Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Gayrimenkul Satışı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez'de bulunan gayrimenkulü 35 milyon 280 bin lira bedelle satışa çıkardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Gayrimenkul Satışı

İHALE DETAYLARI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1-İHALENİN KONUSU: Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan aşağıda belirtilen Antalya İli Kepez İlçesi Kütükçü Mahallesi 27451 ada 1 parsel numaralı taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif ihale usulü ile satılacaktır.
Satılacak taşınmazın; 

2-Şartname Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde temin edilebilir.

3-İhale Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4-Şartnamede beyanın esas olduğu belirtilen hususlarda (adres, telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi vs.) yazılı beyan verilmesi, belge istenen hususlarda ise (ikametgâh, vekâletname vs.) belgeyi düzenlemeye yetkili makamlardan alınan belge örneklerinin sunulması gerekmektedir.

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN:

4.1-Kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,

4.2-Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

4.3-İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri,

4.4-Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

TÜZEL KİŞİLERDEN:

4.5-Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2021 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.6-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.7-Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.8-İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.9-Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

5-Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

6-Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2021, 10:46
YORUM EKLE