2020 Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilere ait mallar ile Türkiye’de yer alan malların veraset (mirasçılık) yoluyla ya da ivazsız (hibe/karşılıksız) olarak herhangi bir şekilde bir kişiden diğer kişiye intikal etmesi (geçmesi) sonucu ortaya çıkan vergi türüdür.

2020 Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları

Türk vatandaşlığı bulunan bir kişinin yurt içi ya da yurt dışı olduğuna bakılmadan aynı yollar ile mal edinmesi bu vergiye tabi olur.

Veraset ve İntikal Vergisindeki İstisnalar Hangileridir?

-- Miras yoluyla elde edilen ev eşyaları ve aile hatırası olan kabul edilen tablo, madalya gibi mallar,

-- Çocuklar ile eşten her birine düşen miras paylarının 2020 yılı itibariyle 306,603 lirası, yalnızca eş olması durumunda miras payının 613,582 lirası, (Şehit yakınlarına bu tutarının bir katı daha fazla istisna tutarı sağlanır)

-- Karşılıksız, hibe yoluyla verilen intikallerin ve şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerin 7,060 lirası,

-- Tüm sadakalar,

-- Örf ile adete uygun olarak verilen geleneksel hediye ve cihazlar (gayrimenkuller hariç),

-- Dul ve yetimlere bağlanan aylıklar, toptan yapılan ödemeler ve ikramiyeler,

-- Emekli ikramiyeleri,

-- Bakanlar Kurulunca sağlanan muafiyetler (Ticari plaka sahiplerine dağıtılan tutarlar, vergi muafiyeti tanınan vakıflara sağlanan mallar vb.) en önemli istisnaları oluşturur.

Veraset ve İntikal Vergisinde Örnek Hesaplama

Örnek: 2020 yılında vefat eden kişiden mirasçısı bulunan iki çocuğuna 700.000 TL miras kalmıştır. Her bir çocuğa kalan miras payından 306.603 lira istisna düşüldükten sonra kalan tutar veraset ve intikal vergisi matrahı kabul edilip tarife oranına göre vergilendirilecektir.

Her bir çocuğun miras payı yüzde 50 (350 bin lira) olduğundan birisinin matrahı: 350.000 - 306.603 = 43.397 lira olacaktır. Dolayısıyla bir mirasçının ödeyeceği toplam vergi: 43.397 X yüzde 1 = 434 lira olup, bu tutar verginin tahakkukundan itibaren 3 yılda her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir. Buna göre ilk taksit tutarı 72,32 lira olacaktır. Diğer mirasçı da aynı tutarda vergi ödeyecektir.

Veraset ve İntikal Vergisi Hangi Durumlarda Oluşur?

Bir kişinin ölmesi, hukuken ölümüne karar verilmesi (gaiplik) ya da bir kişiye yaşarken bağış yapılması ilgili vergiyi doğurur.

Mirasçıların gaiplik kararı almak üzere mahkemeye başvuruda bulunabilmeleri için olay tarihinden itibaren; ölüm tehlikesi içindeyken kaybolma halinde en az 1 yıl, uzun zamandır haber alınamama halinde ise en az 5 yıl geçmiş olması şartı aranmaktadır.

Veraset ve İntikal Vergisinin Mükellefi Kimlerdir?

Gerçek ve tüzel kişiler ilgili verginin mükellefi olabilmektedir.

Veraset ve İntikal Vergisinin Beyan Edilmesi

Ülkemiz sınırları içerisinde bulunan malların veya Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı bulunan kişilere ait malların veraset yoluyla ya da herhangi bir şekilde hibe/karşılıksız olarak bir kişiden diğerine geçmesi sonucu vergi işlemi doğar. Vergi işlemi nedeniyle gerçek ya da tüzel kişiler beyanname vermekle yükümlüdürler. 

Veraset yoluyla elde edilen mal için istisna tutarının altında kalsa bile beyanname verilmelidir. Karşılıksız verilen mallarda, istisna tutarının altında kalanları için beyanname zorunluluğu yoktur.

Beyannamede Dikkat Edilmesi Gerekenler

Verginin matrahı, Vergi Usul Kanunu’na göre hesaplanan değerden borç ve masrafların (vergi borçları, gazeteye verilen ilan giderleri vb.) düşürülmesi sonucu ortaya çıkar.

Mükellefler ilgili malları Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda yer alan değerleme ölçülerine göre değerleyeceklerdir. Bu kanunda değerleme ölçüsü belirtilmeyen mallar için Vergi Usul Kanunu’nun servetleri değerleme esasları dikkate alınır.

Veraset ve İntikal Vergisinde Beyanname Nereye Verilir?

Veraset ve intikal durumlarında ölen ya da tasarruf yapan kişinin ikametinin bulunduğu vergi dairesine beyanname verilir. Karşılıksız olarak hibe yoluyla verilen durumlarda tasarrufu yapan tüzel kişilerin merkezlerinin bulunduğu vergi dairesi yardımcı olur.

Miras bırakanın veya bu tasarrufu yapan kişinin yerleşik adresi yabancı ülkede ise Türkiye’deki son ikametgâhının bulunduğu yerdeki vergi dairesi işlem için destek verir. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız beyannamelerini yurt dışındaki konsolosluklara verebilirler.

Veraset ve İntikal Vergisinde Beyanname Ne Zaman Verilir?

Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesi için verilen yasal süreler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

-- Ölüm ülkemizde olduysa: 4 ay içinde

-- Ölüm ülkemizde olduysa ve mükellef yurt dışındaysa: 6 ay içinde

-- Ölüm yabancı ülkede olduysa ve mükellef ülkemizdeyse: 6 ay içinde

-- Ölüm yabancı ülkede olduysa ve mükellef de o ülkedeyse:4 ay içinde

-- Ölüm yabancı ülkede olduysa ve mükellef o ülke dışında farklı bir yabancı ülkedeyse: 8 ay içinde

-- Gaiplik durumundaysa: 1 ay içinde

Veraset ve intikal vergisine ilişkin mükellefiyetlerde tahakkuk işlemi yapmak için beyanname verme süresinin sonundan başlayarak 15 gün beklenir.Karşılıksız intikallere ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesi, malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen bir ay içinde verilir.

Beyanname bu süre içinde verilirse vergi ziyai cezası kesilmez ve gecikme faizi de hesaplanmaz. Ayrıca mükellefe tebliğ edilmek şartı ile yeniden 15 günlük süre verilir. 

Veraset ve İntikal Vergisinde Beyannameye Eklenecek Belgeler

-- Veraset ilamı (Mirasçılık Belgesi- Sulh Hukuk Mahkemesi ya da Noterden alınır),

-- Vasiyetname,

-- Borç ve masraflara ait belgeler,

-- Ticari bilanço ve gelir belgesi,

-- Gayrimenkuller için tapu fotokopisi ve emlak vergisi değerini gösteren, belediyeden alınan resmi belge,

-- Ölüm ve mirasçılık bildirimi

Veraset ve İntikal Vergisinde Ödeme Yeri

Veraset ve intikal vergisi, tahakkukundan itibaren üç yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere toplam altı eşit taksitte ödenmektedir. 

Şans oyunları, yarışma ve çekilişler nedeniyle oluşan vergi tutarlarına, düzenleyenler tarafından kesilen vergiler ise beyanname verme süresi içinde beyannamenin verildiği vergi dairesine ödenebilir.

Ayrıca vergi kimlik numarası veya T.C. kimlik numarası bildirmek şartıyla diğer vergi dairelerine, vergi tahsiline yetkili bankaların şubelerine ve PTT işyerlerine de ödenebilmektedir.

Veraset ve İntikal Vergisinde Ödeme Zamanına Ait Örnek Durumlar

Ölümü 10 Mart 2018 tarihinde gerçekleşmiş ve mükellefi Nisan ayında beyanda bulunmuşsa, ödemeler Mayıs ve Kasım aylarında olur. 

Mükellefin Temmuz ayı içinde beyanda bulunması halinde ise taksitler Kasım ayında başlar.

2020 Yılı Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Matrah Dilimleri

27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 51 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 01 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları ile matrah dilimleri yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

-- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 306.603 lira (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 613.582 lira),

-- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.060 lira,

-- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma veçekilişler ile 14 Mart 2007 tarihli ve 5602 sayılıŞans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların DüzenlenmesiHakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.060 lira olarak dikkate alınacaktır.

1 Oacak 2020 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla 
İntikallerde

İvazsız 
İntikallerde

İlk 350.000 TL için

1

10

Sonra gelen  850.000 TL için

3

15

Sonra gelen 1.800.000 TL için

5

20

Sonra gelen 3.300.000 TL için

7

25

Matrahın 6.300.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2020, 14:56
YORUM EKLE