TOKİ Başvuru Formu Örneği

TOKİ'nin yapmış olduğu konut projelerinden ev sahibi olabilmek için öncelikle TOKİ başvuru formunu doldurmanız gerekiyor.

TOKİ Başvuru Formu Örneği

TOKİ Başvuru formunu doldururken bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde girmeniz oldukça önemli. Eksik veya yanlış beyanların yer aldığı başvuru formaları kabul edilmemektedir.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

-T.C. vatandaşı olması

-Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir)

-Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

-Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

-Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.)

-Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4 bin 500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 4.800 TL olarak uygulanmaktadır.)

-Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması gerekmektedir.

TOKİ BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ

T.C.

BAŞBAKANLIK

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ
BAŞVURU FORMU

 

 

BAŞVURU NO

Adı: Soyadı: Baba Adı:
D. Yeri: D. Tarihi: …../…../……….. T.C. Kimlik No:
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/İlçe: Köy / Mahalle:
Cilt No: Aile Sıra No: Sıra No:
İkametgah Adresi ve Süresi:

Tel:

Medeni Durumu Evli  (     ) Bekar  (     ) Dul   (      )
 Başvuru Sahibinin İş Durumu Çalışıyor (     ) Çalışmıyor (     )
İş yeri ünvanı: İş yeri adresi:
Eşinin Adı Soyadı: Doğum Tarihi: Doğum Yeri:
Baba Adı: Ana Adı: T.C. Kimlik No:
Eşinin iş durumu Çalışıyor (     ) Çalışmıyor (     )
Eşinin iş yeri ünvanı: İş yeri adresi:
Çocuklarının Adı – Soyadı Doğum Tarihi Mesleği/Okulu Medeni Hali T.C. Kimlik No Vergi Sicil no
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
Mesken Durumu Aile/Akraba Evinde  (      ) Kiracı ise Miktarı:
Başvuru Sahibinin Sosyal Güvenlik Durumu Emekli Sandığı

No

Bağkur  No SSK No
Başvuru Sahibinin Maaş Tutarı
Başvuru Sahibi  Eşinin  Sosyal Güvenlik Durumu Emekli Sandığı

No

Bağkur  No SSK No
Eşinin Maaş Tutarı
Velayeti altındaki çocuklardan çalışanların  Sosyal Güvenlik Durumu Emekli Sandığı

No

Bağkur  No SSK No
Çocuğun  Maaş Tutarı
Bu Formu imzaladığım tarih  itibariyle, kendim, eşim ve/veya velayetim altındaki çocuklarımın üzerinde T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız bir gayrimenkulün bulunmadığını, daha önce bu kişilerce Toplu Konut Kredisi kullanılmamış veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca satılan bir konutun satın alınmamış olduğunu, İdarenin ilan ettiği Alt Gelir grubu başvuru şartlarını sağladığımı, bu şartlarla satışa sunulan konutlar için kendim, eşim ve velayetim altındaki çocuklar adına ancak bir başvuruda bulunabileceğimi, birden fazla başvuruda bulunduğum taktirde konut talebimin geçersiz sayılacağını, konut alma hakkı kazanmış isem bu hakkımı kaybedeceğimi,

Ayrıca, T.C. sınırları dahilinde kendim, eşim ve/veya velayetim altındaki çocuklarıma ait kira ve/veya faiz vb. gelirimin olmadığını, aksi bir durumun tespit edilmesi halinde konut alma hakkı kazanmış olsam bile iptal edileceğini,

TOKİ tarafından belirlenerek ………………  Valilik/Kaymakamlık/Belediyesinebildirilen konut fiyatlarının ortalama tahmini satış fiyatları olduğunu, Belediyece yeterli talep sağlanarak projenin gerçekleştirilmesi halinde,  yapılacak ihale sonucuna göre, TOKİ tarafından, her bir konut için ayrı ayrı hesaplanarak Belediyeye bildirilecek şerefiyeli konut satış bedellerinin sözleşmeye esas olacağını;

 

 

Başvuru Formunda istenilen bilgileri eksiksiz dolduracağımı ve form ile birlikte aşağıda yer alan başvuru belgelerini ………………………. tarihine kadar Belediyeye ibraz edeceğimi aksi taktirde başvurumun geçersiz sayılacağını,

  1. Nüfus cüzdanı fotokopisi, (Başvuru sahiplerinin 25 yaş ve üzerinde olmaları gerekmektedir. Eşi vefat etmiş çocuklu dul bayanlarda ise yaş kriteri aranmayacaktır)

2. Başvuru sahibinin adına ve ikametgah ilmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon, cep telefonu vs.) fotokopisini, (Başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgah ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecektir.)

3. İkametgah ilmühaberi  (…………………. ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ettiğine dair belge veya il nüfusuna kayıtlı ise nüfus cüzdan fotokopisi yeterli olacaktır.),

4. Aile bireylerinin T.C. Vatandaşlık Numaraları,

5. Nüfus Müdürlüğünden onaylı Vukuatlı nüfus kaydı,

6. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.500 olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

a. Başvuru sahibi evli ise  kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler ( tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

b. Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri,

Noter huzurunda Konut Belirleme kurası çekilecek olup kura sonuçlarının tarafıma tebligat yapılmaksızın ……………………. Valilik/Kaymakamlık/Belediyesinde ilan edileceğini, ibraz ettiğim evraklarla başvuru şartlarına sahip olduğumu kanıtlayamadığım durumlarda konut alma hakkımı kaybedeceğimi,

Asil veya yedek hak sahibi olduğum taktirde, Belediye’de asılarak ilan edilen tarihlerde nihai şerefiyeli konut bedeli üzerinden Gayrimenkul Satış Sözleşmesini ……………… Bankası A.Ş. …………………………….Şubesinde imzalayacağımı, kurada çıkan konuta ilişkin peşinatı  ve masrafları ( Damga Vergisi, Banka Komisyonu, BSMV gibi) yatıracağımı, konut satın alma hakkından vazgeçtiğim, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’ni imzalamadığım, konuta ilişkin peşinatı yatırmadığım, T.C. Kimlik Numaramı Banka’ya ibraz etmediğim taktirde Asil veya Yedek Alıcılar Listesi’ndeki sıramı ve konut alma hakkımı kaybedeceğimi,

Yedek hak sahibi olmam durumunda asil hak sahiplerinin sözleşme işlemlerinin bitiş tarihine göre kalan konutlar için yedek hak sahiplerinin işlem yapabileceğini, konut alma hakkı sırası gelmez ise hiçbir hak talep etmeyeceğimi,

Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutların yine noter huzurunda yapılacak kura ile belirleneceğini,

Kura sonucunda hak sahibi olduğum takdirde, tek nüsha halinde düzenlenecek olan Gayrimenkul Satış Sözleşmesi bedeli üzerinden oluşan Damga Vergisini, Bankaca tarafımdan tahsil edilecek peşinatın %0,5 (binde beş) oranındaki Banka komisyon tutarını, Banka Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ile birlikte Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama tarihinde ödemediğim taktirde, konut hakkımdan vazgeçmiş sayılacağımı,
Mücbir sebeplerle ilan edilen tarihlerde işlemleri tamamlayamadığım ve bu durumu yetkili mercilerden alınacak belgelerle kanıtlayamadığım taktirde konut satın alma hakkımı kaybedeceğimi ve yukarıdaki şekilde işlem yapılacağını, işlemleri vekil eliyle de yürütülebileceğinden tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınan heyet raporu da dahil olmak üzere her ne şekilde olursa olsun sağlık nedeniyle alınan raporların mücbir sebep sayılmayacağını;
Hak sahibi olup sözleşme imzalamam durumunda konutumu borcu bitene kadar devredemeyeceğimi, ancak teslim alana kadar İdareye iade edebileceğimi; konutun bu süre içerisinde iadesi durumunda o tarihe kadar yapılan ödemelerin faizsiz olarak geri verileceğini, Damga Vergisi, Banka Komisyonu ve BSMV tutarının iade işleminde tarafıma iade edilmeyeceğini ve konut teslim edilmiş ise hiçbir suretle almış olduğum konutu iade edemeyeceğimi;

Ayrıca, sözleşme imzalamış olduğum konut için borç bitene kadar  kendim, eşim veya çocuklarımın ikamet edeceğini; söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmenin fesh edilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarlarının irad kaydedileceğini ve ödenen taksit tutarlarının masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edileceğini;

KDV Kanunu uyarınca konut satış bedeli ile teslim tarihine kadar tahakkuk etmiş olan dönem artış tutarları toplamının %1’i oranındaki KDV tutarını anahtar teslimi sırasında ödeyeceğimi; ayrıca teslimden sonraki  6 aylık artış dönemleri başında, borç bakiyesine uygulanan artışlardan da, artış tutarı üzerinden izleyen ilk taksit ödemesinde  KDV  tutarlarını ödeyeceğimi;
Konutların yapımı sırasında genel planlarda ve projelerde teknik ve yönetimsel nedenlerle gerekli görülerek yapılabilecek her türlü değişikliğin İdarenin yetkisi ve yükümlülüğü altında olduğunu;
Tarafıma yapılacak her türlü bildirimin aşağıda belirtilen ikametgah adresime yapılmasını ve bildirimin adi posta ile de yapılabileceğine peşinen muvafakat ettiğimi;
 

Başvuru Sahibinin Adı-Soyadı
İmzası

Yukarıdaki yer alan bilgilerin tarafımdan doğru olarak beyan edildiğini, aksi söz konusu olduğu takdirde başvurumun geçersiz sayılacağını, kura hakkımı kaybedeceğimi, konut alma hakkımın iptal edileceğini, Gayrimenkul Satış Sözleşmenin fesh edileceğini ve ödediğim peşinat ve taksit tutarlarının masraflar düşüldükten sonra faizsiz olarak iade edileceğini beyan ve kabul ederim.
YORUM EKLE
YORUMLAR
Helin
Helin - 2 yıl Önce

Ne zamana kadar bu başvurular