Bağcılar'da İcradan Satılık Arsa

İstanbul Bakırköy 18. İcra Dairesi, Bağcılar Mahmutbey köyü, Aktopraklık mevkiinde bulunan arsayı 15 milyon 933 bin liraya satışa çıkardı.

Bağcılar'da İcradan Satılık Arsa

İHALE DETAYLARI

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Köyü, Aktopraklık Mevkii, 346 Parsel Sayılı 1.880,00 M2 Yüz Ölçümlü Tarla Nitelikli Ana Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri: Bakırköy 2.İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2020/762 Esas sayılı dosyasından düzenlenen 08/03/2021 tarihli bilirkişi raporuna göre "İstanbul ili, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Köyü,346 parsel Tapu kaydı ve 1/1000 ölçekli çap (plan ömeği) mahalline tatbik edildi, çapının zemine arza uygun olduğu, parselin tapu kaydında belirtilen tüm sahası 1.880,00m2 dir. Satışa konu taşınmaz Mahmutbey Mahallesi İnönü Caddesi no:99 Bağcılar/İstanbul adresindedir. Satışa konu taşınmazda parselde üzerinde yapılaşma yoktur ve düz bir topografyaya sahiptir. Taşınmazın bulunduğu il, ilçe, semt, mevkii, imar durumu, konumu, yüzölçümü, 2104 parselin yola yaklaşık 500-507m2 terki sonrası kalan 100m2 nin 346 parsele tevhidi ile yapılaşma şartlarına haiz 1880m2+100m2=1.980.m2 elde edilen yeni parsel büyüklüğüne proje geliştirme yapılarak 4.950m2 satılabilir alanlı bir site oluşacağı, belirli konut alışveriş ve ticaret merkezlerin de satış fiyatlarının 6.000.TL/m2 olduğu, emlak alım satımındaki serbest piyasa alım satım değerleri, tapu kayıt bilgileri, değerine tesir eden bilumum faktörler ve günün iktisadi koşulları göz önüne alınarak keşif tarihi itibariyle civarda emsal olacak alım satım fiyatları değerlendirmek suretiyle tüm faktörler göz önüne alınmıştır." denilmektedir.

İmar Durumu : Bakırköy 2.İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2020/762 Esas sayılı dosyasından düzenlenen 08/03/2021 tarihli bilirkişi raporuna göre "Bağcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 08/10/2020 tarih, 2520512 sayılı yazısında, taşınmazın 15/09/2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar uygulama İmar Planında kısmen ilköğretim tesisi alanın da kısmen de 2104 parsel tek başına yapılaşmaya haiz olmadığından birbirleri ile tevhiden imarlı I-4 nizam(1,000 m2 den büyük konut parsellerinde Kaks:0,25 Taks:2,00) yapılanma şartlarında, konut alanında kaldığı, ayrıca 2104 parselin 10m.lik yola terkini olduğunu bildirilmiştir." denilmiştir.

Kıymeti : 15.933.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :-

1. Satış Günü : 21/12/2021 günü 10:20 - 10:30 arası

2. Satış Günü : 18/01/2022 günü 10:20 - 10:30 arası

Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

SATIŞ ŞARTLARI :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir.
İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan tellaliye ücreti yönünden; belediye tarafından tellal görevlendirilmiş ise Yargıtay 12 HD. 2014/33352 Esas, 2015/406 Karar, 20464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 67. Maddesi gereğince sorumlu kişiden tahsil edilir. Tellaliye ücreti satıcıya aittir ancak ihale alıcısının ihale ek bedelini yatırmaması ve ihale kararının kaldırılmasına sebebiyet vermesi halinde tellaliye ücretinden ihale kararının kaldırılmasına neden olan ihale alıcısı sorumludur. Yatırdığı teminattan kesilerek tellaliye ücreti ihalenin kesinleşmesi beklenmeden belediye’ye ödenecektir. Tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halinde ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve Damga vergisi ile ilgili olarak oran açlısından (Yargıtay 12. HD. 2015/23334 E. 2015//27771 K. GİB' nın 21.08.2013 Tarih 937670041-1330 (28/2012-86) sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır.

3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/552 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2021, 08:55
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER