Kiracıya İhtarname Nasıl Çekilir?

Türk Borçlar Kanununa göre konut ve çatılı işyeri kiralarında belirli süreli sözleşmelerde sürenin dolması ile sözleşme kendiliğinden sona ermemektedir.

Kiracıya İhtarname Nasıl Çekilir?

Belirli süreli sözleşmelerde kural, sözleşmenin aynı koşullarla 1 yıl için uzamasıdır.

Bu durumun tek istisnası, kiracının sürenin sona ermesinden 15 gün önce bildirimde bulunmasıdır.

Bir diğer deyişle, belirli süreli bir konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracı sözleşme süresinin bitiminden 15 gün önce karşı tarafa bildirimde bulunmak suretiyle sözleşmeyi sona erdirebilir.

Taraflarca, kiracı aleyhine olacak şekilde 15 günden daha uzun bir bildirim süresi kararlaştırılamaz.

Belirsiz süreli konut ve çatılı işyeri kirala sözleşmeleri bakımından ise, Türk Borçlar Kanunu (TBK), fesih dönemleri ve fesih bildirim sürelerine uymak şartıyla kiracılara her zaman sona erdirme hakkı vermiştir.

Buna göre kiracı, belirsiz süreli kira sözleşmesini, aksine bir adet bulunmadıkça, 6 aylık kira döneminin sonu için, üç aylık fesih bildirim süresine uyarak feshedebilecektir.

Kiracı tarafından yapılacak olan bildirimlerin yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

Belirli süreli kira sözleşmeleri, kiracı tarafından en az 15 gün önceden bildirimde bulunulmadıkça aynı şartlarla birer yıllık dönemler için uzayacaktır.

Söz konusu uzama süresinin 10 yılı bulması halinde ise kiraya veren, belirli süreli kira sözleşmesini uzama yılının bitiminden 3 ay önce yapacağı yazılı bir bildirimle hiçbir neden göstermeksizin sona erdirebilir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, kira ilişkisinin değil, uzama süresinin 10 yılı bulmasıdır.

Yani, kira sözleşmesinin süresine 10 yıllık uzama süresi eklendikten sonra, takip eden kira yılının bitiminden 3 ay önce fesih imkanı tanınmıştır.

Belirsiz süreli konut ve çatılı işyeri kiraları bakımından ise, kiraya veren kiranın başlangıcından 10 yıl geçtikten sonra, aksine yerel adet veya sözleşme hükmü yoksa, 6 aylık kira dönemlerinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık bildirim süresine uyarak sözleşmeyi sona erdirebilmektedir.

Kiraya veren tarafından yapılacak olan fesih bildiriminin yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

Kiracıya İhtarname Gönderme Süreci

Ev sahibinin mesken ihtiyacı var ise, evin el değiştirmesi söz konusu ise ve konutta zorunlu tadilat yapılacaksa ya da kira borcu ödenmiyorsa kiracıya noter aracılığıyla ya da taahhütlü posta yoluyla ihtarname gönderilebilir.

Kiracı İhtarname Örneği (Kiranın Ödenmemesi Durumunda)

İHTAR EDEN :

VEKİLLERİ :

KARŞI TARAF :

KONU : 

……………….  kira  bedeli ………………. sının ödenmesi, ödenmediğinde tahliye ve alacak davası açacağımızın ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR :

1- Yukarıda isminiz altında açık adresi yazılı bulunan müvekkilimize ait taşınmazda ……. tarihli sözlü kira mukavelesi gereği aylık ……. kira bedeli ile kiracı olarak oturmaktasınız.

2- Her ayın ...... ile ....... arasında Bankaya yatırmanız gereken ……. …….  kira bedelini bu güne kadar yatırmamış bulunmaktasınız.

3- ……. ……. kira bedelini ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde ödemeniz, ödemediğiniz taktirde Borçlar Kanunu 260 maddesi gereğince hakkınızda alacak ve tahliye davası açacağımızı yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririz.

İSTEM SONUCU :

İş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren otuz gün içinde ……. ……. kira bedelini ödemeniz, ödemediğiniz taktirde hakkınızda temerrüt nedeniyle tahliye ve alacak davası açacağımızı ihtaren bildiririz.

İHTAR EDEN VEKİLİ:

SAYIN NOTER: 

Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep  ederim.

İHTAR EDEN VEKİLİ:

Kiracı İhtarname Örneği (Ev Sahibinin Mesken İhtiyacının Olması Durumunda)

KEŞİDE EDEN :

MUHATAP :

KİRALANAN TAŞINMAZIN ADRESİ :

KİRA SÖZLEŞMESİ VE TARİHİ :

KİRANIN BAŞLANGICI :

KİRA DÖNEMİ SONU :

İHTİYACIN NEDENİ :

Sayın Muhatap kiralamış olduğunuz yukarıda açık adresi belirtilen taşınmazın açıklanan ihtiyaç için tarafımca kullanma zorunluluğum doğmuş olduğundan kira dönemi sonu olan tarihinden itibaren kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğin, bu tarihte taşınmazın boşaltılarak tarafıma teslim edilmesini aksi halde yasal yollara başvurarak aleyhinize tahliye davası açılacağını ve bu dava için yapılacak tüm giderlerin tarafınızdan isteneceğini ihtaren bildiririm.

İhtar Eden

Sayın Noter İş bu ihtarnamenin bir nüshasının APS ile muhataba tebliğini, bir nüshasının daireniz dosyasında saklanarak bir nüshasının tarafıma verilmesini talep ederim …../…./…

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2021, 03:52
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER