banner53

Bakırköy'de İcradan Satılık Restaurant

Bakırköy İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından İstanbul Bakırköy'de, Cevizlik Mahallesinde 382 metrekarelik restaurant nitelikli taşınmaz 20 milyon TL bedelle 19 Ağustos 2019 tarihinde saat 10:10'da icradan ihale ile satılacak.

Bakırköy'de İcradan Satılık Restaurant

İHALE DETAYLARI

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Cevizlik Mah. 71 Ada, 51 Parsel, 382,10 m² Yüzölçümlü, Bodrum zemin birinci normal ikinci normal kattan ibaret tek bağımsız bölümlü restaurant nitelikli taşınmaz.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 19/04/2019 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz Bakırköy İlçesi, Cevizlik Mahallesi, Muhtar Halit Kral Sokakta, tapunun 71 ada, 51 parsel numarasında kayıtlı ve Muhtar Halit Kral Sokaktan 13 dış kapı numarası alan 382,10m2 miktarlı “Bodrum Zemin Birinci Normal İkinci Normal Kattan İbaret Tek Bağımsız Bölümlü Restaurant” vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Kennedy Caddesi paralelinde yer alan Muhtar Halit Kral Sokak üzerinde ve bu sokaktan 13 dış kapı numarası alan bina, bodrum kat+ zemin kat+ 2 normal kat olarak projelendirilmiş olup, tasdikli projesine göre bodrum katında hol, depo, kiler, soyunma mahalleri, zemin katında oturma dinlenme alanı, iki normal katında galeri boşluğu etrafında yer alan oturma dinlenme alanı mahallerinden ibaret, tasdikli projesine göre bodrum ve zemin katı 93,50m2, 1.normal katı 125m2, 2.normal katı 150m2 brüt alana sahip, mahallinde bodrum ve zemin katı, proje hilafına büyütülmüş durumda, zemin katı 320m2 kapalı alanlı, normal katları irtifa dahilinde olmak üzere galeri boşluğu etrafında ve kademeli beş kat şeklinde çelik konstrüksiyon olarak inşa edilmiş durumda, kat zeminleri parke, WC-Lavabo mahallerinden seramik zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, merkezi ısıtma ve havalandırma tesisatları ikmal edilmiş durumdadır. Taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariye ana arter üzerinde, her türlü belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın talep gören iskana elverişli konut ve ticaret alanında yer almakta olup, ulaşım imkanları elverişlidir. "denilmektedir.
İmar Durumu : Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.03.2019 tarih, 14966 sayılı imar durumu yazısına göre; Bakırköy, Cevizlik Mahallesi, 71 ada, 51 parsel sayılı yer; 14.05.2013- 12.06.2014- 13.09.2014 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Demiryolu Güneyine İlişkin Revizyon İmar Planında ayrık nizam, TAKS:0.25, Hmax: 5 kat (18.50m) irtifalı “Konut Alanında” kalmaktadır. Söz konusu parselin imar işlem dosyasında yapılan incelemede 2001/1532 sayılı onaylı mimari projesi, 08.02.2001 tarih ve 01/c:1 s:1 sayılı yapı ruhsatı ve 29.11.2001 tarih ve 4457 sayılı iskan belgesi bulunmuş olup, onaylı mimari projesine göre bodrum, zemin, birinci ve ikinci kattan oluşan tek bağımsız bölümün net alanı 331,66m2, brüt alanı 440m2dir denilmiştir.

Kıymeti : 20.000.000,00 TL

KDV Oranı : % 8

Kaydındaki Şerhler : ---
1. Satış Günü : 19/08/2019 günü 10:10 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 16/09/2019 günü 10:10 - 10:20 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

SATIŞ ŞARTLARI : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/311 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/06/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER