Bakırköy'de İcradan Satılık Benzin Satış Kulubesi

İstanbul Bakırköy 18. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından Kartaltepe Mahallesi'nde yer alan kargir benzin satış kulubesi hissesi 14 milyon 917 bin liraya 24 Mart 2020 tarihinde düzenlenecek ihale ile satılacak.

Bakırköy'de İcradan Satılık Benzin Satış Kulubesi

İHALE DETAYLARI

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, İstanbul Edirne Karakolu Mevkii, 62 ada, 46 Parsel 873,90 m² Yüzölçümlü, Kargir Benzin Satış Kulubesinin 2/3 Hissesi

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut14/10/2019tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Çobançeşme (tapuda Kartaltepe) Mahallesi, 62 ada, 46 parselde yer alan Kımız Sokak 7 kapı numaralı taşınmazdır. Taşınmaz zemin + 1 normal katlı, sokak tarafında ayrıca zemin katta sokak tarafında 130 m² alanlı üstü kapalı oturma mekanı düzenlenmiştir. Zemin katta mutfak, wc- lavabo, restorant ile dahili merpenle çıkılan normal katta restorant, wc.ler, mescit alanı bulunmaktadır. Zemin kaplamaları kısmen seramik kısmen laminat parkeli, tavanda spot aydınlatmalı toplam brüt alanı yaklaşık 600 m² dir. Parsel etrafı duvar ve üzeri şeffaf fiber parapetle çevrilmiş, ağaçlandırılmıştır. Taşınmaz D-100 Karayoluna yaklaşık 20 m. mesafededir. DumlupınarCaddesi ve Kımız Sokak ile çevrelenmiştir. Yakın çevresinde iş merkezleri, eğitim tesislerine, akaryakıt istasyonu, konaklama tesisleri, yeme içme mekanları, araç bakım, kiralama show roomlara yer almaktadır. Toplu taşıma güzergahları üzerinde yer almaktadır."denilmektedir.
İmar Durumu : Bahçelievler Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.06.2019 tarih, 35345133-115.02.99 sayılı yazısıyla Bahçelievler İlçesi, Çobançeşme Mahallesi, 62 ada, 46 parselin 21.06.2009 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon İmar Planında park ve yol alanında kaldığı posta adresinin Çobançeşme Mahallesi, Kımız Sokak No:7 olduğu, işlem dosyasında yapılan tetkikte 15.12.2008 tarih, 12890 sayı ile geçici yapı ruhsatı tanzim edildiği, mimari projesinde net kullanım alanının 247,60 m² olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 14.917.800,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Beyan: Diğer (Konusu:Taşınmazın kaydı üzerindeki 03.12.2008 Tarih, 14265 Yevmiyeli geçici inşaat şerhi ile ilgili maliklerin taahhütnameleri dosyasındadır.) Tarih:12/05/2009 Sayı:660. Beyan: Geçici inşaat şerhi. (Lehdar:-)

1. Satış Günü : 24/03/2020 günü 11:10 - 11:20 arası

2. Satış Günü : 20/04/2020 günü 11:10 - 11:20 arası

Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

SATIŞ ŞARTLARI :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir.
İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan tellaliye ücreti yönünden; belediye tarafından tellalgörevlendirilmiş ise Yargıtay 12 HD. 2014/33352 Esas, 2015/406 Karar, 20464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 67. Maddesi gereğince sorumlu kişiden tahsil edilir. Tellaliye ücreti satıcıya aittir ancak ihale alıcısının ihale ek bedelini yatırmaması ve ihale kararının kaldırılmasına sebebiyet vermesi halinde tellaliye ücretinden ihale kararının kaldırılmasına neden olan ihale alıcısı sorumludur. Yatırdığı teminattan kesilerek tellaliye ücreti ihalenin kesinleşmesi beklenmeden belediye’yeödenecektir. Tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve damga vergisiile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV farkı, cezası ve faizinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır.

3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/2 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

YORUM EKLE
google-site-verification=YICnoXQvjVWih06MBJp9FBfJkY-ua8wzTHo3jGNdHnc