banner53

Ankara Büyükşehir Belediyesi 50 Büfeyi Kiraya Verecek!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan 50 adet büfe için 24 Eylül 2020 tarihinde kiralama ihalesi yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 50 Büfeyi Kiraya Verecek!

İHALE DETAYLARI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan 50 (elli) adet Çiçek Satış Büfesi, 2886 sayılı yasanın 36. Maddesi doğrultusunda kapalı zarf usulüyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.

1) İhaleye konu olan yerlerin ihalesi için teklifler 1 (bir) yıllık muhammen bedel üzerinden verilecektir. İstekliler ihale için verilecek teklif mektuplarını Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda 7.Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ihale günü (24/09/2020) saat 12:00’ye kadar teslim edecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) İhaleler 24/09/2020 tarihinde Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda Kat: 1 adresindeki toplantı salonunda toplanan Encümen huzurunda saat 14:00’de yapılacaktır. İstekliler yukarıda belirtilen yerde ve saat'de hazır bulunacaktır.

3) İhale edilecek yerlere ait, geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda Kat: 13 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kira işleri Şube Müdürlüğüne şahsen başvurularak veya 0312 507 25 30 no' lu telefondan öğrenilebileceği gibi aynı adreste görülebilir veya 100,00-TL + % 18 KDV karşılığı şartname ve ekleri temin edilebilir.

4) KİRAYA VERİLECEK YERLER

5) İhaleye katılacaklarda aranan şartlar ;

5.1. İhaleye Ankara’da Kamuya ait alanlarda en az 150 adet büfeyi en az 1 yıl süre ile işleten gerçek ve tüzel kişiler katılabilecektir.

5.2. 2886 sayılı Yasanın 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar. 

A-Gerçek Kişiler:

a) Nüfus Cüzdanı aslı veya fotokopisi (T.C. numarası yazılı olacak)

b) Geçici Teminat Mektubu, nakit teminat ve diğer teminat olarak kabul edilecek değerler limitli ve süresiz,

c) Şartname Bedeli

d) Teklif Mektubu

e) Adli Sicil Kaydı (ihale tarihinden en fazla 5 gün önce alınmış olacak)

f) Ankara’da kamuya ait alanlarda en az 150 adet büfeyi en az 1 yıl süre ile işlettiğine veya işlettirdiğine dair kira sözleşmesi-oda kayıt belgesi veya ilgili kurumdan alınmış resmi yazı.

B- Tüzel Kişiler:

a) İmza sirküleri aslı veya onaylı sureti

b) Geçici Teminat Mektubu ve diğer teminat olarak kabul edilecek değerler limitli ve süresiz,

c) Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti

d) Şartname Bedeli

e) Teklif Mektubu

f) Ankara’da kamuya ait alanlarda en az 150 adet büfeyi en az 1 yıl süre ile işlettiğine veya işlettirdiğine dair kira sözleşmesi-oda kayıt belgesi veya ilgili kurumdan alınmış resmi yazı.

C) Ortak İhaleye Katılacak Gerçek veya Tüzel Kişiler:

5.3. Maddenin (A) ve (B) bendinde sayılan belgelerin yanında Noterden aldıkları ortaklık belgelerini de dış zarfın içine koymak zorundadır.

5.4.İhale komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi fesih etmeye veya açık pazarlığa çevirmekte serbesttir.

Encümen’ce görüşülerek karara bağlanan ihaleler İta amirinin onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi İta amirinin ihaleyi fesih etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

5.5. Yukarıdaki belgelerin eksiksiz “tamam” olması şarttır. Eksik bulunması halinde ihale dışı bırakılır

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER