluşmasına rağmen, yerinde 2. Bodrum kat bulunmamaktadır. Mevcut durumda bina, 1 bodrum kat+ zemin kat+ 2 normal kat+ çatı katından oluşmaktadır. Mahallen yapılan tetkikte, dava konusu taşınmazların bulunduğu binada, onaylı mimari projesi harici, alan büyümesine yönelik bölümler bulunduğu görülmüştür.

Dava dosyasındaki, taşınmazların maliki Ş***r A**A tarafından imzalanan, Beykoz 2. Noterliği 26.04.2021 tarih ve 15351 yevmiye nolu Yapı Kayıt Belge Muvafakat namesinde, T5 Bloktaki, bağımsız bölümlerdeki proje dışı bina içinde dışında ve site ortak kullanım yerlerinde yapılan tüm ek yapıların, kış bahçeleri ve yana çıkmaları dahil olmak üzere Yapı Kayıt Belgesi ile K2N İnşaat Gıda Tur. Den. San. Ve Tic. A.Ş.ye ait olduğuna muvafakat etmiştir. Bir taşınmazın değerine etki eden çok sayıda olumlu ve olumsuz yönleri bulunmaktadır. Dava konusu taşınmazın değerine etki eden, olumlu ve olumsuz etmenlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

Olumlu Etmenler: - Olumsuz Etmenler: - 2,3 ve 8 bağımsız bölüm nolu taşınmazların, onaylı mimari projesine uygun hale getirilmesi için gerekecek tadilat giderleri. - 1 nolu bağımsız bölümün fiziken olmaması nedeniyle, yalnızca arsa payının satış kabiliyetine olumsuz etkisi. Çevrede yapılan araştırma ve incelemeler, emsal irdelemesi, şerefiye durumu, alım- satım bilgileri, yeri ve konumu, ulaşım olanakları, yapılan teklifler, pazarlık payları, imar durumu, altyapı ve belediye hizmetlerinde yararlanma, büyüklüğü ve geometrisi, belediye sokak rayiç bedelleri, yeri ve konumu, yola cephesi ve mevcut verilerden yararlanılarak taşınmazın keşif tarihindeki değeri; 1 Nolu bağımsız bölüm yönünden; 1 nolu bağımsız bölüm fiilen bulunmamakla birlikte arsa payı yönünden değer ifade etmektedir. Bir taşınmazın değeri, arsa değeri ile varsa üzerindeki yapının inşa edilme maliyetinin toplamından oluşmaktadır.

Dava konusu gayrimenkulün değerinin belirlenmesinde Yeniden İnşa (İkame) Etme Maliyeti Yaklaşımı Yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde, var olan bir yapının günümüz ekonomik koşulları altında yeniden inşa edilme maliyeti gayrimenkulün değerlemesi için baz kabul edilir. Bu anlamda maliyet yaklaşımının ana ilkesi kullanım değeri ile açıklanabilir. Kullanım değeri ise, "Hiçbir şahıs ona karşı istek duymasa veya onun değerini bilmese bile malın gerçek bir değeri vardır" şeklinde tanımlanmaktadır. Bu yöntemde gayrimenkulün önemli bir kalan ekonomik ömür beklentisine sahip olduğu kabul edilir. Bu nedenle gayrimenkulün değerinin fiziki yıpranmadan, fonksiyonel ve ekonomik açıdan demode olmasından dolayı zamanla azalacağı varsayılır. Bir başka deyişle, mevcut bir gayrimenkulün bina değerinin, hiçbir zaman yeniden inşa etme maliyetinden fazla olamayacağı kabul edilir.

1 nolu bağımsız bölüm onaylı mimari projeye göre, 214,97 m2 alana sahiptir. Minha etmek için taşınmazın inşa değerinin bulunması gerekecektir. Yapı için; 1.800 T.L./m2 (3B yapı sınıfı 2021 yılı birim yapım maliyeti)x 214,97,00 m2 (İnşaat Alanı)= 386.946,00 TL İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çavuşbaşı Mahallesi, Saip Molla Mevkii, 6 parsel, İş Yeri vasıflı, T5 Blok, 1 nolu bağımsız bölümün yapının fiziken bulunduğu varsayımıyla değeri 214,97 m2 x 12.000,00 T.L./m2=2.579.640,00 T.L. dir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çavuşbaşı Mahallesi, Saip Molla Mevkii, 6 parsel, İş Yeri vasıflı, T5 Blok, 1 nolu bağımsız bölümün değeri; 2.579.640,00 T.L. - 386.946,00 T.L.= 2.192.694,00 T.L. olarak takdir edilmiştir. Beykoz İcra Hukuk Mahkemesinde görülen kıymet takdirine itiraz davasında verilen Bilirkişi raporuna göre değerler verilmiştir. Mahkeme bilirkişi raporuna göre satış hazırlanmış olup ileride doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluktan müdürlüğümüz sorumlu olmadığı gibi bilirkişi raporu aynen yazılmıştır. Satış sonrası teslim işlemleri ise fiiliyatta örtüşmeyen ancak yapı kayıt belgeleri ile satışa konu taşınmazların, onaylı mimari projesine uygun hale getirilmesi halinde yapılabileceğinden projeye aykırı olan yerler ile ilgili olarak satış sonrası fiili teslimi yapılamayacaktır. Satışa katılanların tüm bu hususları kabul ederek katılmış sayılacağı ihtar olunur. Acarlar Mahallesi, Acarkent Sitesi, 9. Cadde, No:1Beykoz / İSTANBU

Kıymeti : 2.192.694,00 TL

KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 21/10/2021 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 18/11/2021 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : Beykoz Vakfı-Yalıköy Mah. Ahmet Mithat Cad. No: 18 Beykoz İstanbul

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Beykoz İlçe, ÇAVUŞBAŞI Mahalle/Köy, SAİP MOLLA ÇİFTLİĞİ Mevkii, T5 / 1BODRUM / 2 Nolu Bağımsız Bölüm Beykoz İcra Müdürlüğü?nün 2020/730 Esas dosyasında kıymet takdiri yapıldığı, tapuda İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çavuşbaşı Mahallesi, Saip Molla Çiftliği Mevkii, 6 parsel sayılı, T- 5 Blok, 1. Bodrum kat 2 bağımsız bölüm nolu işyeri İLİ İSTANBULADA İLÇESİ BEYKOZ PARSEL 6 MAHALLESİ ÇAVUŞBAŞI YUZOLÇUMU(m2) 2.291.280,00 MEVKİİ SAİP MOLLA BLOK/KAT/B.B BÖLÜM NO T5/1. Bodrum/2 ZEMİN TİPİ Kat Mülkiyeti ARSA PAY/PAYDA 41/615750 ANA TAŞINMAZ NİTELİK Beyanlar Hanesinde BAG. BOLÜM NİTELİK İş Yeri Malik: Ş***r A**A, TAM Hisse, 22.10.2003 tarih ve 4365 yevmiye no ile, Satış. İpotek: Font Gayrimenkul Yat. Tur. Bil. San. Ve Tic. Ltd. Şti. lehine 4.000.000 T.L. bedelli 1 adet ipotek bulunmaktadır. Adres Bilgileri: Dava konusu taşınmaz, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Acarlar Mahallesi, Acarkent Sitesi, 9. Cadde, No:1 kapı sayılı yerdedir. İmar Durumu: Beykoz Belediyesi?nden alınan şifahi bilgide dava konusu taşınmazın, İstanbul 3. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu?nun 15.11.1995 tarih ve 7755 sayılı kararı ile Doğal Sit Alanında kaldığı, Koruma Kurulu?nun 05.06.1996 tarih ve 8284 sayılı kararı eki 1/25000 Ölçekli Sit derecelendirme paftasında 2. Derece doğal sit alanında kaldığı bildirilmiştir. Harita-Plan: Hudutları ve sahası itibariyle dava konusu taşınmazın yerine uygun olduğu tarafımızca belirlenmiştir Çevresel Bilgiler: Taşınmaz, her türlü Belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkanlarından faydalanabilecek konumda, villa tipi konut alanlarının bulunduğu lokasyonda Beykoz-Acarlar semtindedir. Taşınmaz, kamu binaları, alış-veriş alanları, okul, camii, hastane, banka şubesi gibi hizmet alanlarına kısmen yakın mesafededir. Taşınmaz, güney-batısındaki TEM Otoyolu Kavacık Kavşağı?na 3.900 m., kuzey¬batısındaki Riva Yolu Katılımı?na 700 m. kuşuçuşu mesafededir. Taşınmaz Bilgileri: Dava konusu taşınmazlar, villa tipi konutlar ile ticari alanların da bulunduğu Acarkent Sitesinde bulunmaktadır. Taşınmazların bulunduğu yapı, betonarme karkas bina olup, iş yeri tefrişlidir. Bina, Arda İş Merkezi adıyla faaliyet gösteren T5 Bloktur. T5 Blok, onaylı mimari projesine göre 2. Bodrum kat+ zemin kat+ 2 normal kat+ çatı katından oluşmasına rağmen, yerinde 2. Bodrum kat bulunmamaktadır. Mevcut durumda bina, 1 bodrum kat+ zemin kat+ 2 normal kat+ çatı katından oluşmaktadır. Mahallen yapılan tetkikte, dava konusu taşınmazların bulunduğu binada, onaylı mimari projesi harici, alan büyümesine yönelik bölümler bulunduğu görülmüştür. Dava dosyasındaki, taşınmazların maliki Ş***r A**A tarafından imzalanan, Beykoz 2. Noterliği 26.04.2021 tarih ve 15351 yevmiye nolu Yapı Kayıt Belge Muvafakatnamesinde, T5 Bloktaki, bağımsız bölümlerdeki proje dışı bina içinde dışında ve site ortak kullanım yerlerinde yapılan tüm ek yapıların, kış bahçeleri ve yana çıkmaları dahil olmak üzere Yapı Kayıt Belgesi ile K2N İnşaat Gıda Tur. Den. San. Ve Tic. A.Ş.?ye ait olduğuna muvafakat etmiştir. Bodrum katındaki 2 nolu bağımsız bölüm, araç servisi olarak tefrişli işyeri olarak faaliyet göstermektedir. Dava dosyasının tetkikinde, bu kattaki alan büyümelerinin ise, 2 nolu bağımsız bölüm harici olarak yapı kayıt belgesi alınan bölümlere ait olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. Bir taşınmazın değerine etki eden çok sayıda olumlu ve olumsuz yönleri bulunmaktadır. Dava konusu taşınmazın değerine etki eden, olumlu ve olumsuz etmenlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir. Olumlu Etmenler: - Olumsuz Etmenler: - 2,3 ve 8 bağımsız bölüm nolu taşınmazların, onaylı mimari projesine uygun hale getirilmesi için gerekecek tadilat giderleri.1 nolu bağımsız bölümün fiziken olmaması nedeniyle, yalnızca arsa payının satış kabiliyetine olumsuz etkisi İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çavuşbaşı Mahallesi, Saip Molla Mevkii, 6 parsel, T5 Blok ana taşınmazda İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çavuşbaşı Mahallesi, Saip Molla Mevkii, 6 parsel, İş Yeri vasıflı, T5 Blok, 2 nolu bağımsız bölümün değeri;190,06 m2 x 15.000,00 T.L./m2= 2.850.900,00 TL olarak Beykoz İcra Hukuk Mahkemesinde görülen kıymet takdirine itiraz davasında verilen Bilirkişi raporuna göre değerler verilmiştir. Mahkeme bilirkişi raporuna göre satış hazırlanmış olup ileride doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluktan müdürlüğümüz sorumlu olmadığı gibi bilirkişi raporu aynen yazılmıştır. Satış sonrası teslim işlemleri ise fiiliyatta örtüşmeyen ancak yapı kayıt belgeleri ile satışa konu taşınmazların, onaylı mimari projesine uygun hale getirilmesi halinde yapılabileceğinden projeye aykırı olan yerler ile ilgili olarak satış sonrası fiili teslimi yapılamayacaktır. Satışa katılanların tüm bu hususları kabul ederek katılmış sayılacağı ihtar olunur. Acarlar Mahallesi, Acarkent Sitesi, 9. Cadde, No:1Beykoz / İSTANBUL adresindedir.

Kıymeti : 2.850.900,00 TL

KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 21/10/2021 günü 10:15 - 10:20 arası

2. Satış Günü : 18/11/2021 günü 10:15 - 10:20 arası

Satış Yeri : Beykoz Vakfı-Yalıköy Mah. Ahmet Mithat Cad. No: 18 Beykoz İstanbul

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İİstanbul İl, Beykoz İlçe, ÇAVUŞBAŞI Mahalle/Köy, SAİP MOLLA ÇİFTLİĞİ Mevkii, T5 / ÇATI / 8 Nolu Bağımsız Bölüm Beykoz İcra Müdürlüğü?nün 2020/730 Esas dosyasında kıymet takdiri yapıldığı, tapuda İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çavuşbaşı Mahallesi, Saip Molla Çiftliği Mevkii, 6 parsel sayılı, T- 5 Blok, İLİ İSTANBUL ADA - İLÇESİ BEYKOZ PARSEL 6 MAHALLESİ ÇAVUŞBAŞI YÜZOLÇÜMÜ(m2) 2.291.280,00 MEVKİİ SAİP MOLLA BLOK/KAT/B.B BOLÜM NO T5/Çatı/8 ZEMİN TİPİ Kat Mülkiyeti ARSA PAY/PAYDA 41/615750 ANA TAŞINMAZ NİTELİK Beyanlar Hanesinde BAG. BOLÜM NİTELİK İş Yeri Malik: Ş***r A**A, TAM Hisse, 22.10.2003 tarih ve 4365 yevmiye no ile, Satış. İpotek: Font Gayrimenkul Yat. Tur. Bil. San. Ve Tic. Ltd. Şti. lehine 4.000.000 T.L. bedelli 1 adet ipotek bulunmaktadır. Adres Bilgileri: Dava konusu taşınmaz, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Acarlar Mahallesi, Acarkent Sitesi, 9. Cadde, No:1 kapı sayılı yerdedir. İmar Durumu: Beykoz Belediyesi?nden alınan şifahi bilgide dava konusu taşınmazın, İstanbul 3. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu?nun 15.11.1995 tarih ve 7755 sayılı kararı ile Doğal Sit Alanında kaldığı, Koruma Kurulu?nun 05.06.1996 tarih ve 8284 sayılı kararı eki 1/25000 Ölçekli Sit derecelendirme paftasında 2. Derece doğal sit alanında kaldığı bildirilmiştir. Harita-Plan: Hudutları ve sahası itibariyle dava konusu taşınmazın yerine uygun olduğu tarafımızca belirlenmiştir Çevresel Bilgiler: Taşınmaz, her türlü Belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkanlarından faydalanabilecek konumda, villa tipi konut alanlarının bulunduğu lokasyonda Beykoz-Acarlar semtindedir. Taşınmaz, kamu binaları, alış-veriş alanları, okul, camii, hastane, banka şubesi gibi hizmet alanlarına kısmen yakın mesafededir. Taşınmaz, güney-batısındaki TEM Otoyolu Kavacık Kavşağı?na 3.900 m., kuzey¬batısındaki Riva Yolu Katılımı?na 700 m. kuşuçuşu mesafededir. Taşınmaz Bilgileri: Dava konusu taşınmazlar, villa tipi konutlar ile ticari alanların da bulunduğu Acarkent Sitesinde bulunmaktadır. Taşınmazların bulunduğu yapı, betonarme karkas bina olup, iş yeri tefrişlidir. Bina, Arda İş Merkezi adıyla faaliyet gösteren T5 Bloktur. T5 Blok, onaylı mimari projesine göre 2. Bodrum kat+ zemin kat+ 2 normal kat+ çatı katından oluşmasına rağmen, yerinde 2. Bodrum kat bulunmamaktadır. Mevcut durumda bina, 1 bodrum kat+ zemin kat+ 2 normal kat+ çatı katından oluşmaktadır. Mahallen yapılan tetkikte, dava konusu taşınmazların bulunduğu binada, onaylı mimari projesi harici, alan büyümesine yönelik bölümler bulunduğu görülmüştür. Dava dosyasındaki, taşınmazların maliki Ş***r A**A tarafından imzalanan, Beykoz 2. Noterliği 26.04.2021 tarih ve 15351 yevmiye nolu Yapı Kayıt Belge Muvafakatnamesinde, T5 Bloktaki, bağımsız bölümlerdeki proje dışı bina içinde dışında ve site ortak kullanım yerlerinde yapılan tüm ek yapıların, kış bahçeleri ve yana çıkmaları dahil olmak üzere Yapı Kayıt Belgesi ile K2N İnşaat Gıda Tur. Den. San. Ve Tic. A.Ş.?ye ait olduğuna muvafakat etmiştir. Çatı katında ise, 8 nolu bağımsız bölüm 7 nolu bağımsız bölüm ile birleştirilmiş olarak kullanılmakta olup, mevcut durumda tadilat yapıldığı görülmüştür. Dava dosyasının tetkikinde, bu kattaki alan büyümelerinin ise, 8 nolu bağımsız bölüm harici olarak yapı kayıt belgesi alınan bölümlere ait olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. Bir taşınmazın değerine etki eden çok sayıda olumlu ve olumsuz yönleri bulunmaktadır. Dava konusu taşınmazın değerine etki eden, olumlu ve olumsuz etmenlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir. Olumlu Etmenler: - Olumsuz Etmenler: - 2,3 ve 8 bağımsız bölüm nolu taşınmazların, onaylı mimari projesine uygun hale getirilmesi için gerekecek tadilat giderleri.1nolu bağımsız bölümün fiziken olmaması nedeniyle, yalnızca arsa payının satış kabiliyetine olumsuz etkisi İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çavuşbaşı Mahallesi, Saip Molla Mevkii, 6 parsel, İş Yeri vasıflı, T5 Blok, 8 nolu bağımsız bölümün değeri;69,57 m2 x 12.000,00 T.L./m2= 834.840,00 TL olarak Beykoz İcra Hukuk Mahkemesinde görülen kıymet takdirine itiraz davasında verilen Bilirkişi raporuna göre değerler verilmiştir. Mahkeme bilirkişi raporuna göre satış hazırlanmış olup ileride doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluktan müdürlüğümüz sorumlu olmadığı gibi bilirkişi raporu aynen yazılmıştır. Satış sonrası teslim işlemleri ise fiiliyatta örtüşmeyen ancak yapı kayıt belgeleri ile satışa konu taşınmazların, onaylı mimari projesine uygun hale getirilmesi halinde yapılabileceğinden projeye aykırı olan yerler ile ilgili olarak satış sonrası fiili teslimi yapılamayacaktır. Satışa katılanların tüm bu hususları kabul ederek katılmış sayılacağı ihtar olunur. Acarlar Mahallesi, Acarkent Sitesi, 9. Cadde, No:1Beykoz / İSTANBUL adresindedir.

Kıymeti : 834.840,00 TL

KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 21/10/2021 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü : 18/11/2021 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : Beykoz Vakfı-Yalıköy Mah. Ahmet Mithat Cad. No: 18 Beykoz İstanbul

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Beykoz İlçe, ÇAVUŞBAŞI Mahalle/Köy, SAİP MOLLA ÇİFTLİĞİ Mevkii, T5 / ZEMİN / 3 Nolu Bağımsız Bölüm Beykoz İcra Müdürlüğü'nün 2020/730 Esas dosyasında kıymet takdiri yapıldığı, tapuda İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çavuşbaşı Mahallesi, Saip Molla Çiftliği Mevkii, 6 parsel sayılı, T- 5 Blok, zemin kat 3 bağımsız bölüm nolu işyeri İLİ İSTANBUL ADA İLÇESİ BEYKOZ PARSEL 6 MAHALLESİ ÇAVUŞBAŞI YÜZOLÇüMÜ(m2)2.291.280,00 MEVKİİ SAİP MOLLA BLOK/KAT/B.B BÖLÜM NO T5/Zemin/3 ZEMİN TİPİ Kat Mülkiyeti ARSA PAY/PAYDA 41/615750 ANA TAŞINMAZ NİTELİK Beyanlar Hanesinde BAG. BOLÜM NİTELİK İş Yeri Malik: Ş***r A**A, TAM Hisse, 22.10.2003 tarih ve 4365 yevmiye no ile, Satış. İpotek: Font Gayrimenkul Yat. Tur. Bil. San. Ve Tic. Ltd. Şti. lehine 4.000.000 T.L. bedelli 1 adet ipotek bulunmaktadır. Adres Bilgileri: Dava konusu taşınmaz, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Acarlar Mahallesi, Acarkent Sitesi, 9. Cadde, No:1 kapı sayılı yerdedir.İmar Durumu: Beykoz Belediyesi?nden alınan şifahi bilgide dava konusu taşınmazın, İstanbul 3. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu?nun 15.11.1995 tarih ve 7755 sayılı kararı ile Doğal Sit Alanında kaldığı, Koruma Kurulu?nun 05.06.1996 tarih ve 8284 sayılı kararı eki 1/25000 Ölçekli Sit derecelendirme paftasında 2. Derece doğal sit alanında kaldığı bildirilmiştir.İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çavuşbaşı Mahallesi, Saip Molla Mevkii, 6 parsel, İş Yeri vasıflı, T5 Blok, 3 nolu bağımsız bölümün değeri; 177,28 m2 x 18.000,00 T.L./m2= 3.191.040,00 TL olarak Beykoz İcra Hukuk Mahkemesinde görülen kıymet takdirine itiraz davasında verilen Bilirkişi raporuna göre değerler verilmiştir. Mahkeme bilirkişi raporuna göre satış hazırlanmış olup ileride doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluktan müdürlüğümüz sorumlu olmadığı gibi bilirkişi raporu aynen yazılmıştır. Satış sonrası teslim işlemleri ise fiiliyatta var olmayan ancak yapı kayıt belgeleri ile satışa konu taşınmazların, onaylı mimari projesine uygun hale getirilmesi halinde yapılabileceğinden projeye aykırı olan yerler ile ilgili olarak satış sonrası fiili teslimi yapılamayacaktır. Satışa katılanların tüm bu hususları kabul ederek katılmış sayılacağı ihtar olunur.Harita-Plan: Hudutları ve sahası itibariyle dava konusu taşınmazın yerine uygun olduğu tarafımızca belirlenmiştir Çevresel Bilgiler: Taşınmaz, her türlü Belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkanlarından faydalanabilecek konumda, villa tipi konut alanlarının bulunduğu lokasyonda Beykoz-Acarlar semtindedir. Taşınmaz, kamu binaları, alış-veriş alanları, okul, camii, hastane, banka şubesi gibi hizmet alanlarına kısmen yakın mesafededir. Taşınmaz, güney-batısındaki TEM Otoyolu Kavacık Kavşağı?na 3.900 m., kuzey¬batısındaki Riva Yolu Katılımı?na 700 m. kuşuçuşu mesafededir. Taşınmaz Bilgileri: Dava konusu taşınmazlar, villa tipi konutlar ile ticari alanların da bulunduğu Acarkent Sitesinde bulunmaktadır. Taşınmazların bulunduğu yapı, betonarme karkas bina olup, iş yeri tefrişlidir. Bina, Arda İş Merkezi adıyla faaliyet gösteren T5 Bloktur. T5 Blok, onaylı mimari projesine göre 2. Bodrum kat+ zemin kat+ 2 normal kat+ çatı katından oluşmasına rağmen, yerinde 2. Bodrum kat bulunmamaktadır. Mevcut durumda bina, 1 bodrum kat+ zemin kat+ 2 normal kat+ çatı katından oluşmaktadır. Mahallen yapılan tetkikte, dava konusu taşınmazların bulunduğu binada, onaylı mimari projesi harici, alan büyümesine yönelik bölümler bulunduğu görülmüştür. Dava dosyasındaki, taşınmazların maliki Ş***r A**A tarafından imzalanan, Beykoz 2. Noterliği 26.04.2021 tarih ve 15351 yevmiye nolu Yapı Kayıt Belge Muvafakatnamesinde, T5 Bloktaki, bağımsız bölümlerdeki proje dışı bina içinde dışında ve site ortak kullanım yerlerinde yapılan tüm ek yapıların, kış bahçeleri ve yana çıkmaları dahil olmak üzere Yapı Kayıt Belgesi ile K2N İnşaat Gıda Tur. Den. San. Ve Tic. A.Ş.?ye ait olduğuna muvafakat etmiştir. Zemin katta, 3 nolu bağımsız bölümde, ana girişin her iki tarafında restaurant olarak tefrişli işyeri bulunmaktadır. Zemin katta ayrıca, yönetim ofis alanı, tuvaletler ve depo mahalli bulunmaktadır. 3 nolu bağımsız bölümü ayıran bölme duvarların bir bölümünün bulunmadığı, bir bölümünde ise binanın proje harici olarak büyütülen bölümlerine kapı açıldığı görülmüştür. Ayrıca, Dava dosyasının tetkikinde, bu kattaki alan büyümelerinin ise, 3 nolu bağımsız bölüm harici olarak yapı kayıt belgesi alınan bölümlere ait olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. Bir taşınmazın değerine etki eden çok sayıda olumlu ve olumsuz yönleri bulunmaktadır. Dava konusu taşınmazın değerine etki eden, olumlu ve olumsuz etmenlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir. Olumlu Etmenler: - Olumsuz Etmenler: - 2,3 ve 8 bağımsız bölüm nolu taşınmazların, onaylı mimari projesine uygun hale getirilmesi için gerekecek tadilat giderleri. -1 nolu bağımsız bölümün fiziken olmaması nedeniyle, yalnızca arsa payının satışının İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çavuşbaşı Mahallesi, Saip Molla Mevkii, 6 parsel, İş Yeri vasıflı, T5 Blok, 3 nolu bağımsız bölümün değeri; 177,28 m2 x 18.000,00 T.L./m2= 3.191.040,00 TL olarak Beykoz İcra Hukuk Mahkemesinde görülen kıymet takdirine itiraz davasında verilen Bilirkişi raporuna göre değerler verilmiştir. Mahkeme bilirkişi raporuna göre satış hazırlanmış olup ileride doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluktan müdürlüğümüz sorumlu olmadığı gibi bilirkişi raporu aynen yazılmıştır. Satış sonrası teslim işlemleri ise fiiliyatta örtüşmeyen ancak yapı kayıt belgeleri ile satışa konu taşınmazların, onaylı mimari projesine uygun hale getirilmesi halinde yapılabileceğinden projeye aykırı olan yerler ile ilgili olarak satış sonrası fiili teslimi yapılamayacaktır. Satışa katılanların tüm bu hususları kabul ederek katılmış sayılacağı ihtar olunur. Acarlar Mahallesi, Acarkent Sitesi, 9. Cadde, No:1Beykoz / İSTANBUL adresindedir.

Kıymeti : 3.191.040,00 TL

KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 21/10/2021 günü 10:45 - 10:50 arası

2. Satış Günü : 18/11/2021 günü 10:45 - 10:50 arası

Satış Yeri : Beykoz Vakfı-Yalıköy Mah. Ahmet Mithat Cad. No: 18 Beykoz İstanbul

SATIŞ ŞARTLARI :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/730 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2021, 10:58
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER