banner53

Ankara Milli Emlak Dairesinden Satılık Gayrimenkul

Ankara Milli Emlak Dairesi Etimesgut, Kahramankazan, Yenimahalle ve Sincan ilçelerinde yer alan 8 gayrimenkulü 9 milyon 240 bin lira bedelle 5 Ekim 2020 tarihinde düzenlenecek ihale ile satacak.

Ankara Milli Emlak Dairesinden Satılık Gayrimenkul

İHALE DETAYLARI

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların ; 05.10.2020 tarihinde hizalarında belirtilen saatinde;

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Kale Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak Komisyonca;  Sıra nosu  (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)  olan taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi, sıra nosu (8) olan taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi  (pazarlık usulü) uyarınca  irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır.

2- İhaleye katılacak isteklilerin ;

a) Geçici Teminat Bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) 

b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini  (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tasdik edilmiş  imza sirkülerinin veya Vekaletname  verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,  İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

3- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır.  Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi, aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere  taksitlendirme yapılabilecektir. 

4- İrtifak hakkı bedeli peşin ödenebileceği gibi, ön izin istenilmesi halinde ihale bedelinin %20 si peşin olarak tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden; Kati Teminat ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır.

5- Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Kale Emlak Müdürlüğünde görülebilinir.(Mithatpaşa Cad. No:9 Kızılay / Çankaya/ANKARA)

6- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler //ankara.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir."

( TEL: 0312- 432 23 00 (6 hat)  İhalenin Yapılacağı Adres: Mithatpaşa Cad. No:9 Yenişehir-Çankaya/ANKARA (İhale Odası)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER