Ankara Milli Emlak'tan Satılık 9 Arsa

Ankara Başkent Milli Emlak Dairesi, Çubuk, Kahramankazan, Çankaya ve Sincan ilçelerinde yer alan 9 arsa 18 milyon 707 bin liraya satışa çıkardı.

Ankara Milli Emlak'tan Satılık 9 Arsa

İHALE DETAYLARI

ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri; 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatlerinde, Seymen Emlak, Anıt Emlak ve Kale Emlak Müdürlüklerince kurulacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 
ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresindeki Çevre ve Şehircilk İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonu.

2- İhaleye katılacak isteklilerin;

a) Geçici Teminat Bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) 

b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini  (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte  bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir  noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgenin, kamu tüzel kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,  İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.

3- İhaleye iştirak edecek isteklilerin Hayat Eve Sığar (HES) Uygulamasında veya E-Devlet üzerinden HES kodları sorgusunda durumlarının RİSKLİ OLMAMASI ve bu durumu ihale saatinde ispatlamaları gerekmektedir. İhale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanılması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması önem arz etmektedir.

4- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. 

5- Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir. 

6- 4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.

7- Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde ilgili Emlak Müdürlüklerinde görülebilir. Taşınmazların işgal durumları Satış Şartnamesinde açıklanmış olup, işgalli taşınmazlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır. Taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususların istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırdığı ve bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususlara ilişkin Hazine hiçbir sorumluluk yüklenmez.

8- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9- Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ayrıca; bu ihaleye ilişkin bilgiler //ankara.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir. 

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2021, 10:09
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER