Mirasçılar Arasında Ecrimisil Davası

Mirasçılar arasında yaşanan sorunlardan biri de, kalan mirasın intikali yapılmadan veya paylaştırma yapılmadan, kalan mirasın bir kısım mirasçılar tarafından kullanılmasıdır.

Mirasçılar Arasında Ecrimisil Davası

Avukat Mustafa Çiçek'in Yazısı...

Miras kapsamında kalan taşınmazların bir kısım mirasçılar tarafından kullanılması diğer mirasçıların bundan yararlanmaması karşısında yaşanan sorunların giderilmesi için yapılması gerekenler nelerdir?

Miras payı intikal eden mirasçılar, iştirak halinde malik olup, hisse paylaşımı yapılana kadar bu birlikte maliklik devam etmektedir. Mirasçılar arasında iştirak halindeki mülkiyetin, hisseli mülkiyete geçmesi, tarafların miras taksim sözleşmesi ile yapılabileceği gibi ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu) davası ile de olabilir.

Bu şekilde paylaşım, mirasçılar arasında uzun yıllar boyunca yapılmadan devam edebilmekte, bir kısım mirasçılar miras payını aşacak şekilde miras konusu bağ, bahçe, tarla, ev veya iş yerlerini fiili olarak kullanırken, diğer mirasçılar bu kullanımdan mahrum kalmaktadırlar.

Miras konusu taşınmazları kullanamayanların fiilen kullananlardan, bu yararlanma bedelini (ecrimisil) talep etmeleri için, kullanıcı mirasçıları “intifadan men” etmeleri gerekir.

Paylı mülkiyette taşınmazdan yararlanamayan paydaş, engel olan öteki paydaş veya paydaşlardan her zaman payına vaki elatmanın önlenilmesini ve/veya ecrimisil isteyebilir.

Elbirliği mülkiyetinde de paydaşlardan biri öteki paydaşların olurlarını almadan veya miras şirketine temsilci atanmadan tek başına ortak taşınmazdan yararlanmasına engel olan ortaklar aleyhine ecrimisil davası açabilir. Geriye dönük olarak olarak ecrimisil, yararlanma bedeli talep edebilmek için intifadan men bildirimin yapılması gerekmektedir.

Kural olarak, kullanımdan men edilmedikçe paydaşlar birbirlerinden ecrimisil isteyemezler.

İntifadan men koşulunun gerçekleşmesi de, ecrimisil istenen süreden önce davacı paydaşın davaya konu taşınmazdan ya da gelirinden yararlanmak isteğinin davalı paydaşa bildirilmiş olmasına bağlıdır.

Uygulamada bu bildirim noter aracılığı ile gönderilen ihtarname ile yapılmaktadır. İspat kolaylığı açısından en sağlıklısı da bu yolla bildirimde bulunmaktır.

Kural olarak ecrimisil geriye dönük olarak 5 yılı kapsayacak şekilde talep edilebilir. Ancak miras kapsamındaki kullanımlarda, bildirimde bulunmadan geriye dönük olarak diğer paydaşlardan ecrimisil talep edilemez.

Ancak, bu kuralın yerleşik yargısal uygulamalarla ortaya çıkmış bir takım istisnaları vardır.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin ilamında belirtildiği şekliyle bu istisnalar şunlardır:

-- Davaya konu taşınmazın kamu malı olması,

-- Ecrimisil istenen taşınmazın (bağ, bahçe gibi) doğal ürün veren yada (işyeri, konut gibi) kiraya verilerek hukuksal semere elde edilen yerlerden olması,

-- Paylı taşınmazı işgal eden paydaşın bu yerin tamamında hak iddiası ve diğerlerinin paydaşlığını inkar etmesi,

-- Paydaşlar arasında yapılan kullanım anlaşması sonucu her paydaşın yararlanacağı ortak taşınmaz veya bölümlerinin belirli bulunması,

-- Davacı tarafından diğer paydaşlar aleyhine daha önce bu taşınmaza ilişkin, elatmanın önlenmesi, ortaklığın giderilmesi, ecrimisil ve benzeri davalar açılması veya icra takibi yapılmış olması halleridir.

-- Bundan ayrı, taşınmazın getirdiği ürün itibariyle de, kendiliğinden oluşan ürünler; biçilen ot, toplanan fındık, çay yahut muris tarafından kurulan işletmenin yahut, başlı başına gelir getiren işletmelerin işgali halinde intifadan men koşulunun oluşmasına gerek bulunmamaktadır.

-- Yine paydaşlar arasında yapılan kullanım anlaşması sonucu her paydaşın yararlanacağı ortak taşınmaz veya bölümlerinin belli bulunması durumunda, davacı paydaş tarafından davalı paydaş aleyhine bu taşınmaza ilişkin elatmanın önlenmesi, ortaklığın giderilmesi, ecrimisil ve benzeri dava açılması hallerinde yine intifadan men koşulu aranmaz.

Yargıtay kararında belirtilen istisnaların varlığı halinde intifadan men koşuluna gerek yoktur.

Bu nedenle, davaya konu taşınmazlar yönünden sayılan istisnalar dışında intifadan men koşulunun gerçekleşmesi aranacak ve intifadan men koşulunun gerçekleştiği iddiası, her türlü delille kanıtlanabilecektir.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021, 03:15
YORUM EKLE