Tahliye Taahhütnamesi Hangi Durumlarda Geçerlidir?

Tahliye taahhütnamesi, kiracı ve ev sahibi arasında imzalanan ve resmi nitelik taşıyan bir belgedir. Her resmi evrakta olduğu gibi tahliye taahhütnamesinin de geçerliliği belli şartlara bağlanmıştır.

Tahliye Taahhütnamesi Hangi Durumlarda Geçerlidir?

 Tahliye Taahhütnamesi, belirli geçerlilik şartlarına sahiptir. Kanun Koyucu 6570 Sayılı Kanunun yedinci maddesinin (a) bendinde, kiracı tarafından geçerli bir tahliye taahhüdü verilmesi durumunu, tahliye sebeplerinin ilki olarak düzenlemiştir.

6570 sayılı Kanunun yedinci maddesinin (a) bendinde, kiracı tarafından gayrimenkulün tahliye edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağmen o tarihte tahliye edilmediği takdirde kiralayanın icraya başvurabileceği bildirilmiştir.

Kanun icraya başvurabileceğinden bahsetmekte ise de, uygulamaya göre kiralayan icra dairesine başvurmadan doğrudan sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açabilir. Bu iki yoldan birini seçme hakkı kiralayana aittir.

Kiracı tarafından kiralayana verilmiş tahliye taahhüdünün önemli olan bir diğer yönü de, kiralayanın başka bir nedene dayanmasına gerek olmaksızın kira sözleşmesini ortadan kaldırabilmesidir.

Ayrıca tahliye taahhüdünde zamanında tahliye edilmemesi halinde kiracının cezai şart ödeyeceği de kararlaştırılabilinir ve bu da geçerlidir.

Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Şartları

Tahliye taahhütnamesinin geçerlilik şartları 4 ana başlıkta ele alınabilir. 

-- Tahliye Taahhüdünün Bizzat Kiracı Tarafından Verilmiş Olması

-- Tahliye Taahhüdünün Yazılı Şekilde Yapılmış Olması

-- Tahliye Taahhüdünün İlk Kira Sözleşmesinden Sonra ya da Kiralanana Girildikten Sonra Verilmiş Olması

-- Tahliye Taahhüdünde, Tahliye Tarihinin Belirtilmiş Olması

Tahliye Taahhütnamesi İndirmek için Tıklayınız (PDF)

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEĞİ 

TAAHHÜT EDEN(KİRACI):

ADI SOYADI (ÜNVANI) :

MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)

ADI SOYADI :

TAHLİYE EDİLECEK

MECURUN ADRESİ :

TAHLİYE TARİHİ :

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum, Tapuda; ……………………….. olarak kayıtlı bulunan taşınmaz ile ilgili olarak …………….. ile akdedilmiş kira sözleşmesinin süre sonu olan …………… tarihinde ve/veya söz konusu sözleşmenin herhangi bir nedenle süresinden evvel sona ermesi halinde, sona erme tarihinden itibaren en geç 10 (On) gün içerisinde herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın, kayıtsız ve şartsız olarak 6098 numaralı Türk Borçlar Kanunu'nun 352/1 maddesi gereğince boş ve sağlam olarak yukarıda belirtilen tarihte taşınmazı tahliye ederek, taşınmazı mal sahibine teslim edeceğimi, adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.

İş bu taahhütname serbest irademle ………………. tarihinde imza altına alınmıştır.

TAAHHÜT TARİHİ :

TAAHHÜT EDEN :

İMZASI

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021, 20:55
YORUM EKLE