Köyde Ev Yapmak İçin Gerekli Şartlar

İmar mevzuatı ve imar kanunu çerçevesinde yapılacak bütün proje ve yapıların kayıt altına alınması benimsenmiştir. Peki köyde bulunan arazilere ev nasıl yapılır?

Köy yerinde konut uygulamasını 2 farklı şekilde incelemek gerekmektedir;

Köy Yerleşik Alanı içinde Yapılacak Yapılar

Köy yerleşik alanı içerisinde yer alan araziniz üstünde yapılacak yapılar için 3194 sayılı imar mevzuatı Madde 27 şöyledir:

Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmaz.

Ancak etüt ve projelerinin valilikçe incelenmesi, muhtarlıktan yazılı izin alınması ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur.

Etüt ve projelerin sorumluluğumüellifi olan mimar ve mühendislere aittir. Bu yapılar valilikçe ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro planlarına işlenir.

Köy yerleşik alan sınırları dışında kalan ve entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların yapı ruhsatı alınarak inşa edilmesi zorunludur.

Tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların denetimine yönelik fennî mesuliyet 28 inci madde hükümlerine göre mimar ve mühendislerce üstlenilir.

İmar kanunu detaya inmeden daha genel bir kural koyarak köy yerleşik yerinde ne şekilde yapı, konut yapılacağını ve diğer yapılarında hangi şartlarda yapacağını belirtmiştir. 

3194 sayılı imar kanunundan daha özel olarak düzenlenmiş hali yönetmelikle belirlenmiştir. PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ’ne göre ise;

Madde 57: Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile müştemilat binaları yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi değildir. Ancak, yapı projelerinin fen ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair valilik görüşü alınmasından sonra, muhtarlıkça izin verilmesi ve bu izne uygun olarak yapının yapılması şarttır.

İnşa edilen yapının fen ve sağlık kurallarına uygunluğu İmar Kanununun 30 uncu maddesine göre valiliklerce belirlenir.

Valilikler, talep halinde köy yerleşik alanlarında yapılacak yapılar için, yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun olarak üretilmiş projeleri temin edebilirler.

Genel olarak her 2 maddede ortak olan ve köy yerinde yapılacak şartlar şöyle belirtilmiştir. Ev yapmak isteyen veya diğer kanunda belirtilen köyün ihtiyaçlarını karşılayacak yapıları inşaat etmek isteyen kişiler için yapı ruhsatına  gerek görmemiştir. Ancak yapı izninin alınmasını şart koymuştur.

Ancak etüt ve projelerinin valilikçe incelenmesi, muhtarlıktan yazılı izin alınması ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur.

Bu maddenin açıklamasına göre inşa edilecek yapının projelerinin hazırlatılıp valiliklerce uygunluk alınmasının ardından muhtarlıklardan ayrıca izin alınması gerekecektir.

Köyümüz Mahalleye Dönüştürüldü Yapı İzninde Bir farklılık olur mu?

Köylerin mahalleye dönüştürülmesi sizin yapı izniniz bakımından bir farklılık göstermeyeceği ise Madde 6/ğ fıkrasında belirtilmiştir ;

Büyükşehir belediyesi sınırının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen, nüfusu 5.000’in altında kalan ve kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerdeki uygulamalar, büyükşehir belediye meclisince aksine bir karar alınmadıkça, uygulama imar planı yapılıncaya kadar 27'nci madde hükümlerine göre yürütülür.

Peki Köy Yerleşik Alanı Dışında Kalan Yapılar için Şartlar 

Bu durumda ise yapı ruhsatı almak gerekmektedir.  Ayrıca köy nüfusuna kayıtlı olmayan kişilerinde bu şekilde yapacağı konut ve yapıların yapı ruhsatına tabi olduğunu belirtmek gerekiyor.

Bu yapıların 3030 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uyulur. 

Ancak şunu da belirtelim köy yerleşik alanı dışında yer alan arazinizin köy yerleşik alanına 100 metre uzaklıkta olması halinde de yapı ruhsatı alınmadan başvuru yapılabilmektedir.

Çünkü imar kanunu 27. Madde “Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut” şeklinde belirtmiştir.

YORUM EKLE