Ankara Bala'da 110 Adet Tarla Satışa Çıkarıldı

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğü tarafından Ankara Bala'da 110 adet tarla satışa çıkarıldı.

Ankara Bala'da 110 Adet Tarla Satışa Çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre tarlaların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 25-26 Mayıs 2021 tarihlerinde Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonu’nda Anıt Emlak Müdürlüğü’nce oluşturulacak komisyonca yapılacak.

İHALE DETAYLARI

1. Yukarıda nitelikleri  belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 25/05/2021-26/05/2021 tarihlerinde yukarıda belirtilen saatlerde sırasıyla Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda, Anıt Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.  

2. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi  (İkametgah ilmuhaberleri), tebliğat için Türkiye'de adres göstermeleri ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,

b)Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri,

c) Satın almak istedikleri taşınmazlara ait Geçici Teminat Bedelinin Muhasebe Müdürlüklerine veya Malmüdürlüklerine yatırıldığına dair makbuzun, Teminat Bedelinin Banka aracılığı ile ödenmesi halinde ise Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişi (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)  ile  diğer belgelerin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesinde belirtilen usule uygun olarak hazırlanarak, ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.        

3. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğünün  Bala Servisinde  görülebilir.

4. İhaleye katılıcakların Covid-19 tedbirleri kapsamında HES kodu almaları gerekmektedir.

5. İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

6. 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır.  Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7. Satış ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi aşması halinde talep üzerine, bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere  taksitlendirme yapılabilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden Kat'i Teminat, Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.

8. Taşınmazların işgal durumları Satış Şartnamesinde açıklanmış olup, işgalli taşınmazlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır. Taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususların istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırdığı ve bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususlara ilişkin Hazine, hiç bir sorumluluk yüklenmez. Listede yer alan taşınmazların TAKPAS kayıtlarında "3402 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında kadastro güncelleme çalışmalarına tabidir." beyanı bulunmakta olup; alıcı bu beyanı kabul ederek ihaleye katılmayı kabul eder.

9. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.                                                                              

10. Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

SATIŞA ÇIKARILAN GAYRİMENKULLER İÇİN TIKLAYINIZ

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2021, 14:55
YORUM EKLE