Antalya Finike'de İcradan Satılık 16 Arsa

Antalya Finike Milli Emlak Şefliği, Finike Kale Mahallesi'nde bulunan 16 arsayı toplam 10 milyon 302 bin liraya satışa sundu.

Antalya Finike'de İcradan Satılık 16 Arsa

İHALE DETAYLARI

ANTALYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI FİNİKE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

1-Yukarıda nitelikleri yazılı Mülkiyetleri Hazine’ye ait taşınmaz malların, hizalarında belirtilen gün ve saatte Finike Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak komisyonca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı satış ihaleleri yapılacaktır.  

2- İhaleye iştirak etmek isteyenler;

a) Geçici Teminatı (Alındı Belgesi, 2886 Sayılı Kanuna göre hazırlanan banka limiti ve kullandırılan limitleri de gösteren mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,  Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri, Teyit yazısının ibrazı gerekir),

b) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapılacağı 2021 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a ve b) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Nüfus Cüzdanı Fotokopilerini, (Aslı İhale sırasında ibraz edilecektir.)

d) Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli sözleşme veya Ortak Girişim Beyannamesinin aslının (Beyannamenin haricen düzenlenmesi halinde noter tasdiki zorunludur), ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.

e) Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye katılacakların vekâletlerinin aslı veya Noter tasdikli örneğini vermeleri gerekmektedir.

f) İstekliler, geçici teminatı Nakit olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Finike Malmüdürlüğü veznesine ödenen teminata ait Alındı Belgesini, Banka yoluyla ödemek istemesi halinde önceden Banka yoluyla ödenen teminata ait Finike Malmüdürlüğünden ihale saatinden önce temin edilecek Muhasebe İşlem Fişini, teminat mektubu yoluyla ödemek istemesi halinde ise Teminat Mektubu ve Banka Teyit Yazısı aslını, ihale saatinden önce İhale Komisyonuna sunmak zorundadır.

3-2863 sayılı Kanun kapsamında verilen Sertifikalar ödeme aracı olarak kabul edilemez.

4- Faks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Elden veya Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin iadeli taahhütlü olarak ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.

5-Taşınmazlar ile ilgili ihalelere ait şartnameler ve ekleri mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Finike Milli Emlak Şefliğinde görülebilir. İmar Durumu ile ilgili ayrıntılı bilgi, ilgili Belediyeden alınabilir.

6-Taşınmazın satış bedelinin taksitle ödenmek istenmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı en fazla iki yıl vade ile 8 taksite kadar bölünerek kanuni faizi ile birlikte ödenir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim ve Harç alınmayacaktır. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır. Ancak, ihale sonucu oluşacak bedel üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Döner Sermaye Hesabına 5.000.000,00-TL’ye kadar olan kısmı için %1, 5.000.000,00-TL'den 10.000.000,00-TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5, 10.000.000,00-TL'yi aşan kısmı için % 0.25 oranlarında işlem bedeli tahsil edilir. Döner Sermaye Bedeli; http:/başvuru.csb.gov.tr üzerinden Referans Numarası alınarak Bakanlığımızın anlaşmalı olduğu T.C. Halk Bankasına ödenecektir.     

7-İşgalli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına aittir. İdarenin her hangi bir sorumluluğu yoktur.

8-Haklarında halen ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir

9-İhaleye katılacakların Covit-19 tedbirleri kapsamında HES kodu almaları gerekmektedir. İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale binası içerisinde ve çevresinde Covit-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

10-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11-İhale Yeri Adresi: Sahilkent (Kum) Mahallesi Akdeniz Bulvarı No:269 Kat:2 Hükümet Konağı (Kaymakamlık) Milli Emlak Şefliği Finike/ANTALYA olup, ihale bilgileri; //www.milliemlak.gov.tr ve www.antalya.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2021, 11:28
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER