Gayrimenkuller için Ödenen Vergiler Düşüyor!

Gayrimenkul ve amortismana tabi tutulan kıymetlerin yeniden değerlendirmesine ilişkin çerçeve genişlerken mükellefler için daha düşük oranlı vergi imkanı sunuluyor.

Gayrimenkuller için Ödenen Vergiler Düşüyor!

Hem işletmelere hem de bireysel vergi mükelleflerine başta ödeme kolaylığı olacak şekilde bir çok fırsat sunmayı planlayan 7326 sayılı yapılandırma kanunu, aynı zamanda kayıtdışını azaltmayı da amaçlıyor. Mükelleflerin bulundurduğu varlıkların gerçek değerlerini bildirmeye teşvik edilmesi için kanun kimi vergilerde daha düşük oran imkanı sunuyor.

Sistem Global Danışmanlık Yönetici Ortağı Yeminli Mali Müşavir Necmi Ulus ve vergi danışmanlık ekibinin katkılarıyla konuya ilişkin düzenlemeler değerlendirildi. 

En son 2018'de yine bir af yasasıyla hayata geçirilen taşınmazların değerlemesiyle ilgili düzenleme, bu yapılandırma kanunu kapsamına alındı.

Bu düzenlemede mükellef lehine iki unsur bulunuyor. Bunlardan ilki vergi oranı avantajı.

Bir önce yapılan düzenlemede değer artışı tutarı üzerinden yüzde 5 şeklinde hesaplanan vergi, bu düzenlemede yüzde 2 üzerinden belirlenecek.

2'nci ve en önemli düzenleme de çerçevesinin genşlemesi. 2018 yılındaki düzenleme yalnızca taşınmazları kapsarken, bu düzenleme aktife kayıtlı taşınmazlara artı olarak amortismana tabi olan diğer iktisadi kıymetleri de dahil ediyor. 

Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan kollektif, adi komandit ve adi şirketler de dâhil olmak üzere ferdi işletme sahibi gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri yeniden değerleme hakkına sahip.

Dolayısıyla serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbabı mükellefler ve işletme hesabı (zirai işletme hesabı dâhil) esasına göre defter tutan mükellefler bu imkandan faydalanamazlar.

Ayrıca finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları bu uygulamadan yararlanamayacak.

Sermayeye Eklenebilir 

Yeniden değerleme, son düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mükelleflerin yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri üzerinden yapılabilecek.

Değerin tespitinde amortisman tam ayrılmış gibi kabul edilecek, maliyete dahil olan kredi faizi ve kur farkı da dikkate alınacak.

Bu yöntemle hesaplanarak varlığın değerindeki artış tutarı, gelir yazılmayacak, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabına aktarılacak. Bu tutarın sermayeye ilavesi de mümkün.

Süre ve Ödemeler 

Değerleme 31 Aralık 2021’e kadar yapılabilecek. Ödemelerin ise ilk taksiti değerlemenin yapıldığı ve beyannamenin beyan edildiği ayın sonunda, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç taksitte yapılması gerekiyor.

Yeniden Değerlemeye Örnek 

A şirketinin 9 Haziran 2021 itibarıyla yasal defter kayıtlarında maliyet bedeli 10.000.000 lira, birikmiş amortismanı 2.000.000 lira olan bir taşınmazı var.

Bu taşınmaz, şirketin aktifine 31 Ocak 2011’de girmiş ve bu kanundan yararlanarak yeniden değerlemeye tabi tutuluyor.

Değer artışı taşınmazın yeniden değerleme sonrası net bilanço aktif değerinden (35.868.208,71  7.143.641,74 = 28.694.566,97), yeniden değerleme öncesi net bilanço aktif değerinin (10.000.000 - 2.000.000 = 8.000.000) indirilmesi suretiyle hesaplanacak olup örneğimizde (28.694.566,97 - 8.000.000 = 20.694.566,97 lira) olarak gerçekleşecek.

Yapılan yeniden değerleme sonrasında 20.694.566,97 lira değer artışı üzerinden yüzde 2 oranında hesaplanan 413.891,34 lira verginin kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar beyan edilip ilk taksidi beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitlerin beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenmesi gerekecek.

Milliyet

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2021, 10:34
YORUM EKLE