banner53

Miras Tarım Arazileri Nasıl Paylaşılır?

Murisin vefatının ardından mirasçılara, öncelikle kendi aralarında anlaşarak, anlaşamamaları halinde dava yoluyla intikal işlemlerini gerçekleştirmeleri için 1 yıl süre tanınmaktadır.

Miras Tarım Arazileri Nasıl Paylaşılır?

Bu sürede mirasçılar tarım arazilerini içlerinden bir mirasçıya ya da yeter gelirli tarım arazilerinde birden fazla mirasçıya devredebilecekleri gibi, söz konusu arazilerin aile ortaklığına veya kuracakları limitet şirkete, hatta 3.kişilere devrini kararlaştırmakta özgürdürler.

Mirasçıların devir konusunda aralarında anlaşamamaları halinde, içlerinden herhangi biri dava açıp mahkeme kanalıyla tarım arazilerinin devrinin yapılmasını da isteyebilmektedir.

1 yıllık sürede uygun görülen herhangi bir şekilde intikal işlemleri gerçekleştirilemez ise, Bakanlık tarafından mirasçılara 3 ay ek müddet verilmektedir. Verilen ek süre sonunda da tarım arazisinin devir işlemleri tamamlanmazsa mirasçılar aleyhine dava açılabilmektedir.

Dava açıldığı takdirde hâkim, bu arazilerin istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil mirasçı olmaması halinde en fazla teklifi veren mirasçıya, aksi halde 3.kişilere satılması için karar verebilmektedir.

Ehil Mirasçı Kimdir?

Tarımsal arazilerin devri konusunda mirasçıların aralarında anlaşamamaları halinde, hâkim bu arazilerin öncelikle ehil mirasçıya devredilmesi yönünde karar vermektedir. Peki, ehil mirasçı kimdir ve nasıl belirlenmektedir?

Ehil mirasçının nitelikleri Tarım Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre puanlandırma sistemi ile elli puan ve yukarısına sahip olan mirasçı veya mirasçılar ehil mirasçı olarak kabul edilmektedir.

Değerlendirme yapılırken, mirasçının geçimini mirasa konu tarım arazisinden karşılaması, tarım dışı geliri bulunmaması, tarımsal arazileri işleyebilecek mesleki bilgi ve beceriye sahip olması ve kadın olması gibi kriterler belirleyici olmaktadır.

Yeter Gelirli Tarım Arazisi Nedir?

Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında kalan arazilerin mirasçılar arasında paylaşılması ya da bölünmesine izin verilmemektedir. İl ve ilçe bazında yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri farklılık göstermektedir.

Hatta arazinin sulu, kuru, dikili veya örtülü olması bile hesaplamada etkili olmaktadır. Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin hesaplanmasında, aynı kişiye ait ve Bakanlıkça aralarında ekonomik bütünlük bulunduğu tespit edilen tarım arazileri birlikte değerlendirilebilmektedir. Miras kalan tarım arazisinin bulunduğu yere ve arazinin niteliğine göre her durum ayrı ayrı incelenmelidir.

Tarımsal Arazi Devredildikten Sonra Değerinde Artış Olması Halinde

Tarımsal arazi mülkiyetinin mirasçılardan birine devredilmesinden itibaren 20 yıl içinde değer kazanması halinde, bu değer diğer mirasçılara payları oranında araziyi devralan mirasçı tarafından ödenebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken, bu hususta önceden tapu kütüğüne şerh konulmasının şart olduğudur.

Diğer Mirasçıların Paylarının Ödenmesi

Tarımsal arazi mahkeme kanalıyla mirasçılardan birine devredildiği takdirde diğer mirasçılar paylarını nasıl alacaklardır? Mahkeme, mülkiyetin devrini uygun bulduğu mirasçıya, diğer mirasçıların miras paylarının bedelini mahkeme veznesine depo etmek üzere altı aya kadar süre verebilmektedir.

Bu süre mirasçının talebi halinde 6 ay daha uzatılabilmektedir. Belirlenen süreler içinde bedelin depo edilmemesi ve devir hususunda istekli başka mirasçı bulunmaması durumunda tarımsal arazinin açık artırmayla satılmasına karar verilebilmektedir.

Tarımsal araziyi devralmak isteyen mirasçı diğer mirasçıların paylarının karşılığını ödeyemeyecek durumda ise kanunen kendisine bir imkân tanınmaktadır. Bu kişiler bankalardan kullanacakları kredilerde bakanlıktan faiz desteği alabileceklerdir.

Tarım Arazisi Üzerindeki Taşınırların Durumu

Tarımsal arazi mülkiyeti kendisine devredilen kişi, bu araziler için zorunlu olan araç, gereç ve hayvanların mülkiyetinin gerçek değerleri üzerinden kendisine devredilmesini isteyebilecektir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER