Konut Alırken Ya da Satarken Bilmeniz Gerekenler!

Ev almaya ya da satmaya karar verdiğinizde bilmeniz gereken bir çok önemli konu bulunuyor. İşte gayrimenkul alımı satımında bilinmesi gerekenler...

Konut Alırken Ya da Satarken Bilmeniz Gerekenler!

Tapuya gitmeden taşınmaz satın alınabilir mi?

T.C. de tapu tescil işlemleri sadece tapu sicil müdürlüklerinde yapılmaktadır.Ancak zorunlu durumlarda tapudan memur istenebilir.

Noterden satış vaadi sözleşmesi ile daire alınabilinir mi?

Satış vaadi sözleşmesi ile her türlü taşınmazı alabilirsiniz ama tescil işlemi yinede tapu sicil müdürlüklerinde yapılacaktır

Satış vaadi sözleşmesinin noterde yapılması şart mıdır?

Türk Borçlar Kanununa göre "gayrimenkule dair satım vaadi resmi senede rapt edilmedikçe muteber değildir" demektedir ve Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesini yapmak görevi noterlere verilmiştir

Tapu tescil işleminde yaş sınırı var mıdır?

18 yaşını doldurmuş mümeyyiz olan herkes tapu işlemleri yaptırabilir. Tapu müdürünün şüphelenmesi halinde doktor raporu isteyebilir.

75 yaşının üstündekiler için sağlık ocağının raporu yeteli olmayabilir, bu konuda en yetkili merci Adli Tıp Kurumunun 4. İhtisas dairesidir.

Nazım imar planı nedir?

Varsa bölgeye ve çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine yine kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanılış biçimlerinin, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını gerektirdiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanması esas olmak üzere düzenlenen detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile beraber bir bütün olan plandır.

Uygulama imar planı nedir?

Tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluğunu ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır.

İslah imar planı nedir?

981/3290 sayılı ve gecekondu mevzuatına aykırı yapılara uygulanacak işlemler hakkında kanun ile tanımlanmış, 1/1000 ölçekte hazırlanan bir plandır.

Revizyon imar planı nedir?

Gerek nazım ve gerekse uygulama imar planlarının ihtiyaca cevap vermediği ve uygulanmasının problem olduğu durumlarında; planın tümünün veya büyük bir kısmının plan yapım tekniklerine uyularak yenilenmesi sonucu elde edilen plandır.

Mevzi imar planı nedir?

Uygulama imar planı sınırları dışında olup bu planla bütünleşmeyen bir konumda bulunan alanlar üzerinde hazırlanan ve sosyal ve teknik alt yapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlamış olduğu plandır.

İmar planı değişikliği nedir?

Onarlı imar planı sınırları içinde arazi kullanışlarının büyüklüğünde, konumunda, yoğunluğunda veya ulaşım sisteminde imar planı anakaralarını bozmayacak biçimde mevzi olarak farklılık gerektiren değişikliklerdir.

Koruma imar planı nedir?

Sosyal, ekonomik, estetik, turistik ve hijyenik yönlerden önemi olan tarihi ve doğal değerlerin günün koşullarına göre ve çağdaş planlama yöntemleri ile ele alınıp, kamu yararına yönlendirilmesi amacı ile yapılan plandır.

Tapu iptal davası için zaman aşımı var mıdır?

Zaman aşımı ileriye sürülen nedene göre değişir; Muvazaalı işlemlerde zaman aşımı yaktur.Sözleşmeden kaynaklanan borç ilişkilerinde zaman aşımı 10 yıldır,Haksız fiillerde ise 1 yıldır.

Arsa payı nedir?

Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda her bir bağımsız bölüme tahsis edilmiş zemindeki (arsadaki) ortak mülkiyet payına arsa payı denir.

Kadastro nedir?

Taşınmaz malların sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirtilerek hukuki durumlarının ve üzerindeki hakların tespit edilmesi işlemine kadastro denir

Mahcur nedir?

Kısıtlı demektir, kendi adına işlem yapabilmesi,fiil ehliyeti sınırlanmış kişi demektir. Vesayet altındaki kişiler mahcur sayılır.

Müştemilat nedir?

Eklenti Teferruat, Asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel adetlere göre, işletilmesi, korunması veya yarar sağlanması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bir bağımsız bölümün dışında olup, kömürlük, garaj, depo gibi doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere eklenti denir.

Kaynak: TimeTürk

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2021, 09:00
YORUM EKLE