En Güncel Haliyle Kiracı Hakları (2021)

Özellikle son zamanlarda kira fiyatlarının da etkisiyle bir çok kiracı ev sahibi tarafından evi daha yüksek kiraya verme gayesiyle mağdur edilmekte. Peki bu ve benzeri durumlara karşı kiracıların hakları nelerdir? En güncel haliyle kiracı hakları

En Güncel Haliyle Kiracı Hakları (2021)

Kiracı Hakları 2021

Kiraya konu malın kullanılmasının ya da yararlanılmasının kendisine bırakılmasını isteme hakkı

Kiralananı kararlaştırılan tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda teslim alma hakkı

Taşınmazın kira sözleşmesi boyunca, kiraya verildiği gibi kalmasının sağlanmasını kiraya verenden isteme hakkı

Aksinin kararlaştırılmamış olması durumunda, kiraya verenin zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülükleri yerine getirmesini talep etme hakkı

Ayıbın giderilmesini isteme hakkı

Sözleşme süresi dolmadan, haklı bir gerekçe olmadan, sözleşme devam ettiği sürece kiralanan taşınmazdan çıkarılamama hakkı

Kiraya verenin yazılı rızasının alınması şartıyla kiralanan taşınmazı başkasına devretme ya da alt kiraya verme hakkı

Kiralanan taşınmazın kiralandığı andaki özelliklere sahip olarak geri verilmesi durumunda depozitonun geri alınması hakkı

Kullanımla ilgili olan yan giderlerin kiraya veren tarafından karşılanmasını isteme hakkı

Geç ödenen kira bedeline ilişkin cezai koşul içeren bir anlaşmanın yapılmasını engelleme hakkı

Kiralananın kullanıma elverişliliğinin ortadan kalkması, önemli derece engellenmesi ve bunların verilen süre içerisinde giderilmemesi durumunda sözleşmeyi feshetme hakkı

Kira sözleşmesinde kiracı aleyhine düzenlenme yasağı

Kira sözleşmesinden kaynaklanması koşuluyla, her türlü tahliye davası, kira bedelinin tespiti ya da diğer tespit davaları, sözleşmenin feshinden kaynaklı davalar, sözleşmeden doğan tazminat veya alacak davaları ile kiracı haklarından doğan davalar bakımından görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir.

Kira sözleşmesinden doğan davalarda yetkili mahkeme, kiracı haklarına sahip olan kiracının yerleşim yeri mahkemesi ve kira sözleşmesinin ifa edileceği yer mahkemesidir.

Kira En Fazla TÜFE Kadar Yükselebilir

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı 2019'un Eylül ayında açıklanmıştı.

Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ev sahiplerinin kiraya zam yapmadan önce, o ayın açıklanan zam oranını öğrenmesi ve yeni kira sözleşmesini buna göre hazırlaması gerekiyor.

Eğer sınır aşılırsa, kiracı dava açabiliyor. Eğer kiracı, kendi isteğine göre bir bedel belirleyip mal sahibine ödeme yapıyorsa, mal sahibinin de aradaki farkı icra dairesi kanalıyla talep etme hakkına sahip oluyor.

Kira Sözleşmesi Olmayan Kiracının Hakları

Kontratsız kiracı hakları hukukumuzda mevcuttur. Kira sözleşmesi şekle bağlı bir sözleşme değildir.

Bu sebeple kira konusu mal, kira konusu malın devredilme süresi ve kira bedeli hususunda tarafların irade beyanlarının uyuşuyor olması yeterli olup kiracı hakları bakımından yazılı bir sözleşme yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Yazılılık, ispat kolaylığı açısından önemlidir. Ancak, sözleşmenin geçerliliğini etkileyen bir özellik değildir.

Yazılı bir sözleşme olmadan, uygulamada kullanıldığı tabiriyle “kontratsız kira”da da kiracı hakları bulunmaktadır.

Kiracı hakları sözleşmenin yapılış şekline göre değişiklik göstermediğinden yazılı bir kira sözleşmesinin kiracıya sağladığı bütün haklar, yazılı olmayan kira sözleşmesinin tarafı olan kiracıya da sağlanmaktadır.

Kiracı hakları kapsamında kira sözleşmesinde kiralayan, kiracıyı hukuka aykırı olarak tahliye edememekte ve kiracının kiracılık haklarını kullanmasını engelleyememektedir.

Kira sözleşmesinin sağladığı bu hak, sözleşmenin yapılma şeklinin sağladığı bir imkan olmadığından geçerli bir kira sözleşmesinin olduğu her somut olayda geçerlidir.

Ev Sahibi Evi Satarsa Kiracının Hakları

Bir kira sözleşmesi, kiraya konu malın satımına engel oluşturmamaktadır.

Ancak, kiralanan malın malikinin değişmesi kira sözleşmesinde bir değişikliğe sebebiyet vermemekte, söz konusu sözleşme yapıldığı şekil ve şartları ile geçerliliğini korumaya devam etmektedir.

Malın satımı durumunda ortaya çıkan kiracı haklarından birisi kira sözleşmesinin geçerliliğinin eski koşullarda aynen devamının sağlanması olmakla beraber, yeni malikin de bazı hakları ortaya çıkmaktadır.

Yeni malikin, kiracıyı, kira sözleşmesinden önce, kiralanan taşınmazdan çıkarabilmesi kiraya verenin bazı durum ve koşulları ispat etmesine bağlıdır.

Yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olur ve kiraya veren sıfatını kazanır. Bu sebeple kiracı hakları yeni malike karşı da ileri sürülebilir.

Fakat yeni malikin, şartların oluşması durumunda, kiracıya taşınmazı satın aldıktan sonraki 1 ay içinde tahliye amaçlı ihtarname yollaması halinde kiracının taşınmazı tahliye etmek için 6 aylık süresi bulunmaktadır.

Malikin tahliye davası açmak içinse bu 6 aylık sürenin dolmasını beklemesi gerekir. 6 aylık sürenin geçirilmesi durumunda ise kiracı hakları kapsamında kiraya verenin dava açma hakkı bu sebepten dolayı ortadan kalkmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2021, 02:43
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER