Yapı Ruhsatı için Tasarım Gözetmeni Raporu Zorunlu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kapsamında yapılacak "Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapı Ruhsatı için Tasarım Gözetmeni Raporu Zorunlu

TASARIM GÖZETİMİ VE KONTROLÜ RAPORU YAPI RUHSATI ALIMINDA ZORUNLU

Belirtilen işlerde yapı sahibince, tasarım gözetmenlerinden tasarım gözetimi ve kontrolü hizmeti alınması ve ilgili gözetmen raporlarının ve tutanakların bir nüshasının yapı ruhsatı başvurusunda statik projelerle idaresine verilmesi zorunlu olacak. 

Proje müellifleri, tasarımını üstlendikleri projelerde esaslar kapsamında tasarım gözetimi ve kontrolü hizmeti alınmadan proje işini sürdüremeyecek. Yapı ruhsatı başvurusu sırasında veya herhangi bir şekilde aksine davrandığı tespit edilenler haklarında işlem yapılmak üzere İnşaat Mühendisleri Odasına bildirilecek. Tasarım gözetmenleri, ortaya çıkan yapı hasarından dolayı yapı sahibi ve ilgili idareye karşı yürüttüğü hizmet dahilinde kusuru oranında sorumlu olacak.

TASARIM GÖZETMENLİĞİNİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ YAPACAK

Tasarım gözetmenliği belgesi, şartları sağlayan inşaat mühendislerine verilecek. Buna göre, mesleğinde fiilen en az 5 yıldan beri çalışıyor olmak, tasarım gözetmenliği uzmanlık alanlarına göre yeterlilik koşullarını taşımak, mesleki deneyim ve çalışma süreleri, çalışılan kuruluşlardan alınan ve çalışma alanıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca onaylanan belgeyle belgelendirilecek.

Tasarım gözetmenliği belgesi alabilmek için adayın, komisyon üyelerince yapılacak değerlendirme sonrası en az 60 puan alması gerekecek. Kabul edilenler, sicile 5 yıl için kaydedilecek ve bu sürenin sonunda yenilenmeyen belgenin kullanımına izin verilmeyecek.

ÇOK KATLI BİNALARI HEYET KONTROL EDECEK

İşin mahiyetine göre farklı konularda olmak üzere birden fazla tasarım gözetmeni görevlendirilebilecek. Yüksek binaların ve yalıtımlı binaların tasarım gözetimi, asgari 2 gözetmenlik alanından oluşturulan gözetmenler heyetince yapılacak.

TASARIM GÖZETMENLERİNİN KONTROL EDECEĞİ BİNA SAYISI KISITLI OLACAK

Tasarım gözetmenlerinin aynı anda hizmet verebilecekleri iş sayısı 5'i, toplam inşaat alanı 360 bin metrekareyi geçemeyecek. Tek bir iş üstlenilmesi halinde ise üst sınır uygulanmayacak.

Tasarım gözetmeni görevi süresince, sözleşme konusu işle ilgili doğrudan veya dolaylı kendisine gelen uzman görüşü, danışmanlık, hakemlik ya da buna benzer bir görevi kabul edemeyecek. İşle ilgili yapım, tasarım, denetim, malzeme satışı ve benzeri ticari faaliyetlerde bulunamayacak.

Tasarım gözetmenleri de görevleriyle ilgili tutum ve davranışlarının veya hazırladıkları raporların ilgili mevzuata uygunluğu bakımından komisyonca resen veya başvuru üzerine denetlenebilecek.

Tasarım gözetmeni siciline kayıtlı bulunan meslek mensupları, Bakanlıkça talep edilmesi halinde, düzenledikleri fiziki belgelerde özel kaşe kullanacak, kaşelerin kullanımından ve saklanmasından sorumlu bulunacak.

GÖZETMENİN RAPORUNA İTİRAZ BAKANLIĞA

Bu tebliğin uygulanmasıyla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak üzere, Bakanlık merkezinde "Özel Binalar Mühendislik Komisyonu" kurulacak. Komisyon, Bakanlık personeli arasından görevlendirilecek.  Komisyon, tasarım gözetmenliği belgesi başvurularını ve itirazları değerlendirerek karara bağlayacak.

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 Ekim 2019'a kadar, Bakanlığın hazırladığı listede görevlendirme yapılacak uzmanlık sınıfında veya bu tebliğe göre görevlendirilebilecek durumda, yeterli sayıda tasarım gözetmeni bulunmaması halinde ve yapı sahibinin talebi üzerine, komisyonca listelerin dışından da yalnızca bu işe mahsus hizmet alımına izin verilebilecek.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2019, 02:45
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER