Antalya Döşemealtı Belediyesi'nden Satılık 2 Gayrimenkul

Döşemealtı Belediyesi, Antalya Yağca Mahallesi'nde yer alan 2 adet gayrimenkulü satışa çıkardı.

Antalya Döşemealtı Belediyesi'nden Satılık 2 Gayrimenkul

İHALE DETAYLARI

Antalya İli Döşemealtı Belediye Başkanlığından:

1 - Yukarıdaki listede bulunan Mülkiyeti Döşemealtı Belediyesine ait taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36.Maddesi gereğince Kapalı teklif usulü ile belirtilen tarihte Belediye toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından SATIŞ ihalesi yapılacaktır.

2 - İhaleye girecekler ihale saatinden önce Banka Teminat Mektubu veya geçici teminat miktarını Belediyemiz veznesine yatırmış olması ve ihaleye girecek şahsın şahsen veya vekaleten katılması gerekmektedir.

3- İhaleye İştirak etmek isteyenler;

a) Satın almak istedikleri taşınmazın, yukarıda belirtilen geçici teminatını Belediye veznesine yatırılacaktır.

b) Özel kişilerin; Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve aslı İkametgah senedi (yerleşim yeri belgesi),

c) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; güncel tasdikli yetki belgesini, imza sirkülerini, tüzel kişiliğe ait güncel alınmış ticaret ve sanayi odası belgesini,

ç) Vekaleten ihaleye gireceklerin güncel noter tasdikli vekaletname örneğini ve imza sirkülerini ihale saatine kadar Belediye İhale Birimine vermeleri zorunludur.

d) Ortak olarak ihaleye katılmak isteyenlerin Noterden yaptıracakları ortaklık sözleşmesi, ikamet belgesi ile kimliklerini getirmeleri ayrıca ortakların tümünün şartnameyi imzalaması mecburidir.

4 - Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmeden dolayı itiraz kabul olunmaz.

5 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - İhaleye Katılacakların ihale günü olumsuzluk yaşamaması adına en az bir gün önceden evraklarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne Kontrol ettirmeleri ve İhale Şartnamesini incelemeleri gerekmektedir.

7 - İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.

8 - Kapalı teklif için Katılımcıların Teklif mektubunu içeren iç zarf ile teklifi veren tarafından imzalanmış şartname ve istenen diğer belgeler ile birlikte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36.maddesine göre hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale tarih ve saatine kadar Belediye İhale Servisine vermeleri zorunludur.

9 - Taşınmazlar üzerinde Kamu Hacizleri ile Antalya genel icra dairesinin hacizleri vardır, alıcı tarafından ödeme yapılmasına müteakip tapu devri yapılacak, gelebilecek benzeri haciz, beyan ve şerhler tapu devrinden sonra kaldırılacaktır. Kaldırılamaz ise ihale iptal edilecektir. Yağca 8734 ada 1 nolu Taşınmazın 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği Belediyemizce yapılarak kesinleşmiş olup,yapı ruhsatına esas imar çapı verilememektedir. İhale sonrası taşınmazın alıcı tarafından ifrazı yaptırılarak yapı ruhsatına esas İmar çapı alınabilecektir, diğer hususlar ihale şartnamesindedir.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2021, 08:44
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER