Tarla ve Bahçe Arasındaki Farklar Nedir?

Tarla, tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçasıdır. Bağ, bahçe ise meyve bahçesi olmaya elverişli yerleri ifade eder.

Tarla ve Bahçe Arasındaki Farklar Nedir?

Tarla ve bağda yapılaşma bu arazinin köyün içinde mi köyün dışında mı olduğuna göre değişmektedir.

İmar yönetmelikleri gereğince bu alanlar imara açık olmayıp, bu alanlarda ancak yüzde 5 oranında inşaat yapılmasına izin verilir.

Bu parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan veya var olan bir yola, yapılan ifrazdan sonra en az 25 metre cephesinin bulunması gerekir.

Tarlaya yapılacak inşaat için üst sınır da bulunur: 250 metrekare. Tarla alanı ne kadar olursa olsun, 250 metrekareden fazla alana sahip inşaat yapılamaz.

Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği hükümlerine göre, eğer arsa, “Köy Yerleşik Alanı” içerisindeyse; köy yerleşik alanlarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köy odası, köy camii ve benzeri köy ortak yapıları inşaat ve yapı kullanma iznine tabi değildir.

Ancak, yapının fen ve sağlık kurallarına uygun olması ve köy ihtiyar heyetinden izin alınması şarttır.

Ruhsata tabi yapılara inşaat ve yapı kullanma izni, valiliklerce verilir.

 Köy ve mezarlıkların yerleşik alanları içinde yapılacak ifraz işlemlerinde, parsel genişlikleri 10 metreden parsel derinlikleri de 20 metreden az olamaz.

İfraz suretiyle meydana gelecek yol, otopark, yeşil alan gibi yerle düzenleme ortaklık payı köy tüzel kişiliği adına bedelsiz terk edilir. Bu oran parselin yüzde 35'inden fazla olamaz.

Bina cephe ve istikametlerinin, köy mevcut teşekkülü esas alınarak tayin ve tespitine Köy İhtiyar Heyeti yetkilidir.

İfraz edilmedikçe bir parsel üzerine lüzumlu müştemilat binaları dışında birden fazla yapı yapılamaz.

Köy ve mezarların yerleşik alanlarında taban alanı kat sayısı (müştemilat da dahil) yüzde 50’yi geçemez.

YORUM EKLE