Adapazarı'nda Dubleks Mesken İhalesi

Sakarya ili Adapazarı İlçesi Tekeler Mah. 783 ada 565 parsel Bir Blok, kat 1, 7 nolu bağımsız bölüm Dubleks Mesken niteliğindeki 1 adet tam hisseli gayrimenkul SGK'dan 07.05.2019 tarihinde saat 09.00'da ihale ile satılacak.

Adapazarı'nda Dubleks Mesken İhalesi

İHALE DETAYLARI

Sayı : 98393080-206.16.04.02-E.26619 02/01/2019
Konu : GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI DOSYA NO : 2017/ 49
Kurumumuzca haczedilen ve satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi,kıymeti ve evsafı.
TAPU KAYDI : Sakarya ili Adapazarı İlçesi Tekeler Mah. 783 ada 565 parsel Bir Blok kat 1, 7 nolu bağımsız bölüm DUBLEKS MESKEN niteliğindeki 1 adet tam hisseli gayrimenkul taşınmazdır.
GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Sakarya ili Adapazarı İlçesi Tekeler Mah. 783 ada 565 parsel adresinde kaindir.
İMAR DURUMU VE ÖZELLİKLERİ :Sakarya ili Adapazarı İlçesi Tekeler Mah. 783 ada 565 parsel Bir Blok, kat 1, 7 nolu bağımsız bölüm DUBLEKS MESKEN niteliğindeki 1 adet tam hisseli gayrimenkul. Ana gayrimenkul 1.497,90 m2 alanlı, geometrik olarak düzgün kenarlara sahip yaklaşık dikdörtgen formda, topografik olarak eğimsiz arazide, kuzey yönden komşu parsele, batı yönden park alanına, diğer yönlerden imar yollarına cepheli 565 No.lu parseldir. Parsel üzerinde ayrık nizam betonarme karkas yapı tarzında ve 3/B yapı sınıfında, Bodrum Kat + Zemin Kat + 1. Kat + Çatı Katı olacak şekilde inşa edilmiş 2 adet blok yer almaktadır. Değerlemesi yapılan taşınmaz 1-Blokta konumlu olup, blok parsel üzerinde güney cephede yer almaktadır. Bloğun Bodrum Katında; Blok Girişi, 1 ve 2 bağımsız bölüm numaralı dükkanlar, Zemin Katta; 3 ve 4 bağımsız bölüm numaralı meskenler, 1. Kat + Çatı Katında; 5, 6, 7 ve 8 bağımsız bölüm numaralı meskenler olmak üzere blok içerisinde toplamda 8 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Blok dış cephesi kaplamalı ve boyalı, çatısı kiremit kaplıdır. Blok giriş kapısı demir doğrama, merdiven korkulukları alüminyum doğramadır. Merdivenler ve merdiven sahanlıkları mermer ile kaplanmıştır. Parsel üzerinde yapılar dışında kalan boş alanlarda peyzaj çalışması ve çevre düzenlemesi tamamlanmıştır. Ana Gayrimenkulün konumu kadastral paftalardan kontrol edilerek, parselin yerinin doğruluğu teyit edilmiştir.
ÇAP DURUMU: 1/1000 ölçekli çap örneği satış dosyasında Mevcuttur.

SATIŞ ŞARTLARI: 1 – Birinci açık arttırma 07/05/2019 günü yukarıdaki tabloda belirtilen saatler arasında Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü zemin kat ihale Salonunda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. 1. Arttırmada tayin edilen zamanlarda her Gayrımenkul için üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel rayiç bedelin % 75’i takip masrafları tutarı ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Arttırılan bedeller bu miktarları bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 14/05/2019 tarihinde aynı yer ve saatlerde yapılacak ikinci artırmada rayiç bedelin % 50’si + takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ayrı ayrı ihale edilir. Şu kadar ki birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı kanunun 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.

2 – Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulun artırmaya esas rayiç değerinin %7.5’u değerindeki teminatın 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce her bağımsız bölüm için ayrı ayrı vermeleri zorunludur.(Hazine tahvil ve bonolarının teminat olarak verilmesi halinde, 4. Bende göre %15 eksiği ile değerlendirilerek işlem yapılacaktır.)
3 – Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine istinaden 10 günü mehil verilebilir.
4 – Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, KDV(kdv 48 nolu kdv tebliğine göre paranın tamamının ödenmesini takip eden gün mesai saatleri içinde ödenmelidir aksi takdirde tüm gecikme cezaları, zamları ipc vs yükümlülük alıcıya aittir) ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
5 – Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
6 – Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
7 – İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
8 – Gayrimenkulun kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi (Faiz %5 ten hesap edilir)ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükmüne göre Sakarya S.G.K İl Müdürlüğünce tahsil olunur.
9 – Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp,genel bilgi niteliğindedir.İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan gayrimenkulu önceden görmüş, incelenmiş ve taşınmaz malı mevcut durumu ile (kiracı,işgal,hasar,hisse,imar,iskan,konum,alan ,tapu bilgileri v.b) kabul etmiş sayılır ve Borçlar Kanunun 198.Maddesinde belirtilen feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder.
10 – Satış İlanında dizgi,baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınır.
11 – Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Sakaya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
12 - İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip, tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine geçeceği ilan ve tebliğ olunur.
13 – Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2017/ 49 sayılı dosya numarası ile’ www.sgk.gov.tr ‘adresindeki Satış İlanları bölümünden ulaşabilirler ve Sakarya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.
S A T I Ş K O M İ S Y O N U

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2019, 11:15
YORUM EKLE