Tarım Arazisi Cins Değişikliği Nasıl Yapılır?

Cins değişikliği, bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale, bağ, bahçe, tarla vb iken arsa, veya arazi iken bağ, bahçe, tarla vb duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemi İfade eder.

Bu tanımdan hareketle, taşınmazlarda yapılacak cins değişikliği işlemleri üç ana başlık altında sıralanabilir.

-- Yapısız iken yapılı hale gelme

-- Yapılı iken yapısız hale gelme

-- Diğer cins değişiklikleridir

Cins Değişikliği İçin Talep Şartı

Herhangi bir parselde cins değişikliği yapabilmek için ilgilisinin müracaatı şarttır. Yapılan işlem ilgilisinin menfaatine diye, talebi olmadan işlem yapmak mümkün değildir.

İlgilisi başvurup işlemi talep etmedikçe işlemin başkaca yapım yolu yoktur. 

Cins Değişikliği Yapım Yetkilisi

Cins değişikliği işlemleri; daha önce talebe bağlı olarak kadastro müdürlükleri tarafından yapılmakta iken, Yasa ile yapım yetkisi Lisanslı Harita ve Kadastro Bürolarına verilmiştir.

Cins değişikliği işlemleri halen, lisanlı büroların kurulmuş olduğu yerlerde bu bürolar tarafından, lisanlı büroların kurulmadığı yerlerde ise kadastro müdürlükleri tarafından yapılmaya devam etmektedir.

Lisanslı büroların tarafından yapılan işlemlerin ise kontrol sorumluluğu yine kadastro müdürlüğüne aittir. 

Cins değişikliği işlemi; teknik çalışmayı gerektirmesi nedeniyle kadastro müdürlüklerini; tescili gerektirmesi nedeniyle de tapu müdürlüklerini ilgilendirmektedir.

İdari Yoldan Cins Değişikliği

Tapu kütüğüne yazılan parsel cinsi, sınırlandırma ve ölçü krokileriyle uyumlu iken, zemin ile uyumlu olmadığı gerekçesiyle, 1458 sayılı genelge gereğince, ilgilisinin talebi alınıp düzeltilemez.

Mutlaka son zemin durumunun tapu kütüğünde görünmesi isteniyorsa, mevzuatın gerektirdiği yol izlenmek suretiyle cins değişikliği talebinde bulunulması gerekir.

Tarlanın "Arsa” Olması

Bir parselin cinsinin arsa yapılabilmesi için, o parselin imar plânı gereğince oluşması gerekir.

Bazı yargı kararlarına göre, imar parseli oluşmadan dahi, imar plânı içerisinde kalması yeterli görülmüştür.

Onun dışında tarla vasıflı bir taşınmazın cinsinin, arsa olarak çevirmesi mümkün değildir.

Arsa Olan Parsel Cinsinin Zeytinlik ya da Fındık Bahçesi Yapılması

Parselin cinsi Arsa iken zeytinlik ya da Fındık Bahçesi olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur. Bunun için tarım müdürlüğünden yazı alınması gerekir.

Parselin beyanlar hanesinde, yapı ile ilgili muhdesat belirtmesi, bu cins değişikliğinin yapılmasına engel olmaz.

Adım Adım Cin Değişikliği Süreci

Örneğin tapuda tarım arazisi olarak kayıtlı malın tapudaki vasfının değiştirilmesi için cins değişikliği için tapu müdürlüğüne başvuruda bulunulması gerekiyor.

Ancak, her istenilen durumlarda vasıf değişkliği yapılmıyor. Tapudaki cinsin değiştirilebilmesi için, gerçekte de ilgili taşınmaz mal üzerinde değişikliğin meydana gelmiş olması gerekiyor.

Örneğin gayrimenkulünüzün bağ, bahçe, tarla vasıflarından birine sahip olduğunu düşünelim. Bu gayrimenkulünüzün 1/1000 ölçekli imar planı içinde kalması ve yapılaşmaya açık bir fonksiyona sahip olması halinde; tapuda vasıf değişikliği yapılabiliyor. Aksi halde tapuda cins değişikliği işleminin yapılması söz konusu olmuyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi tarım arazisi vasfı taşıyan gayrimenkulünüzü arsaya dönüştürmek istediğiniz takdirde öncelikle arsa niteliğini kazanmış olması gerekiyor.

1/1000 ölçekli imar planı hükümleri çerçevesinde yapılacak imar uygulaması sonucunda tapuda tarım arazisi olan vasıf arsaya dönüşebiliyor. 

Tapuda cins değişikliği için gerekenler:

-- İşleme konu olan gayrimenkulün tapu senedi,

-- İşleme konu olan gayrimenkulün maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı,

-- Gayrimenkulün yapısız iken yapılı hale gelmesinin istendiği durumda, gayrimenkulün cins değişikliği işlemi için yapı kullanma izin belgesi veya işlemin yapılmasında sakınca olmadığına dair Belediye veya Valilik'ten alınması gereken yazı.

Tarım arazisi vasfının değiştirilmesi için işlemler belediye, kadastro müdürlüğü ve tapu sicil müdürlüklerinde yapılıyor.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021, 23:21
YORUM EKLE