Miras Gayrimenkulün Tapu Hisse Devri Nasıl Yapılır?

Hisseli gayrimenkullerde tapu hisse devri nasıl yapılır? İşte detaylar...

Miras Gayrimenkulün Tapu Hisse Devri Nasıl Yapılır?

Miras bırakanın ölümü ile birlikte mirasçılar arasında miras ortaklığı kurulur. Miras ortaklığının hukuki niteliği ise elbirliği ortaklığıdır.

Elbirliği ortaklığı (iştirak halinde mülkiyet) kanunun öngördüğü hukuki olaylarla ya da kanunun öngördüğü hukuki işlemlerle kurulur.

Burada elbirliği ortaklığı olan miras ortaklığı bir hukuki olay olan ölümle birlikte kurulur.

Miras payının devri ise hukuki bir işlemdir. İşlem miras payının devri sözleşmesine dayanmaktadır.

Miras payının devri sözleşmesi mirasçılar arasında kurulabileceği gibi mirasçılar ve bir üçüncü kişi arasında da kurulabilmektedir.

Elbirliği ortaklığı devam ettiği sürece devir işlemi yalnızca mirasçılar arasında gerçekleşebilmektedir. Devrin bir üçüncü kişiye gerçekleşebilmesi için ise elbirliği ortaklığının sona ermiş olması, paylı (müşterek) mülkiyete geçilmiş olması gerekir.

Sözleşmenin bir üçüncü kişi ile yapılması halinde sözleşme bu kişiye paylaşmaya katılma yetkisi vermez yalnızca paylaşma sonunda mirasçıya özgülenen payın kendisine verilmesini isteme hakkını verir.

Burada üçüncü kişinin paylaşmaya katılması söz konusu değil iken üçüncü kişi mirasçıya özgülenmiş olan devre konu payın kendisine verilmesini talep edebilecektir.  

Bir mirasçı payını dilediği oranlarda devredebilir. Miras payının devri bedelli ise satış suretiyle devirden, bedelsiz ise bağış suretiyle devirden söz edilir.

Ölünceye kadar bakma karşılığı da miras payının devredilmesi mümkündür

Sözleşmenin Şekli

Miras payının devri sözleşmesinin şekli taraflara göre değişkenlik göstermektedir.

Mirasçılar arasında sözleşme adi yazılı şekle tabi olup yapılan bu sözleşmenin ise noterce onaylanması yeterlidir.

Sözleşmenin tarafları olan mirasçılar dilerlerse aralarında yazılı bir sözleşme yapmaksızın tapu müdürlüklerinde resmi senet düzenletebilecekleri gibi bunu noterde de  düzenletebilirler.

Bir mirasçının üçüncü kişiyle yapacağı sözleşme ise noterce düzenlenmiş olmasına bağlıdır.

Bu şekil kuralı geçerlilik şekline ilişkin olup şekle aykırılık halinde işlemin herhangi bir geçerliliği olmayacaktır.

Gerekli Belgeler

-- Tescil yetkisini içerir noterce düzenlenmiş veya onaylanmış sözleşme,

-- Miras payının devri sözleşmesi mirasçılar arasında yazılı olarak yapılmış olup da mirasçıların imzaları noterce onaylanmamışsa tüm mirasçıların; imzaların bir kısmı onaylanmışsa imzaları onaylanmamış olanların istemleri,   

-- Pay devri istenilen taşınmaza ait tapu senedi, tapu senedinin olmadığı hallerde taşınmazın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya taşınmaz sahibinin sözlü beyanı,

-- Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları,

-- Devredenin bir, devralanın iki adet son altı ay içinde çekilmiş 6 x4 cm boyutunda vesikalık fotoğrafları,

-- İstem malikin(mülkiyet sahibinin) temsilcisinden geliyor ise temsile ilişkin belgeler(vekaletname, vasi kararı, kayyım kararı) ile temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı ve bir adet vesikalık fotoğrafı;  alıcılar arasında bizzat işleme katılmayanlar var ise onları temsil edenlerin fotoğraflı nüfus cüzdanları, vesikalık fotoğrafları ve temsil yetkisine ilişkin belgeler(vekaletname, vasi kararı, kayyım kararı vb.),

-- Tarafların T.C kimlik numaraları(MERNİS üzerinden sorgulama yapılabilecektir.),

-- Devre konu taşınmaz konut ise zorunlu deprem sigortası poliçesi,

-- Devre konu taşınmazın emlak değerini gösterir belediyeden alınmış belge.

Hisse Devri için Ne Kadar Ödenir?

-- Payın devri için devir edilecek paya isabet eden veraset ve intikal vergisi ilişiğinin kestirildiğine dair vergi dairesinden alınmış bir belgeye ihtiyaç vardır.

-- Payın devri  bedelli ise satış olarak değerlendirilir ve bildirimde bulunulan taşınmazın emlak vergisi değerinin devredilen paya isabet eden kısmından az olmamak üzere, bildirilen satış değeri üzerinden taraflar için ayrı ayrı binde 20 oranında harç tahsil edilir.

-- Payın devri bedelsiz ise kayıtlı değerin devredilen paya isabet eden değeri üzerinden, devralandan binde 68,31 oranında harç tahsil edilir. Ayrıca işlem pay bağışı olduğundan veraset ve intikal vergisi için işlemden sonra vergi dairesine ihbarda bulunulması gerekir.

-- Taşınmazın nevi hanesinde vakıf şerhi varsa vakıf taviz bedeli ilişiği kesilir ve Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.

GH Gazete

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021, 01:57
YORUM EKLE