banner53

Yeni Binaya Elektrik Aboneliği Nasıl Alınır?

Yeni inşa edilmiş tesis veya kullanım yeri için dağıtım sistemine bağlanmak suretiyle elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi, dilekçe ile Bölge Müdürlükleri’ne doğrudan başvurur.

Yeni Binaya Elektrik Aboneliği Nasıl Alınır?

Başvuruda bulunan mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili, mülk kiraya verilmiş ise yazılı beyan etmesi kaydıyla kiracı;

-- Tapu kaydı, Belediye ve Yapı Denetim Kuruluşu onaylı elektrik projesi,

--  İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 30 ve 31’inci maddelerine göre yapı kullanma izni,

--  Mezralarda, köy yerleşik alanları ve civarında bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 ve 30’uncu maddelerine göre yapı kullanma izni,

--  İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'nden verilecek yapı kullanma iznine ilişkin belge,

--  Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için, mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesi,

--  İlgili mevzuatın gerektirmesi halinde istenecek diğer belgeler ile,

Kullanım amacıyla sınırlı bir süre için dağıtım sistemine geçici bağlantı yaparak elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi, elektrik projesini ve kullanım amacının gerektirdiği izin belgesini ibraz etmek kaydıyla başvuruda bulunur.

Ortak kullanım haline gelen elektrik dağıtım tesislerinin devir alınmasına ilişkin işlemler

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nin 37. Maddesi gereği, bir veya daha fazla tüketicinin kullanımında bulunan dağıtım tesisleri Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde, yatırım planında öngörülen süreç çerçevesinde şirketimiz tarafından devralınır. Ortak kullanım haline gelecek tesislerin maliki veya maliklerinin devre rıza göstermemesi halinde kamulaştırma yoluna gidilir.

Devre ilişkin usul ve esaslar kurum tarafından düzenlenir. Devir işlemleri sırasında ihtiyaç duyulacak belgeler aşağıdaki gibidir;

-- Talebin istekliden gelmesi halinde başvuru dilekçesi (istekli)

-- İmza sirküleri (aslı veya noter onaylı) (İstekli)

-- Yetki belgesi (tüzel kişiler için) (aslı veya noter onaylı) (İstekli)

-- Hat maliklerinin tesisi devretmeye kabul ettiğini gösterir vekaletnamesi ve muvafakatnamesi (noter onaylı) (aslı) (istekli)

-- Vergi mükellefiyet belgesi veya vergi levhası

-- IBAN numarasını gösterir belge

-- Devire konu elektrik dağıtım tesisinin projesi (istekli)

-- Devire konu elektrik dağıtım tesisinin geçici kabul tutanağı (istekli)

-- Hat Maliklerinin İsim ve Abone Numaralarının yer aldığı üst yazı (İlgili bölge müdürlüğü)

-- Taraflarca İmzalanmış Anlaşma Tutanağı (İstekli ve şirketimiz müşterek)

-- Hesap Cetveli (Şirketimiz komisyon üyeleri)

-- Devire ilişkin işlemlerin harita çalışması ve mülkiyet yönünden inceleme yazısı (Şirketimiz Emlak Kamulaştırma Müdürlüğü)

-- Tek Hat Şeması (ilgili bölge müdürlüğü)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER