Trampa Ne Demek? Trampa Sözleşmesi Örneği

Bir malın başka bir malla değiştirilmesi işlemine ‘Trampa’ denilir. İşlem sırasında eğer değiştirecek malların değerleri birbirinden farklıysa, aradaki fark parayla ödenir.

Trampa Ne Demek? Trampa Sözleşmesi Örneği

TRAMPA İŞLEMİ

Trampa işlemi tapuda yapılır. Değiştirilmek istenen mallar Tapu Sicil Müdürlüğü’nde resmi senet hazırlanarak tapuya tescit ettirilir. Trampa işleminde taşınmaz mala ait tapu senedi gerekir. Eğer tapu senedi yoksa ada ve parsel numarasını belirten bir belge ve malikin sözlü beyanıyla trampa yapılabilir. İşlem sırasında tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanları ya da pasaportları, vesikalık fotoğrafları, Dask poliçe fotokopisi, ilgili ilçe belediyesinden alınan beyan değerini gösteren belge, TC Kimlik ve vergi numarası, eğer işlemde temsilci varsa temsile ilişkin belge gerekir.

Eğer taşınmaz mallar farklı il ve ilçelerdeyse işlem, taşınmazların bulunduğu il ve ilçelerden herhangi birinde yapılabilir.

TRAMPA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

Madde 1-

TARAFLAR :

Bir tarafta ………………………………………… adresinde ikamet eden ……. …………. ile, diğer tarafta ………………………………………… adresinde ikamet eden ………… ………………. arasında aşağıdaki koşullarla bir trampa sözleşmesi akdolunmuştur.

Madde 2-

KONU :

İş bu sözleşmenin konusu, mülkiyeti …… ……………’ya ait olan ………… ile mülkiyeti …….. ………… ‘ye ait olan …………………..’nın birbiriyle değiş tokuş, trampa edilmesidir.

Madde 3-

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

../../…. tarihinde ………………..’…’ya, …’da …………………………’i …. ’ye teslim edeceklerdir. Taraflar trampaya konu olan …………………………. ve …………………………’nin sağlam olduğunu karşılıklı olarak taahhüt etmişlerdir.

Madde 4-

YETKİLİ MAHKEME :

İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için ……………………. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İşbu sözleşme, ../../200.. tarihinde …………………’da iki nüsha olarak imzalanmış ve taraflar birer nüsha almışlardır.

YORUM EKLE