7 İldeki 13 Gayrimenkul için Özelleştirme Kararı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Ankara, İzmir, Tokat, Yozgat, Diyarbakır, İstanbul ve Nevşehir'deki 13 gayrimenkul için özelleştirme kararı aldı.

7 İldeki 13 Gayrimenkul için Özelleştirme Kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda gayrimenkullerin satışı pazarlık yöntemiyle gerçekleşecek.

İhalelere katılımcılarının  her bir gayrimenkul için ayrı ihale şartnamesi alması, teklif sunulması ve teklifle şartnamede talep edilen belgeleri ÖİB'e elden teslim etmesi gerekiyor.

Gayrimenkuller için geçici teminat ücretleri 20 bin lira ile 4 milyon 500 bin lira arasında değişiyor.Ankara, İzmir Tokat ve Yozgat'taki 5 taşınmaz için 25 Ağustos'a, Ankara, Diyarbakır, İstanbul ve Nevşehir'deki 8 gayrimenkul için 1 Eylül'e kadar teklif yapılabilecek.

Gazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından  aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle  özelleştirilecektir.

1.İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır.

2. Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez. 

3. İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler ile kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler.4. İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alması her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur. 

5. İhale Şartnamesi bedeli;

• Alıcı: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

• Hesap No : TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 (T. Vakıflar Bankası T.A.O)

• Açıklama: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-Parsel İlişkin İhale Şartname Bedeli belirtilerek İdare’nin hesabına yatırılacaktır. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez. (İhaleye teklif verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir).

6. İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı İdare’nin aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartname bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile  gönderilebilecektir. 

7. Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat alınacaktır. 

Geçici teminat bedelinin nakit olarak getirilmesi durumunda;

• Alıcı: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

• Hesap No: TR20 0001 5001 5800 7282 8575 52 (T. Vakıflar Bankası T.A.O)

• Açıklama: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-Parselİlişkin İhale Teminat Bedeli belirtilerek İdare’nin hesabına yatırılacaktır. 

8. Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari %40 (yüzde kırk)’ı peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %16 (yüzde onaltı) oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır.
9. İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki

Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.

10. İdare ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

11. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur. 

12. Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

13. İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

14. İhale konusu taşınmazlara ilişkin şartnamelerin İdare’den satın alınmasının talep edilmesi durumunda, yukarıda yer alan iletişim numaralarından randevu alınması gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2021, 10:06
YORUM EKLE