Gayrimenkul Satışında Fark Olması Durumunda İlandaki Fiyat Geçerli Olacak!

Gayrimenkuller, satış komisyonlarınca fiziki ortamın yanı sıra elektronik ortamda açık artırmayla satışa çıkarılabilecek. Satış komisyonunun oluşumu alacaklı amme idareleri tarafından belirlenecek. Komisyonun çalışma usul ve esaslarını belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili tutulacak. 

Gayrimenkul Satışında Fark Olması Durumunda İlandaki Fiyat Geçerli Olacak!

"Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığına sunuldu.

Düzenlemeyle, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da değişiklik yapılıyor. Bu Kanun'a tabi olan kamu kurum ve kuruluşlarına, muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulüyle satış fırsatı sunuyor. 

Menkul mallar, elektronik ortamda veya tahsil dairelerinin satış mahallinde açık artırma ve peşin parayla satılabilecek. Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle korunması mümkün olmayan ya da beklediği zaman önemli bir değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar ile muhafazası tehlikeli veya masraflı olan mallar en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunan mallar ilgili borsada satışa çıkarılabilecek.

Elektronik Ortamda Yapılan İlan Esas Alınacak

Gayrimenkuller, satış komisyonlarınca fiziki ortamın yanı sıra elektronik ortamda açık artırmayla satışa çıkarılabilecek. Satış komisyonunun oluşumu alacaklı amme idareleri tarafından belirlenecek. Komisyonun çalışma usul ve esaslarını belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili tutulacak. 

İhale bedelinin tamamını ödemediği için ihalenin feshine sebep olan kimse, teklif ettiği bedelle bir sonraki ihale bedeli arasındaki farktan, diğer zararlardan ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faizden sorumlu sayılacak. Bu tutar, teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil dairesi tarafından alınacak.

Bir malı almaktan vazgeçtiği için sorumluluğu olan kişilerden alınan teminattan gerekli mahsup yapıldıktan sonra bakiye teminat tutarı irat kaydedilecek.

Düzenlemeyle söz konusu Kanun'a "Menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışı" başlıklı madde ilave ediliyor. Buna göre, menkul ve gayrimenkul mallar kanun hükümlerine göre elektronik ortamda açık artırmayla satılabilecek. Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında ve teklif verme yoluyla gerçekleştirilecek. Elektronik ortamda satışı yapılacak menkul mallar için her halükarda satış ilan edilecek. Satışa ilişkin farklı mecralarda yapılan ilan ile elektronik ortamda yapılan ilan metinleri arasında farklılık bulunması durumunda elektronik ortamda yapılan ilan esas alınacak. Elektronik ortamda satışa çıkarılan mala ilişkin artırma sonucu izleyen ilk iş günü elektronik ortamda ilan edilecek.

Artırma tarihinden önce teklif almaya, tekliflerde asgari artırım bedelini, teklif verme sürelerini, alınacak teminat türünü, artırma sonucunu belirten ilanda yer alacak hususlarla elektronik ortamda yapılacak satışa ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

YORUM EKLE