Tapusuz Tarlanın Devri Nasıl Yapılır?

Tapulu gayrimenkullerin devri kural olarak tapuda yapılacak resmi satış işlemi neticesinde gerçekleşir. Devir konusu taşınmazın tapuda kayıtlı olması gerekmektedir. Tapusuz gayrimenkullerin devrinde ise herhangi bir resmi işlem yapılamaz.

Tapusuz Tarlanın Devri Nasıl Yapılır?

İlgili yasa hükümlerimiz ve yargı kararı gereğince tapusuz taşınmazlar, taşınır malların devrine ilişkin hükümlere tabi kılınmıştır.

Devir şekli:

Tapu kütüğüne kayıtlı olmayan taşınmazların satışı ana kuraldan farklı olarak menkul mallara ilişkin hükümlere tabidir.

Zira, Yargıtay tarafından verilmiş ve yerleşik hale gelmiş birçok kararda, tapuya kayıtlı olmayan taşınmazların devrinin menkul mallarda olduğu gibi zilyetliğin alacaklıya devri yoluyla gerçekleştirileceği ifade edilmiştir.

Söz konusu tapusuz taşınmazın devri resmi şekle bağlı olmadığı gibi, bu taşınmazın devrine ilişkin olarak gerçekleştirilecek ispat da herhangi bir şarta bağlı değildir.

Her türlü delille ispat faaliyeti gerçekleştirilebilmekle birlikte ve şarta bağlı devir de söz konusu olabilmektedir.

Zilyetlik:

Zilyetlik; bir kimsenin bir eşya üzerindeki fiili egemenliğidir.

Zilyetliğin devri ile kast edilen de söz konusu tapusuz taşınmaz üzerindeki fiili egemenliğin el değiştirmesidir.

Özetle ifade etmek gerekir ise; tapusuz taşınmazın zilyetliğinin devri, bu taşınmazın alacaklıya teslim edilmesidir.

Sonuç olarak:

Tapusuz taşınmazlar, satış ve devir bakımından taşınır mal hükmündedir.

Taşınır mallar, ancak zilyetliğin alacaklıya devri suretiyle devredebilir ve bu nedenlerle; taşınır mal hükmünde olan tapusuz taşınmazlar da zilyetliğin alacaklıya devri suretiyle satış ve devir konusu edilebilmektedir.

Kulaçoğlu Hukuk Bürosu

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2021, 03:42
YORUM EKLE